Rozwiązanie okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2020.204

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 lutego 2020 r.

UCHWAŁA Nr 7/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. sygn. akt I NSW 342/19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 9), Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Rozwiązuje się okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., po wykonaniu ich ustawowych zadań.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.