Art. 15. - Rumunia-Polska. Umowa o grobach wojennych. Warszawa.2018.05.25.

Monitor Polski

M.P.2019.196

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lutego 2019 r.
Artykuł  15
1. 
Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony i wejdzie w życie po upływie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania, w drodze dyplomatycznej, noty późniejszej, informującej o spełnieniu wewnętrznych procedur koniecznych do wejścia jej w życie.
2. 
Do niniejszej Umowy, za obustronną zgodą Umawiających się Stron na piśmie, mogą być wprowadzone zmiany. Zmiany wchodzą w życie zgodnie z procedurą określoną w ustępie 1 niniejszego artykułu.
3. 
W dowolnym czasie, niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze notyfikacji. Umowa traci moc po upływie sześciu (6) miesięcy od dnia otrzymania noty zawiadamiającej o jej wypowiedzeniu.
4. 
Wypowiedzenie niniejszej Umowy pozostanie bez uszczerbku dla praw i zobowiązań dotyczących trwających projektów i działań wynikających z niniejszej Umowy.

Podpisano w Warszawie, dnia 25.05.2018 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, rumuńskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. W przypadku rozbieżności, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.