Monitor Polski

M.P.1967.30.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1967 r.

UCHWAŁA Nr 90
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 1967 r.
w sprawie rozwoju spółdzielczości inwalidzkiej.

W celu zapewnienia inwalidom zatrudnionym w spółdzielniach inwalidów właściwych warunków rehabilitacji, pracy i ciągłości zatrudnienia oraz dla zwiększenia możliwości zatrudnienia tych osób Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Uchwała niniejsza dotyczy spółdzielni inwalidów zrzeszonych w Związku Spółdzielni Inwalidów.
§  2. Zaleca się Związkowi Spółdzielni Inwalidów:
1) rozwijanie sieci spółdzielni inwalidów, zwłaszcza w formie zakładów pracy chronionej dla inwalidów niewidomych, inwalidów z powodu gruźlicy, chorób psychicznych, nerwowych i innych schorzeń, według programów stanowiących składową część planów wieloletnich Związku Spółdzielni Inwalidów,
2) rozszerzanie działalności produkcyjno-usługowej spółdzielni inwalidów na miasta powiatowe i mniejsze, w których istnieją skupiska inwalidów wymagających rehabilitacji zawodowej,
3) rozwijanie i doskonalenie wewnątrzzakładowego szkolenia zawodowego i przysposobienia do pracy inwalidów, w szczególności młodocianych,
4) dalszą rozbudowę zaplecza i urządzeń rehabilitacyjnych w spółdzielniach w postaci warsztatów szkoleniowych, oddziałów przysposobienia zawodowego, internatów przyzakładowych itp. oraz polepszanie warunków pracy inwalidów ze szczególnym uwzględnieniem poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  3.
1. W celu stworzenia warunków stabilizacji działalności gospodarczej i podstaw specjalizacji spółdzielni inwalidów w wykonywaniu asortymentów wyrobów i rodzajów usług nadających się do wykonywania przez inwalidów, ustala się w załączniku do uchwały wykaz wyrobów i rodzajów usług, które będą wykonywały spółdzielnie inwalidów, jako główni producenci w skali ogólnokrajowej.
2. Wykaz wyrobów i usług, o których mowa w ust. 1, może być na wniosek Związku Spółdzielni Inwalidów, uzgodniony z odpowiednimi zjednoczeniami wiodącymi, poszerzony o inne wyroby lub rodzaje usług na podstawie zarządzenia właściwego ministra.
3. Właściwi ministrowie, Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości oraz zarządy centralnych związków spółdzielczych wydadzą w myśl § 5 ust. 4 uchwały nr 116 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. o współpracy i koordynacji gospodarczej (Monitor Polski Nr 33, poz. 178) wytyczne dla nadzorowanych zjednoczeń wiodących w zakresie przyspieszenia w spółdzielniach inwalidów rozwoju produkcji, o której mowa w ust. 1 i 2, przy uwzględnieniu zahamowania jej wzrostu w innych przedsiębiorstwach uspołecznionych oraz przesuwania tej produkcji do spółdzielni inwalidów w ramach rekonstrukcji przemysłu.
4. Związek Spółdzielni Inwalidów rozwinie odpowiednią działalność organizacyjną w zakresie intensywnego rozwoju produkcji, o której mowa w ust. 1 i 2, w rozmiarach zapewniających pełne zaspokojenie potrzeb rynku z zapewnieniem spółdzielniom na ten cel koniecznej pomocy finansowej.
5. Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) do ustalenia na wniosek wojewódzkiego (okręgowego) związku spółdzielni inwalidów asortymentów produkcji i rodzajów usług o znaczeniu lokalnym, których produkowaniem lub świadczeniem będą się zajmować spółdzielnie inwalidów jako główni producenci na terenie danego województwa.
§  4. W celu stworzenia odpowiednich warunków rozwoju długofalowej kooperacji przemysłowej przedsiębiorstw kluczowych ze spółdzielniami inwalidów, właściwi ministrowie wydadzą podległym zjednoczeniem i przedsiębiorstwom odpowiednie zalecenia i wytyczne co do zawierania umów kooperacyjnych ze spółdzielniami inwalidów na warunkach obowiązujących przedsiębiorstwa państwowe.
§  5. Właściwi ministrowie spowodują, aby zjednoczenia wiodące, działające w trybie uchwały nr 116 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. o współpracy i koordynacji gospodarczej, przy wykonywaniu swych funkcji w dziedzinach objętych działalnością spółdzielczości inwalidzkiej:
1) zapewniały w planach perspektywicznych i rocznych oraz w branżowych programach produkcyjnych rozwój produkcji i usług w spółdzielniach inwalidów w myśl § 3 i § 4,
2) zapewniały wykorzystanie w pełni mocy produkcyjnych spółdzielni inwalidów, uwzględniając ich specjalizację w określonych kierunkach branżowych,
3) stosowały uprzywilejowanie spółdzielni inwalidów w zakresie pomocy organizacyjnej i technicznej, a w szczególności w okresie przekazywania im, w trybie obowiązujących przepisów, zbędnych, wycofywanych z produkcji maszyn i urządzeń.
§  6.
1. Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości zapewni - na warunkach pierwszeństwa - zaopatrzenie dla spółdzielni inwalidów w materiały i surowce objęte centralnym rozdzielnictwem.
2. Prezydia rad narodowych przydzielać będą spółdzielniom inwalidów na warunkach pierwszeństwa zaopatrzenie w surowce i materiały będące w ich dyspozycji oraz w środki transportu wytwarzane w kraju i pochodzące z importu.
3. Właściwi ministrowie oraz Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości zapewnią spółdzielniom inwalidów na warunkach pierwszeństwa pełne zaopatrzenie w niezbędne maszyny i urządzenia.
4. Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości i właściwi ministrowie wydadzą zalecenia podległym przedsiębiorstwom i jednostkom do zbywania spółdzielniom inwalidów nadwyżek surowcowych oraz odpadów produkcyjnych na prawach pierwszeństwa w stosunku do innych odbiorców drobnej wytwórczości.
5. Prezydia rad narodowych będą uwzględniać w miarę możliwości pełne potrzeby spółdzielni inwalidów w zakresie przydziału lokali przemysłowych i handlowych.
6. Zezwala się spółdzielniom inwalidów na prowadzenie skupu surowców wtórnych oraz surowców i materiałów miejscowych. Właściwi ministrowie ustalą w porozumieniu ze Związkiem Spółdzielni Inwalidów asortyment, zasięg i tryb prowadzenia skupu.
§  7. Upoważnia się prezydia rad narodowych do przekazywania działalności w zakresie handlu drobno-detalicznego handlowym spółdzielniom inwalidów.
§  8. Upoważnia się Ministra Finansów do udzielenia spółdzielniom inwalidów dalszych ulg podatkowych.
§  9. Upoważnia się Ministra Finansów do udzielania Związkowi Spółdzielni Inwalidów dotacji z budżetu Państwa do wysokości 1/5 wpłacanych przez spółdzielnie inwalidów zrzeszone w tym Związku - składek na ubezpieczenia społeczne. Dotacje te przekazywane będą na specjalny fundusz z przeznaczeniem na rozbudowę własnych spółdzielczych zakładów leczniczo-wypoczynkowych i rehabilitacyjnych. Zasady i tryb działania specjalnego funduszu ustala Związek Spółdzielni Inwalidów po porozumieniu z Ministrami Finansów oraz Zdrowia i Opieki Społecznej.
§  10. Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac ureguluje w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych, Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej i Związkiem Spółdzielni Inwalidów - zasady zatrudniania w spółdzielniach inwalidów w niepełnym wymiarze godzin niektórych kategorii inwalidów oraz ozdrowieńców gruźliczych.
§  11. Centralny Związek Spółdzielczości Pracy oraz Związek Spółdzielni Inwalidów ustalać będą w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac wytyczne dotyczące corocznych planów zatrudnienia inwalidów.
§  12.
1. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów wyodrębniać będzie w rocznych planach inwestycyjnych, w ramach szacunkowo określanych nakładów inwestycyjnych i robót budowlano-montażowych grupy B, wielkości tych nakładów i robót dla Związku Spółdzielni Inwalidów przeznaczonych na rozbudowę lub budowę zakładów pracy chronionej oraz zakładów leczniczo-rehabilitacyjnych.
2. Wojewódzkie organy bilansujące roboty budowlane zapewnią jednostkom organizacyjnym Związku Spółdzielni Inwalidów wykonawstwo robót budowlano-montażowych dla inwestycji, o których mowa w ust. 1.
3. Prezydia wojewódzkich rad narodowych, Centralny Związek Spółdzielczości Pracy i Związek Spółdzielni Inwalidów obowiązane są w projektach planu rocznego wyodrębniać w szacunku nakładów inwestycyjnych grupy B - nakłady na roboty budowlano-montażowe dla inwestycji spółdzielczości inwalidzkiej, o których mowa w ust. 1.
§  13. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) w zakresie swych uprawnień w dziedzinie koordynacji gospodarki terenowej:
1) zapewnią w planach wieloletnich i rocznych realizację przepisów niniejszej uchwały w zakresie rozwoju rehabilitacji i zatrudnienia inwalidów w spółdzielczości inwalidzkiej,
2) przestrzegać będą przy opiniowaniu planów inwestycyjnych zasady lokalizacji inwestycji w miejscowościach, w których istnieją potrzeby rehabilitacji i zatrudnienia inwalidów,
3) zapewniać będą spółdzielczości inwalidzkiej pierwszeństwo wykonawstwa robót inwestycyjnych.
§  14. Traci moc uchwała nr 349 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1959 r. w sprawie rozwoju spółdzielczości inwalidzkiej.
§  15. Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac, Przewodniczącemu Komitetu Drobnej Wytwórczości, właściwym ministrom, prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) oraz Zarządom Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy i Związku Spółdzielni Inwalidów.
§  16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1967 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WYROBÓW I RODZAJÓW USŁUG, KTÓRYCH WYKONYWANIEM ZAJMOWAĆ SIĘ BĘDĄ SPÓŁDZIELNIE INWALIDÓW, JAKO GŁÓWNI PRODUCENCI W SKALI OGÓLNOKRAJOWEJ

Lp.Wyrób lub rodzaj usług
1Żarówki choinkowe
2Żarówki sufitowe samochodowe
3Komplety choinkowe
4Żarówki do świateł "Stop"
5Sznury przyłączeniowe elektryczne wszystkich typów (montaż)
6Wały giętkie do szybkościomierzy samochodowych i motocyklowych
7Wkłady do filtrów olejowych
8Cylindry hamulcowe do przyczep samochodowych
9Zamknięcia pałąkowe i zamknięcia koronkowe do butelek (produkcja i montaż)
10Nakrętki Ć 2, 3, 4, 5 mm (produkcja ręczna)
11Spinacze biurowe, pineski wszystkich rodzajów
12Znicze i świece ozdobne
13Zamknięcia i uszczelki z tworzyw sztucznych do opakowań dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i innych
14Klamerki do bielizny drewniane i z tworzyw sztucznych
15Worki odzieżowe, torby, pokrowce, śniadaniówki itp. z tworzyw sztucznych
16Rękawice ochronne i robocze z tkanin, ze skóry i z tworzyw sztucznych
17Bielizna i odzież szpitalna
18Obuwie profilaktyczne dla osób pracujących w pozycji stojącej
19Tornistry szkolne
20Wyroby branży szczotkarsko-pędzlarskiej
21Sprężynki do słoików Wecka
22Skuwki do pędzli
23Kółka i żabki do firanek
24Kasety do filmów
25Szatniarstwo
26Dozór mienia
27Usługi archiwalne (z wyjątkiem archiwowania akt wykonywanego przez państwową służbę archiwalną)
28Prowadzenie parkingów
29Plakatowanie
30Naprawa wiecznych piór i napełnianie długopisów