Monitor Polski

M.P.2014.738

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 września 2014 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 11 sierpnia 2014 r.
w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt III SW 68/14, w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r., Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Rozwiązuje się okręgowe, rejonowe i obwodowe komisje wyborcze powołane w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., po wykonaniu ich ustawowych zadań.
§  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.