Rozszerzenie uprawnień przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych w Warszawie".

Monitor Polski

M.P.1958.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY
z dnia 30 stycznia 1958 r.
w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych w Warszawie".

Na podstawie uchwały nr 704 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych (Monitor Polski Nr 94, poz. 1047) oraz zarządzenia nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1958 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw Ministerstwa Oświaty zarządza się, co następuje:
W zakresie planowania i produkcji uprawnia się Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych do:
1)
ustalania i zatwierdzania szczegółowych planów techniczno-ekonomicznych wydawnictwa we wszystkich wskaźnikach, zarówno ilościowych, jak i wartościowych, opracowanych na podstawie rocznych wskaźników zadań planowych, ustalonych dla Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych przez jednostkę nadrzędną na podstawie opinii przedsiębiorstwa; w skład ustalanych przez jednostkę nadrzędną wskaźników do planu rocznego wchodzą:
a)
fundusz płac ogółem (osobowy i bezosobowy),
b)
zysk bądź strata,
c)
wysokość wpłaty zysku do budżetu bądź wysokość dotacji na pokrycie straty,
d)
w zakresie inwestycji limitowych - limit inwestycyjny z wyodrębnieniem limitu robót budowlano-montażowych oraz wysokość dotacji budżetowej i kwota przydzielonych środków z amortyzacji scentralizowanej,
e)
limit finansowy na kapitalne remonty,
f)
suma normatywu środków obrotowych ogółem,
g)
zaopatrzenie w materiały podstawowe (papier, karton, tektura),
h)
w zakresie wydawnictw książkowych: nakład ogółem, ilość arkuszy wydawniczych, odbitki arkuszy wydawniczych, wartość katalogowa ogółem,
i)
w zakresie wydawnictw periodycznych: ilość arkuszy wydawniczych, odbitki arkuszy wydawniczych.

Tytuły i nakłady podręczników ustala Ministerstwo Oświaty w terminie zapewniającym sporządzenie planu, uwzględniając techniczne możliwości opracowania redakcyjnego i wykonania typograficznego;

2)
zatwierdzania planów operatywnych (kwartalno-miesięcznych), opracowanych na podstawie zatwierdzonego planu rocznego, z uwzględnieniem stanu teki redakcyjnej i produkcyjnej, jak również na podstawie wytycznych jednostki nadrzędnej; zlecenie Państwowym Zakładom Wydawnictw Szkolnych dodatkowych zadań w ciągu roku przez jednostkę nadrzędną może nastąpić tylko za zgodą Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych; operatywne plany Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych powinny zapewnić wykonanie planu rocznego we wszystkich jego elementach;
3)
w razie braku możliwości wykonania przez wydawnictwo planowanych tytułów na skutek dezaktualizacji lub zmniejszenia nakładów na skutek decyzji Ministerstwa Oświaty lub dystrybutora wydawnictwo nie wykona planowanych tytułów lub zmniejszy nakład. Wydawnictwo obowiązane jest w ramach możliwości, jakie zapewnia stan teki redakcyjnej i produkcyjnej, wykonać plan produkcji towarowej według cen zbytu;
4)
przyjmowania od resortu, przedsiębiorstw uspołecznionych i instytucji państwowych zamówień na edytorskie opracowanie i wyprodukowanie pozycji nie objętych planem tytułowym z materiałów własnych lub zleceniodawcy albo z odpadów produkcyjnych, jeśli ich wykonanie jest możliwe bez uszczerbku dla realizacji planu, a produkcja nie będzie przekazywana rynkowi księgarskiemu, lecz zleceniodawcy;
5)
ustalania składu rad programowych w zakresie wydawnictw pozapodręcznikowych oraz rad redakcyjnych i regulaminów tych rad.
W zakresie inwestycji i kapitalnych remontów przysługują przedsiębiorstwu uprawnienia do:
1)
opracowywania rocznych planów inwestycji limitowych na podstawie planowanych środków finansowych; dokonywania zmian planu rocznego i opracowywania planów operatywnych w porozumieniu z wykonawcą; opracowany plan, jak również dokonywane w nim zmiany nie mogą naruszyć ustalonego limitu na roboty budowlano-montażowe oraz terminów oddawania obiektów do użytku;
2)
zatwierdzania zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji pozalimitowych;
3)
zatwierdzania planów kapitalnych remontów w ramach limitów finansowych z funduszu amortyzacyjnego, określonych przez jednostkę nadrzędną;
4)
pokrywania w gospodarczo uzasadnionych przypadkach z funduszu amortyzacyjnego, w ramach rocznego planu kapitalnych remontów, kosztów modernizacji maszyn i urządzeń, jak również kosztów zakupu i montażu maszyn i urządzeń, przeznaczonych do zastąpienia zużytych, jeżeli wymiana tych maszyn i urządzeń jest bardziej uzasadniona niż poddanie ich kapitalnemu remontowi;
5)
wykonywania drobnych inwestycji w zakresie mechanizacji, modernizacji, racjonalizacji - z kredytów udzielanych przez banki finansujące działalność eksploatacyjną;
6)
zlecania pracownikom własnym i obcym i opłacania ze środków inwestycyjnych dokumentacji projektowo-kosztorysowej i adaptacji projektów typowych, jeżeli koszt zleconej dokumentacji nie przekracza 10.000 zł, a wynagrodzenie zleceniobiorcy mieści się w granicach cen obowiązujących państwowe biura projektów, pomniejszonych przez zastosowanie współczynnika w wysokości 0,5%;
7)
zlecania własnym pracownikom sporządzania dokumentacji dla remontów kapitalnych i średnich, wykonywanych przez przedsiębiorstwa systemem gospodarczym, gdy nie ma możliwości wykonania tej dokumentacji przez przedsiębiorstwo we własnym zakresie;
8)
ustalania dla poszczególnych inwestycji zakresu niezbędnej dokumentacji oraz zatwierdzania projektów technicznych dla inwestycji do wartości 200 tys. zł;
9)
wykonywania inwestycji i kapitalnych remontów we własnym zakresie bądź powierzania ich wykonawstwa w ramach prac zleconych pracownikom własnym i obcym w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych;
10)
zatwierdzania wysokości premii służby inwestycyjnej zgodnie z obowiązującym regulaminem premiowania.
W zakresie organizacji przedsiębiorstwa, zatrudnienia i płac, spraw finansowych, przysługują Państwowym Zakładom Wydawnictw Szkolnych uprawnienia do:
1)
ustalania szczegółowej organizacji przedsiębiorstwa;
2)
ustalania - w ramach układu zbiorowego i obowiązujących przepisów - norm pracy, taryfikatorów płacowych i regulaminów premiowania, a w szczególności:
a)
ustalania zaszeregowań pracowników przedsiębiorstwa - z wyjątkiem dyrektora i jego zastępców - zgodnie z obowiązującym systemem płac i stawkami,
b)
zaszeregowywania pracowników przedsiębiorstwa w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach do grupy (stawki) uposażenia bezpośrednio wyższej niż przewidują przepisy dla danego stanowiska oraz przyznawania wybitnym specjalistom wynagrodzeń ryczałtowych w ramach zatwierdzonego funduszu płac; ryczałt nie może być udzielony dyrektorowi przedsiębiorstwa i jego zastępcom bez zgody jednostki nadrzędnej; wysokość górnej granicy ryczałtu ustala się na 4.500 zł;
3)
wykorzystania zaistniałych oszczędności (względnych) na funduszu płac w następnych okresach danego roku;
4)
zlecania w ramach posiadanego bezosobowego funduszu płac pracownikom przedsiębiorstwa i pracownikom obcym wykonania prac doraźnych lub okresowych;
5)
dokonywania przerzutów z "pozostałych nakładów - poz. usługi obce" planu kosztów własnych na fundusz bezosobowy w każdorazowo ekonomicznie uzasadnionych przypadkach za zgodą lub z upoważnienia jednostki nadrzędnej;
6)
wypłacania w uzasadnionych przypadkach pracownikom przedsiębiorstwa zaliczki na poczet wynagrodzenia do wysokości 10-dniowego zarobku, podlegającej potrąceniu przy wypłacie ostatecznie obliczonych zarobków za dany miesiąc;
7)
tworzenia w ramach planu kosztów administracyjno-gospodarczych funduszu dyspozycyjnego i rozporządzania nim zgodnie z zasadami ustalonymi odrębnym zarządzeniem Ministra Oświaty wydanym w porozumieniu z Ministrem Finansów;
8)
odpisywania na podstawie protokołów komisji inwentaryzacyjnych nie zawinionych ubytków materiałowo-towarowych o charakterze ubytków nadzwyczajnych i wynikających z przyczyn losowych oraz umarzania należności z tytułu ubytków;
9)
spisywania na straty:
a)
nie zawinionych niedoborów materiałowych, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych,
b)
wartości zdeprecjonowanych materiałów w przypadkach nie zawinionych przez pracowników,
c)
należności nieściągalnych.
W pozostałych dziedzinach Państwowym Zakładom Wydawnictw Szkolnych przysługują uprawnienia do:
1)
sprzedawania przedsiębiorstwom państwowym zbędnych materiałów i przedmiotów nietrwałych, jeżeli właściwa jednostka organizacyjna nie nabyła ich bądź nie wskazała nabywcy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie;
2)
w razie niemożności sprzedaży przedsiębiorstwom państwowym (pkt 1) przedsiębiorstwo może sprzedać zbędne materiały i przedmioty nietrwałe spółdzielniom, rzemieślnikom i osobom prywatnym; decyzja co do sprzedaży i ceny powinna być ustalona komisyjnie;
3)
sprzedawania przedsiębiorstwom państwowym, spółdzielniom, rzemieślnikom i osobom prywatnym zbędnych maszyn i urządzeń, jeśli właściwa jednostka nadrzędna w okresie 2 miesięcy nie dała innej dyspozycji; sprzedaż powinna być poprzedzona opinią komisji co do celowości sprzedaży i ceny;
4)
nieodpłatnego przekazywania organizacjom społecznym i związkowym drobnych przedmiotów wyposażenia przedsiębiorstwa oraz świadczenia drobnych usług w porozumieniu z czynnikiem społecznym;
5)
zbywania wyrobów przedsiębiorstwa na podstawie upoważnienia jednostki nadrzędnej bez udziału organizacji zbytu;
6)
zawierania umów ze spółdzielniami i rzemieślnikami na wykonanie prac na warunkach dogodnych dla przedsiębiorstwa;
7)
dokonywania zakupów w spółdzielniach, w jednostkach gospodarki uspołecznionej i u osób prywatnych w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych;
8)
wypłacania osobom prywatnym z tytułu dostaw i usług jednorazowo kwot w gotówce do wysokości 3 tys. zł.
Przedsiębiorstwo może odmówić przesyłania sprawozdań statystycznych, jeśli nie są one zatwierdzone przez Główny Urząd Statystyczny albo Ministra Finansów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1958 r.