Rozwiązanie okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej... - M.P.2020.473 - OpenLEX

Rozwiązanie okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Monitor Polski

M.P.2020.473

Akt indywidualny
Wersja od: 1 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 130/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 maja 2020 r.
w sprawie rozwiązania okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w związku z uchwałą nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 967), Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Rozwiązuje się okręgowe komisje wyborcze powołane w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., w związku z brakiem ustawowych zadań do wykonania.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.