Monitor Polski

M.P.2016.104

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 lutego 2016 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. sygn. akt III SW 168-169/15 (Dz. U. poz. 120) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Rozwiązuje się okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., po wykonaniu ich ustawowych zadań.
§  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.