Rozszerzenie zakresu usług stołówek studenckich.

Monitor Polski

M.P.1961.10.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1972 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 stycznia 1961 r.
w sprawie rozszerzenia zakresu usług stołówek studenckich. 1

W celu rozszerzenia zakresu działalności stołówek studenckich zarządza się, co następuje: 2
Przepisy zarządzenia dotyczą stołówek studenckich, zwanych dalej "stołówkami".
Użyte w zarządzeniu wyrażenia:
1)
"zdolność produkcyjna" - oznacza optymalną ilość posiłków i wyrobów garmażeryjnych, osiągniętą przy pełnym wykorzystaniu urządzeń i maszyn gastronomicznych oraz pomieszczeń stołówki i przy pełnym stanie zatrudnienia,
2)
"urządzenia" lub "maszyny" - dotyczy wszystkich urządzeń technicznych używanych w działalności gastronomicznej do produkcji, konserwacji, przechowywania surowców i wyrobów gastronomicznych oraz maszyn i urządzeń służących pośrednio lub bezpośrednio do obsługi konsumentów i ekspedycji wyrobów.
1.
Stołówki obowiązane są do rozszerzania zakresu wykonywanych usług przez:
1)
zwiększenie ilości i rodzajów posiłków oraz w miarę możliwości
2)
uruchomienie dodatkowej produkcji wyrobów garmażeryjnych.
2. 4
Korzystanie z posiłków w stołówkach powinno być udostępnione - poza studentami uczelni, przy których zorganizowane są stołówki - również innym osobom na zasadach pełnej odpłatności.
3. 5
Dodatkową produkcję wyrobów garmażeryjnych należy sprzedawać w bufetach oraz oferować jednostkom handlu detalicznego.
Dla realizacji zadań określonych w § 3 stołówki powinny wykorzystać w pełni posiadaną zdolność produkcyjną.
Jednostki prowadzące stołówki, działając w porozumieniu z wydziałami handlu prezydiów właściwych rad narodowych, obowiązane są do:
1)
zapewnienia stołówkom przydziałów artykułów spożywczych w ilościach gwarantujących przygotowywanie posiłków zgodnie z przyjętą przez stołówkę wysokością kosztów surowców oraz zgodnie z planem produkcji wyrobów garmażeryjnych,
2)
ułatwienia zbytu wyrobów garmażeryjnych produkowanych przez stołówki na terenie poszczególnych miejscowości.
Ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych wydadzą zarządzenia w sprawie przygotowania przez podległe jednostki stołówek do pełnego wykorzystania ich zdolności produkcyjnej.
W celu zainteresowania maksymalnym rozwojem produkcji garmażeryjnej w stołówkach ustala się, co następuje:
1)
zysk osiągnięty ze sprzedaży produkcji garmażeryjnej jednostkom handlu detalicznego lub gastronomicznego przeznacza się:
a) 7
w razie prowadzenia stołówki we własnym zakresie - w całości na poprawę wyżywienia i wyposażenia stołówki,
b) 8
w razie prowadzenia stołówki przez spółdzielnie na zlecenie - zleceniobiorca obowiązany jest odprowadzić na rzecz zleceniodawcy odpowiedni procent od obrotu produkcji garmażeryjnej, zgodnie z umową zawartą między stronami; otrzymane kwoty przeznacza się na cele określone pod lit. a),
c)
do podziału między pracowników stołówek zatrudnionych przy produkcji wyrobów garmażeryjnych, o których mowa pod lit. a) i b), w wysokości do 10% zysku netto;
2)
stołówki na równi z zakładami gastronomicznymi korzystają z priorytetu w zaopatrzeniu w surowce, zwłaszcza w zakresie mięsa i przetworów.
(skreślony).
Minister Handlu Wewnętrznego pełni nadzór nad realizacją przepisów niniejszego zarządzenia.
(skreślony).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 13 ust. 3 pkt 1 uchwały nr 295 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zasad odpłatności konsumentów za korzystanie z żywienia przyzakładowego oraz pokrywania kosztów tego żywienia (M.P.72.1.1) z dniem 15 stycznia 1972 r.
2 Preambuła zmieniona przez § 13 ust. 3 pkt 1 uchwały nr 295 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zasad odpłatności konsumentów za korzystanie z żywienia przyzakładowego oraz pokrywania kosztów tego żywienia (M.P.72.1.1) z dniem 15 stycznia 1972 r.
3 § 1 zmieniony przez § 13 ust. 3 pkt 2 uchwały nr 295 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zasad odpłatności konsumentów za korzystanie z żywienia przyzakładowego oraz pokrywania kosztów tego żywienia (M.P.72.1.1) z dniem 15 stycznia 1972 r.
4 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 13 ust. 3 pkt 3 uchwały nr 295 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zasad odpłatności konsumentów za korzystanie z żywienia przyzakładowego oraz pokrywania kosztów tego żywienia (M.P.72.1.1) z dniem 15 stycznia 1972 r.
5 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 13 ust. 3 pkt 3 uchwały nr 295 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zasad odpłatności konsumentów za korzystanie z żywienia przyzakładowego oraz pokrywania kosztów tego żywienia (M.P.72.1.1) z dniem 15 stycznia 1972 r.
6 § 7 zdanie wstępne zmienione przez § 13 ust. 3 pkt 4 uchwały nr 295 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zasad odpłatności konsumentów za korzystanie z żywienia przyzakładowego oraz pokrywania kosztów tego żywienia (M.P.72.1.1) z dniem 15 stycznia 1972 r.
7 § 7 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 13 ust. 3 pkt 4 uchwały nr 295 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zasad odpłatności konsumentów za korzystanie z żywienia przyzakładowego oraz pokrywania kosztów tego żywienia (M.P.72.1.1) z dniem 15 stycznia 1972 r.
8 § 7 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 13 ust. 3 pkt 4 uchwały nr 295 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zasad odpłatności konsumentów za korzystanie z żywienia przyzakładowego oraz pokrywania kosztów tego żywienia (M.P.72.1.1) z dniem 15 stycznia 1972 r.
9 § 8 skreślony przez § 13 ust. 3 pkt 5 uchwały nr 295 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zasad odpłatności konsumentów za korzystanie z żywienia przyzakładowego oraz pokrywania kosztów tego żywienia (M.P.72.1.1) z dniem 15 stycznia 1972 r.
10 § 10 skreślony przez § 13 ust. 3 pkt 5 uchwały nr 295 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zasad odpłatności konsumentów za korzystanie z żywienia przyzakładowego oraz pokrywania kosztów tego żywienia (M.P.72.1.1) z dniem 15 stycznia 1972 r.