Rozwiązanie Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie i obwodowych komisji wyborczych właściwych dla okręgu wyborczego nr 27 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2006.24.269

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2006 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 marca 2006 r.
w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie i obwodowych komisji wyborczych właściwych dla okręgu wyborczego nr 27 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Rozwiązuje się Okręgową Komisję Wyborczą w Częstochowie i obwodowe komisje wyborcze właściwe dla okręgu wyborczego nr 27 w wyborach do Senatu, powołane w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz ponownych wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 stycznia 2006 r., w związku z wykonaniem ich ustawowych zadań.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.