§ 9. - Rozwój ogrodnictwa działkowego do roku 1985 r.

Monitor Polski

M.P.1982.9.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1982 r.
§  9. 
1. 
Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego oraz jednostki gospodarki uspołecznionej spowodują niezwłocznie zagospodarowanie wszystkich nie wykorzystanych gruntów przeznaczonych uprzednio na inwestycje, których realizacja nastąpi w późniejszym czasie, pod czasowe pracownicze ogrody działkowe. Grunty te, w celu ich zagospodarowania jeszcze wiosną 1982 r., powinny być niezwłocznie przekazane wojewódzkim zarządom Polskiego Związku Działkowców na ogrody czasowe, z jednoczesnym ustaleniem okresu użytkowania gruntów.
2. 
Terenowe organy administracji państwowej udzielą niezbędnej pomocy w przystosowaniu gruntów, o których mowa w ust. 1, do czasowego przekazania ich Polskiemu Związkowi Działkowców w celu rozpoczęcia uprawy.
3. 
Na gruntach należących do jednostek gospodarki uspołecznionej powinny być zorganizowane czasowe pracownicze ogrody działkowe przede wszystkim dla pracowników tych jednostek.
4. 
Nadzór i kontrolę nad przekazywaniem gruntów pod czasowe pracownicze ogrody działkowe sprawują terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego.
5. 
Przekazywanie i zagospodarowywanie gruntów pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych pod czasowe pracownicze ogrody działkowe następuje według odrębnych porozumień, zawieranych z Krajową Radą Polskiego Związku Działkowców.
6. 
Zagospodarowanie czasowych pracowniczych ogrodów działkowych następuje według zasad określonych przez Krajową Radą Polskiego Związku Działkowców.