Rozwój ogrodnictwa działkowego do roku 1985 r. - M.P.1982.9.56 - OpenLEX

Rozwój ogrodnictwa działkowego do roku 1985 r.

Monitor Polski

M.P.1982.9.56

Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1982 r.

UCHWAŁA Nr 50
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 marca 1982 r.
w sprawie rozwoju ogrodnictwa działkowego do roku 1985.

W celu zapewnienia zgodnego z potrzebami społecznymi dalszego rozwoju pracowniczych ogrodów działkowych do 1985 r. - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 12, poz. 58) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Ustala się program rozwoju stałych pracowniczych ogrodów działkowych do roku 1985; wzrost areału przeznaczonego na ten cel określa załącznik do uchwały.
Grunty przeznaczone pod stałe pracownicze ogrody działkowe powinny być ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych województw, miast (miast i gmin).
1. 
W wieloletnich programach rozwoju stałych pracowniczych ogrodów działkowych, uchwalanych przez rady narodowe stopnia wojewódzkiego, należy uwzględnić wielkości wzrostu określone w załączniku do uchwały. Projekty tych programów powinny być przygotowane niezwłocznie.
2. 
Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego spowodują coroczne nieodpłatne przekazywanie w użytkowanie wojewódzkim zarządom Polskiego Związku Działkowców odpowiedniego areału gruntów, proporcjonalnego do wielkości określonych w załączniku do uchwały.
3. 
Grunty przydzielane zastępczo w razie likwidacji istniejących ogrodów działkowych nie zalicza się do areału stanowiącego realizację przepisu § 1.
Minister Finansów zapewni corocznie w budżecie centralnym, w części dotyczącej Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, środki na uzupełnienie Funduszu Rozwoju Pracowniczych Ogrodów Działkowych.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej uwzględni w bilansie potrzeb zgłaszane corocznie przez Polski Związek Działkowców zapotrzebowania na niezbędne ilości odpowiedniego materiału roślinnego, nasion oraz nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, a także maszyn i narzędzi uprawowych.
Zaopatrzenie Polskiego Związku Działkowców w materiały i urządzenia niezbędne do realizacji programu rozwoju pracowniczych ogrodów działkowych odbywa się według zasad dotyczących zaopatrzenia przedsiębiorstw państwowych.
Minister Kultury i Sztuki zapewni Polskiemu Związkowi Działkowców pomoc w prowadzeniu działalności wydawniczej, niezbędnej do podnoszenia wiedzy ogrodniczej działkowców.
Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego:
1)
zapewnią w budżetach terenowych środki na uzupełnienie Funduszu Rozwoju Pracowniczych Ogrodów Działkowych,
2)
uwzględnią potrzeby w zakresie rekultywacji i melioracji gruntów, przeznaczonych pod pracownicze ogrody działkowe,
3)
wyznaczą wyspecjalizowane służby inwestycyjne, w szczególności wojewódzkie zarządy inwestycji rolniczych, do pełnienia funkcji inwestorów zastępczych przy budowie, modernizacji i kapitalnych remontach pracowniczych ogrodów działkowych.
1. 
Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego oraz jednostki gospodarki uspołecznionej spowodują niezwłocznie zagospodarowanie wszystkich nie wykorzystanych gruntów przeznaczonych uprzednio na inwestycje, których realizacja nastąpi w późniejszym czasie, pod czasowe pracownicze ogrody działkowe. Grunty te, w celu ich zagospodarowania jeszcze wiosną 1982 r., powinny być niezwłocznie przekazane wojewódzkim zarządom Polskiego Związku Działkowców na ogrody czasowe, z jednoczesnym ustaleniem okresu użytkowania gruntów.
2. 
Terenowe organy administracji państwowej udzielą niezbędnej pomocy w przystosowaniu gruntów, o których mowa w ust. 1, do czasowego przekazania ich Polskiemu Związkowi Działkowców w celu rozpoczęcia uprawy.
3. 
Na gruntach należących do jednostek gospodarki uspołecznionej powinny być zorganizowane czasowe pracownicze ogrody działkowe przede wszystkim dla pracowników tych jednostek.
4. 
Nadzór i kontrolę nad przekazywaniem gruntów pod czasowe pracownicze ogrody działkowe sprawują terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego.
5. 
Przekazywanie i zagospodarowywanie gruntów pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych pod czasowe pracownicze ogrody działkowe następuje według odrębnych porozumień, zawieranych z Krajową Radą Polskiego Związku Działkowców.
6. 
Zagospodarowanie czasowych pracowniczych ogrodów działkowych następuje według zasad określonych przez Krajową Radą Polskiego Związku Działkowców.
Grunty rolne nabyte na cele nierolnicze na podstawie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, nie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, lecz udostępnione pod czasowe pracownicze ogrody działkowe, należy traktować jako grunty rolne. W okresie użytkowania tych gruntów jako czasowych pracowniczych ogrodów działkowych za grunty takie nie należy pobierać stałych opłat rocznych z tytułu użytkowania gruntu rolnego na cele nierolnicze i nieleśne, w tym również opłat podwyższonych.
Zaleca się:
1)
Polskiemu Związkowi Działkowców:
a)
zapewnienie szybkiego zagospodarowania gruntów przekazanych pod pracownicze ogrody działkowe oraz jak najbardziej ekonomiczne przystosowanie tych gruntów do intensywnej produkcji ogrodniczej,
b)
podjęcie szerokiej akcji szkoleniowej wśród działkowców i kandydatów na działkowców,
c)
organizowanie prac społecznych przy budowie i modernizacji ogrodów działkowych oraz udostępnianie ogrodów działkowych i posiadanej bazy wypoczynkowej na potrzeby środowiskowe,
2)
Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich zaopatrywanie działkowców w środki do produkcji ogrodniczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZROST AREAŁU PRZEZNACZONEGO POD STAŁE PRACOWNICZE OGRODY DZIAŁKOWE DO ROKU 1985

Lp.WojewództwoWielkość wzrostu w ha
w latach 1982-1985w tym

w latach 1982 i 1983

1234
1stołeczne warszawskie 4.000 1.200
2bialskopodlaskie 250 170
3białostockie 400 300
4bielskie 300 180
5bydgoskie 490 250
6chełmskie 250 90
7ciechanowskie 190 130
8częstochowskie 350 250
9elbląskie 300 230
10gdańskie 1.800 1.200
11gorzowskie 300 200
12jeleniogórskie 320 200
13kaliskie 450 380
14katowickie 4.500 1.000
15kieleckie 530 350
16konińskie 240 130
17koszalińskie 400 300
18miejskie krakowskie 810 600
19krośnieńskie 250 200
20legnickie 650 500
21leszczyńskie 250 190
22lubelskie 1.000 100
23łomżyńskie 300 220
24miejskie łódzkie 2.000 190
25nowosądeckie 340 110
26olsztyńskie 350 250
27opolskie 630 440
28ostrołęckie 400 160
29pilskie 350 250
30piotrkowskie 300 200
31płockie 400 290
32poznańskie 800 500
33przemyskie 300 200
34radomskie 250 150
35rzeszowskie 550 400
36siedleckie 200 150
37sieradzkie 200 150
38skierniewickie 200 150
39słupskie 300 250
40suwalskie 400 350
41szczecińskie 1.300 900
42tarnobrzeskie 250 200
43tarnowskie 320 260
44toruńskie 550 450
45wałbrzyskie 700 500
46włocławskie 250 180
47wrocławskie 600 220
48zamojskie 250 150
49zielonogórskie 500 400
Razem:31.02015.820