Monitor Polski

M.P.2016.549

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 stycznia 2016 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki o współpracy gospodarczej,
podpisana w Pretorii dnia 17 października 2013 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Południowej Afryki, zwane dalej łącznie "Stronami", a pojedynczo "Stroną"

dążąc do wzmacniania i rozwijania współpracy gospodarczej opartej na zasadzie wzajemności i obopólnych korzyści,

uwzględniając zobowiązania międzynarodowe o charakterze gospodarczym, w tym członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, oraz członkowstwo Republiki Południowej Afryki w Południowo Afrykańskiej Unii Celnej oraz Unii Afrykańskiej

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Cele

1. Strony, zgodnie z prawem obowiązującym na ich terytoriach, będą sprzyjać rozwojowi stosunków gospodarczych we wszystkich dziedzinach i sektorach stanowiących przedmiot wzajemnego zainteresowania, a także podejmować inicjatywy na rzecz promowania inwestycji i wymiany handlowej oraz turystycznej.
2. Prowadzona w ramach niniejszej Umowy współpraca będzie miała na celu wykorzystanie pełnego gospodarczego potencjału Państw Stron, aby umacniać ich dwustronną współpracę gospodarczą.
Artykuł  2

Organy odpowiedzialne

Właściwymi organami odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszej Umowy są:

1) w przypadku Rządu Rzeczypospolitej Polskiej - Minister Gospodarki
2) w przypadku Rządu Republiki Południowej Afryki - Departament Handlu i Przemysłu.
Artykuł  3

Dziedziny współpracy

Współpraca między Stronami będzie obejmować między innymi następujące dziedziny:

1) górnictwo i poszukiwanie surowców mineralnych, wzbogacanie węgla

i maszyny górnicze;

2) ropę i gaz;
3) energetykę;
4) budownictwo;
5) transport oraz infrastrukturę;
6) przemysł;
7) rolnictwo i przetwórstwo żywności;
8) technologie informacyjno-komunikacyjne.
Artykuł  4

Dodatkowe porozumienia

Strony mogą zawierać dodatkowe porozumienia w ramach niniejszej Umowy ułatwiające jej wykonanie. Dodatkowe porozumienia będą pozostawały w zgodzie z porządkiem prawnym Stron.

Artykuł  5

Współpraca ekonomiczna i przemysłowa

Współpraca, o której mowa w artykule 3, będzie realizowana w szczególności przez:

1) wymianę informacji na temat priorytetów rozwoju gospodarczego;
2) promocję kontaktów między podmiotami gospodarczymi państw i przedsiębiorstwami działającymi w Państwach Stron;
3) promocję projektów gospodarczych i inwestycyjnych, wspierających współpracę potencjalnych partnerów gospodarczych;
4) wymianę informacji na temat międzynarodowych targów, wystaw, projektów i innych działań promocyjnych;
5) inicjowanie i popieranie różnorodnych form wymiany doświadczeń w dziedzinie gospodarki, w tym wymiany specjalistów i personelu technicznego oraz organizacji szkoleń;
6) rozpowszechnianie informacji o wzajemnych możliwościach współpracy;
7) wymianę informacji na temat regulacji prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Południowej Afryki.
Artykuł  6

Utworzenie, posiedzenia i zadania Wspólnej Komisji

1. Strony powołują Wspólną Komisję, zwaną dalej "Komisją".
2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) dokonywanie okresowych przeglądów i ocen stanu współpracy gospodarczej;
b) identyfikacja problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej;
c) przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej;
d) ułatwianie konsultacji i negocjacji między Stronami w odniesieniu do rozwiązywania sporów, o których mowa w art. 8 niniejszej Umowy.
3. Komisja składa się z sekcji polskiej i południowoafrykańskiej w liczbie nie większej niż 20 przedstawicieli.
4. Każda ze Stron powołuje spośród przedstawicieli przewodniczącego sekcji.
5. W koniecznych przypadkach Komisja może włączyć do prac przedstawicieli innych ministerstw, instytucji lub przedstawicieli przedsiębiorców obydwu Państw w celu ułatwienia wykonania niniejszej Umowy.
6. Dla rozpatrzenia spraw szczegółowych Komisja w ramach swojej właściwości może tworzyć grupy robocze określając ich zadania.
7. Posiedzenia Komisji przeprowadzane są w miarę potrzeby, kolejno w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Południowej Afryki w terminach uzgodnionych przez przewodniczących.
8. Wstępna agenda posiedzeń Komisji będzie wymieniona co najmniej miesiąc przed terminem posiedzenia Komisji.
9. Każda ze Stron ponosi koszty uczestnictwa własnej delegacji rządowej, w tym koszty podróży oraz zakwaterowania. Przedsiębiorcy ponoszą koszty uczestnictwa w Komisji we własnym zakresie.
10. Z posiedzenia Komisji jest sporządzany protokół w języku polskim i języku angielskim.
11. Tryb pracy Komisji określa regulamin przez nią ustanowiony.
Artykuł  7

Inne zobowiązania

Niniejszą Umowę stosuje się bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, a także z umowy o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, podpisanej w Pretorii dnia 11 października 1999 r.

Artykuł  8

Rozwiązywanie sporów

Spory dotyczące interpretacji, stosowania lub wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie przez Strony w drodze konsultacji i negocjacji.

Artykuł  9

Wejście w życie

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia o wykonaniu przez Strony procedur wewnętrznych koniecznych do jej wejścia w życie.

Artykuł  10

Okres obowiązywania, wypowiedzenie i zmiany

1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2.
2. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem w formie pisemnej notyfikacji zamiaru wypowiedzenia Umowy, przekazanej drugiej Strome drogą dyplomatyczną.
3. Niniejsza Umowa może być zmieniona za obopólną zgodą Stron poprzez dokonanie wymiany not między Stronami drogą dyplomatyczną.

Na dowód czego niżej podpisani, odpowiednio umocowani przez swoje Rządy, podpisali niniejszą Umowę, w dwóch egzemplarzach w języku polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności w Interpretacji Umowy, za rozstrzygający uważa się tekst angielski.

Sporządzono w Pretorii dnia 17 października 2013 r.

Przekład

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

w Pretorii

Nota nr PRE/22 - N 137/2015

Departament Stosunków Międzynarodowych i Współpracy

Republiki Południowej Afryki

Pretoria

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pretorii przesyła wyrazy szacunku Departamentowi Stosunków Międzynarodowych Republiki Południowej Afryki oraz ma zaszczyt powołać się na notę Departamentu z dnia 4 maja 2015 r. (nr 10/15/2/POL 003/2015) oraz notę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2015 r. (nr DPT.2701.54.2013/7) dotyczącej korekty błędów w tekście Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Południowej Afryki dotyczącej Współpracy Gospodarczej podpisanej 17 października 2013 r. w Pretorii ("Umowa").

Mając na uwadze stanowiska Stron przedstawione w powyżej przywołanych notach, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, aby trzeci akapit preambuły Umowy miał następujące brzmienie:

Wersja angielska:

"HAVING REGARD to the Parties' international commitments of an economic nature, including the Republic of Poland's membership in the European Union, as well as the Republic of South Africa's membership in the Southern African Customs Union ("SACU"), the Southern African Development Community ("SADC") and the African Union ("AU").

Wersja polska:

"Uwzględniając zobowiązania międzynarodowe Stron o charakterze gospodarczym, w tym członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz członkostwo Republiki Południowej Afryki w Południowoafrykańskiej Unii Celnej ("SACU"), Południowoafrykańskiej Wspólnocie Rozwoju ("SADC") oraz Unii Afrykańskiej ("UA")".

W przypadku gdyby Rząd Republiki Południowej Afryki wyraził zgodę na zaproponowane brzmienie, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, aby niniejsza nota wraz z odpowiedzią Strony Południowo Afrykańskiej stanowiły umowę pomiędzy stronami do Umowy w zakresie korekty błędów, zgodnie z Artykułem 79 Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pretorii korzystając z okazji ponawia zapewnienie najwyższego poważania dla Departamentu Stosunków Międzynarodowych i Współpracy.

Pretoria, 3 sierpnia 2015 r.

Przekład

Departament Stosunków Międzynarodowych i Współpracy

Republiki Południowej Afryki

10/15/2/POL 005/2015

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

PRETORIA

Departament Stosunków Międzynarodowych i Współpracy Republiki Południowej Afryki przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ma zaszczyt powołać się na Notę Werbalną nr PRE22-N 137/2015.

Departament Stosunków Międzynarodowych i Współpracy Republiki Południowej Afryki dostrzega oczywisty błąd w polskim tekście Umowy pomiędzy Rządem Republiki Południowej Afryki i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej Współpracy Gospodarczej podpisanej 17 października 2013 r. w Pretorii.

Zdaniem Departamentu Stosunków Międzynarodowych i Współpracy Republiki Południowej Afryki następujący tekst w Preambule polskiej wersji Umowy pomiędzy Rządem Republiki Południowej Afryki i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej Współpracy Gospodarczej, przetłumaczony bezpośrednio na język angielski jest błędny:

"having regard to the Parties' international commitments of an economic nature, including the Republic of Poland's membership in the European Union, as well as the Republic of South Africa's membership in the Southern African Customs Union and the African Union,"

Departament Stosunków Międzynarodowych i Współpracy Republiki Południowej Afryki jest zdania, iż błędny tekst powinien być poprawiony w polskiej wersji językowej, tak jak zostało to wskazane w Nocie Werbalnej no. PRE22-N137/2015, aby angielskie tłumaczenie miało następujące brzmienie:

"HAVING REGARD to the Parties' international commitments of an economic nature, including the Republic of Poland's membership in the European Union, as well as the Republic of South Africa's membership in the Southern African Customs Union ("SACU"), the Southern African Development Community ("SADC") and the African Union ("AU"),"

Departament Stosunków Międzynarodowych i Współpracy Republiki Południowej Afryki niniejszym potwierdza, iż wyraża zgodę na dokonanie korekty tekstu w trybie Artykułu 79 Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów za pośrednictwem niniejszej zwrotnej Noty Werbalnej.

Departament Stosunków Międzynarodowych i Współpracy Republiki Południowej Afryki korzystając z okazji ponawia zapewnienie najwyższego poważania dla Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej.

Pretoria, 24 sierpnia 2015 r.