Monitor Polski

M.P.2019.758

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 82/2019 PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I NSW 60/19) w sprawie ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r. (Dz. U. poz. 1456), Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Rozwiązuje się okręgowe, rejonowe i obwodowe komisje wyborcze powołane w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., po wykonaniu ich ustawowych zadań.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.