§ 1. - Rozwój ogrodnictwa działkowego do roku 1985 r.

Monitor Polski

M.P.1982.9.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1982 r.
§  1. 
Ustala się program rozwoju stałych pracowniczych ogrodów działkowych do roku 1985; wzrost areału przeznaczonego na ten cel określa załącznik do uchwały.