§ 3. - Rozwój ogrodnictwa działkowego do roku 1985 r.

Monitor Polski

M.P.1982.9.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1982 r.
§  3. 
1. 
W wieloletnich programach rozwoju stałych pracowniczych ogrodów działkowych, uchwalanych przez rady narodowe stopnia wojewódzkiego, należy uwzględnić wielkości wzrostu określone w załączniku do uchwały. Projekty tych programów powinny być przygotowane niezwłocznie.
2. 
Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego spowodują coroczne nieodpłatne przekazywanie w użytkowanie wojewódzkim zarządom Polskiego Związku Działkowców odpowiedniego areału gruntów, proporcjonalnego do wielkości określonych w załączniku do uchwały.
3. 
Grunty przydzielane zastępczo w razie likwidacji istniejących ogrodów działkowych nie zalicza się do areału stanowiącego realizację przepisu § 1.