Monitor Polski

M.P.2010.59.779

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 20b ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Rozwiązuje się okręgowe i obwodowe komisje wyborcze, powołane w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., w związku z wykonaniem ich ustawowych zadań.
§  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.