Rozszerzenie uprawnień dyrektorów wojewódzkich zarządów i zespołów oraz kierowników państwowych gospodarstw rolnych i jednostek równorzędnych.

Monitor Polski

M.P.1957.46.281

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 25 maja 1957 r.
w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów wojewódzkich zarządów i zespołów oraz kierowników państwowych gospodarstw rolnych i jednostek równorzędnych.

W związku z uchwałą nr 704 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych (Monitor Polski z 1956 r. Nr 94, poz. 1047 i z 1957 r. Nr 6, poz. 36) - w celu dalszego usamodzielnienia dyrektorów i kierowników jednostek państwowych gospodarstw rolnych, wzmożenia ich inicjatywy i poczucia odpowiedzialności za osiągane wyniki produkcyjne oraz zapewnienia warunków umożliwiających radom robotniczym i załogom wykorzystanie wszystkich sił i środków do maksymalnego rozwoju produkcji w państwowych gospodarstwach rolnych (PGR) - na podstawie § 2 zarządzenia nr 240 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych - zarządza się, co następuje:
Dyrektorom wojewódzkich zarządów państwowych gospodarstw rolnych (WZ PGR) nadaje się uprawnienia do:

w zakresie kadr:

1)
mianowania, angażowania, zwalniania, przenoszenia awansowania:
a)
pracowników wojewódzkiego zarządu, z wyłączeniem zastępcy dyrektora i głównego księgowego WZ PGR,
b)
w zespołach PGR i jednostkach równorzędnych: dyrektorów oraz w uzgodnieniu z dyrektorami zespołów głównych inżynierów do spraw produkcji i głównych księgowych;

w odniesieniu do pracowników nadzoru nad produkcją i obrotem spirytusu oraz pracowników nadzoru inwestycyjnego tryb postępowania określają odrębne przepisy;

2)
po uzgodnieniu z właściwymi organizacjami związku zawodowego i organizacjami politycznymi - przyznawania pracownikom WZ PGR i podległych jednostek PGR:
a)
odznaki "Przodownika Pracy" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużonego Przodownika Pracy",
b)
odznaki "Racjonalizatora Produkcji" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji",
c)
dyplomów uznania,
d)
nagród pieniężnych z funduszów przyznanych na ten cel wojewódzkiemu zarządowi PGR;

w zakresie planowania produkcji:

1)
ustalania kierunku produkcyjnego poszczególnych rejonów na podstawie zatwierdzonego przez Ministerstwo Rolnictwa planu wojewódzkiego i zatwierdzania kierunków produkcji podległych jednostek,
2)
zatwierdzania planów organizacyjno-urządzeniowych podległych gospodarstw przy współudziale zainteresowanych kierowników gospodarstw i przedstawicieli rad robotniczych,
3)
analizy planów wieloletnich i rocznych oraz zatwierdzania podstawowych zadań tych planów;

w zakresie budownictwa i inwestycji:

1)
w ramach podanych przez Ministerstwo Rolnictwa (na podstawie wniosków jednostek podległych) ogólnych limitów na inwestycje i kapitalne remonty - ustalania wytycznych i zatwierdzania planów perspektywicznych inwestycji dla zespołów PGR i jednostek równorzędnych, w uzgodnieniu z właściwymi organami terenowymi,
2)
ustalania i zatwierdzania spisów tytułów inwestycyjnych w ramach ogólnych limitów na inwestycje, zatwierdzonych przez Ministerstwo Rolnictwa dla WZ PGR,
3)
na podstawie zatwierdzonego bilansu maszyn i narządzi - dokonywania rozdziału maszyn (na podstawie zapotrzebowań jednostek podległych) oraz określania limitów na maszyny,
4)
dokonywania zmian w planie inwestycyjnym na podstawie zatwierdzonego limitu ogólnego i limitu na roboty budowlano-montażowe,
5)
zlecania pracownikom własnym i obcym oraz opłacania ze środków na ten cel przeznaczonych dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej obiektów nietypowych (w zakresie odbudowy i rozbudowy obiektów istniejących oraz dokumentacji dotyczącej obiektów nowych w braku projektów typowych) z zachowaniem następujących warunków:
a)
bez potrzeby stwierdzenia odmowy przyjęcia zamówienia przez biura projektowe, jeżeli koszt zleconej dokumentacji nie przekracza 3.000 zł,
b)
po uzyskaniu stwierdzenia odmowy przyjęcia zamówienia przez 2 biura projektowe (w tym zawsze wojewódzkie biuro projektów budownictwa wiejskiego), jeżeli koszt zleconej dokumentacji nie przekracza 10.000 zł,
c)
po uzyskaniu stwierdzenia odmowy przyjęcia zamówienia przez 2 biura projektowe (lit. b) oraz zgody Ministerstwa Rolnictwa, jeżeli koszt zbiorczy dokumentacji przekracza 10.000 zł;

wynagrodzenie zleceniobiorcy powinno mieścić się w granicach cen obowiązujących państwowe biura projektów, pomniejszonych przez zastosowanie współczynnika w wysokości 0,5; zlecanie opracowania dokumentacji pracownikom jednostki nadrzędnej wymaga pisemnej zgody dyrektora tej jednostki,

6)
zatwierdzania w porozumieniu z właściwymi władzami terenowymi:
a)
założeń projektowych i projektów wstępnych dotyczących obiektów nietypowych, z wyjątkiem szklarń i zakładów o charakterze przemysłowym, których koszt przekracza jeden milion zł,
b)
projektów technicznych i techniczno-roboczych dotyczących wszystkich obiektów nietypowych,
c)
założeń projektowych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczących planów rozbudowy i zabudowy gospodarstw rolnych, których koszt nie przekracza 5 milionów zł,
d)
projektów technicznych i techniczno-roboczych dotyczących planów rozbudowy i zabudowy gospodarstw rolnych o koszcie powyżej 5 milionów zł;

w zakresie zatrudnienia i plac:

1)
zatwierdzania wszystkich premii dla:
a)
pracowników wojewódzkiego zarządu PGR,
b)
dyrektorów zespołów i głównych księgowych zespołów,
2)
zatwierdzania nagród z tytułu zespołowego współzawodnictwa oraz podziału środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
3)
ustalania stażu pracy i dodatków za wykształcenie dla dyrektorów zespołów i jednostek równorzędnych,
4)
zatwierdzania planu i dokonywania zmian w planie funduszu płac zespołów i jednostek równorzędnych w ramach planu zatrudnienia i funduszu płac, ustalonego dla wojewódzkiego zarządu PGR,
5)
zatwierdzania bilansów siły roboczej,
6)
legalizacji przejściowej oraz ostatecznej przekroczeń funduszu płac w uzgodnieniu z Narodowym Bankiem Polskim w granicach rocznego funduszu płac ustalonego dla WZ PGR,
7)
ustalania w porozumieniu z wojewódzkim oddziałem Banku Rolnego wysokości funduszów na kupno krów dla pracowników i robotników PGR w ramach ogólnych limitów dla województwa na pożyczki zwrotne,
8)
delegowania do pracy na innych terenach poza stałym miejscem pracy robotników zaszeregowanych niżej V kategorii, zatrudnionych w brygadach remontowo-budowlanych oraz zakładach instalacyjno-montażowych,
9)
przyznawania pracownikom dodatków do wysokości 20% w zespołach i gospodarstwach odłogowych lub działających w trudnych warunkach ekonomicznych w ramach limitów przyznanych dla WZ PGR;

pozostałe uprawnienia w zakresie zatrudnienia i płac reguluje układ zbiorowy pracy;

w zakresie spraw finansowych:

1)
udzielania zezwoleń podległym jednostkom na dokonywanie jednorazowych zamówień na dostawy roboty i usługi w pomocniczych spółdzielniach rzemieślniczych, przedsiębiorstwach prywatnych, w sklepach komisowych i u osób fizycznych w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych, tj. przede wszystkim w przypadku niższej ceny lub lepszej jakości przy tej samej cenie bądź dogodniejszych terminach wykonania zamówień w przypadkach pilnych - w stosunku do warunków ich realizacji w jednostkach uspołecznionych; powyższe uprawnienie obejmuje zamówienia, których kwoty przekraczają wysokości zastrzeżone do decyzji dyrektorów zespołów i jednostek równorzędnych,
2)
decydowania - z zachowaniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 93) - o umarzaniu należności jednostek do wysokości 10.000 zł, a z tytułu odpowiedzialności za niedobór mienia - do wysokości 20.000 zł oraz o odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty należności nie przekraczających 25.000 zł na okres nie dłuższy niż 5 lat;

uprawnienie do odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty nie obejmuje należności od osób pozostających z jednostką w stosunku pracy, a przypadających za odpłatne świadczenia, pobrane zaliczki i z tytułu sprzedaży ratalnej,

3)
zatwierdzania wniosków o spisanie na straty nie zawinionych niedoborów materiałów, wyrobów gotowych i produkcji w toku - we wszystkich przypadkach przekraczających uprawnienia dyrektorów podległych jednostek, a zastrzeżonych dotychczas do decyzji Ministerstwa Rolnictwa,
4)
wydawania zezwoleń na przekazywanie w ramach jednostek PGR środków trwałych, z wyjątkiem ziemi, której przekazywanie uregulowane jest dalszymi postanowieniami,
5)
decydowania o przesunięciu terminów składania sprawozdań finansowych przez podległe jednostki organizacyjne, pod warunkiem dotrzymania obowiązujących terminów złożenia sprawozdań zbiorczych przez WZ PGR,
6)
udzielania zezwoleń na finansowanie z funduszów na kapitalne remonty - remontów, których koszt wykonania przekracza 70% wartości obiektu w stanie nowym w razie uznania celowości i opłacalności tych remontów;

w zakresie zaopatrzenia i zbytu:

1)
decydowania o sprzedaży przez zespoły i jednostki równorzędne zbędnych materiałów bilansowanych i przedmiotów nietrwałych z listy materiałów bilansowanych, zgłoszonej uprzednio przez dyrektora zespołu; sprzedaż może być dokonana, o ile materiały te nie są potrzebne innym jednostkom PGR podległym wojewódzkiemu zarządowi PGR i decyzja dla zespołu w tym zakresie powinna być wydana przez WZ PGR w ciągu 2 tygodni,
2)
decydowania o sprzedaży przez zespoły i jednostki równorzędne przedsiębiorstwom państwowym, spółdzielniom, rzemieślnikom i osobom prywatnym zbędnych materiałów i urządzeń, jeżeli Ministerstwo Rolnictwa w okresie 1 miesiąca nie da innej dyspozycji,
3)
zatwierdzania dla zespołów PGR i jednostek równorzędnych operatywnych, planów odstaw dla państwa w ramach rocznego planu odstaw,
4)
rozstrzygania sporów pomiędzy zespołami PGR i odbiorcą dotyczących podziału masy towarowej pomiędzy punkty skupu, odbiorców hurtowych i detalicznych oraz w odniesieniu do produkcji ogrodniczej i przetworów owocowo-warzywnych - pomiędzy odbiorców uspołecznionych i prywatnych,
5)
decydowania na wniosek zespołu uzgodniony z prezydium właściwej powiatowej rady narodowej o uruchomieniu miejskich punktów sprzedaży (sklepów PGR) owoców, warzyw, kwiatów i przetworów owocowo-warzywnych produkcji własnej;

w zakresie organizacji i administracji:

1)
ustalania szczegółowej organizacji WZ PGR i podległych przedsiębiorstw i zakładów na podstawie obowiązujących w tym zakresie ramowych przepisów,
2)
dokonywania przesunięć etatowych między komórkami organizacyjnymi WZ PGR w ramach zatwierdzonej dla WZ PGR ogólnej ilości etatów, z wyjątkiem:
a)
etatów służby nadzoru nad produkcją i obrotem spirytusu (zgodnie z zarządzeniem nr 73 Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 19 czerwca 1956 r.),
b)
etatów nadzoru inwestycyjnego, których przesunięcia wymagają zgody Generalnej Dyrekcji Państwowych Gospodarstw Rolnych,
3)
zatwierdzania wniosków w sprawie tworzenia, łączenia, likwidacji oraz zmian składu gospodarstw i równorzędnych jednostek gospodarczych,
4)
przekazywania i przejmowania pomiędzy jednostkami (przedsiębiorstwami państwowymi podległymi Ministrowi Rolnictwa) nieruchomości do 100 ha wraz z zabudowaniami i innymi składnikami majątkowymi,
5)
występowania do prezydiów wojewódzkich rad narodowych z wnioskami o dokonanie wymiany niekorzystnie usytuowanych gruntów, tworzących w gruntach PGR enklawy, półenklawy i szachownice,
6)
zatwierdzania zawieranych przez zespoły PGR i jednostki równorzędne na okres nie dłuższy niż 5 lat umów najmu i dzierżawy nieruchomości na cele nierolnicze o powierzchni do 10 ha (z wyłączeniem lasów), budynków mieszkalnych i gospodarczych, lokali użytkowych i mieszkalnych oraz zakładów przemysłowych o małej zdolności produkcyjnej, jak młyny gospodarcze o zdolności przemiałowej do 5 ton na dobę, jednogatrowe tartaki, cegielnie o zdolności produkcyjnej do 1 mil. sztuk cegieł rocznie itp.; wyboru najemcy lub dzierżawcy dokonuje PGR lub jednostka równorzędna w uzgodnieniu z prezydium właściwej powiatowej rady narodowej,
7)
wyrażania zgody na przekazywanie przez podległe zespoły PGR i jednostki równorzędne prezydiom powiatowych rad narodowych na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi zbędnych i nie nadających się do odbudowy budynków PGR, celem dokonania rozbiórki i sprzedaży materiałów rozbiórkowych,
8)
wydawania decyzji o przekazywaniu państwowych nieruchomości o powierzchni do 50 ha, zakwalifikowanych w wyniku segregacji jako nie nadające się do trwałego użytkowania przez PGR, na rzecz prezydiów powiatowych rad narodowych (rad narodowych miast stanowiących powiaty) dla Państwowego Funduszu Ziemi z przeznaczeniem na cele rolne lub dla spółdzielni produkcyjnych, z wyłączeniem ogrodów, stawów i wód otwartych oraz lasów; tryb przekazywania tych nieruchomości regulują odrębne przepisy,
9)
rozstrzygania w trybie nadzoru sporów majątkowych między jednostkami podległymi WZ PGR zgodnie z postanowieniami pisma okólnego nr 5 Ministra Rolnictwa z dnia 15 marca 1957 r. (PGR O. II-57/35/57);

w pozostałym zakresie:

1)
zatwierdzania na wniosek komisji wynalazczości WZ PGR:
a)
wynagrodzenia za projekty racjonalizatorskie dla twórców tych projektów w wysokości od 1.001 zł do 5.000 zł w zależności od wysokości przewidywanych oszczędności uzyskanych przez wprowadzenie projektu racjonalizatorskiego w życie,
b)
wynagrodzenia za projekty racjonalizatorskie dla twórców tych projektów w wysokości od 501 do 2.500 zł, ustalonego szacunkowo w razie niemożności obliczenia przewidywanych oszczędności wynikłych z wprowadzenia w życie projektu racjonalizatorskiego,
2)
zatwierdzania budowy prototypów i projektów racjonalizatorskich, których koszt wykonania wynosi od 3.001 zł do 20.000 zł.
§  2.
Dyrektorom zespołów państwowych gospodarstw rolnych i jednostek równorzędnych nadaje się uprawnienia do:

w zakresie kadr:

1)
angażowania i awansowania:
a)
w porozumieniu z organizacją związkową - pracowników zatrudnionych w dyrekcji zespołu, z wyjątkiem głównego inżyniera do spraw produkcji i głównego księgowego (których angażowanie i awansowanie zastrzeżone jest do kompetencji dyrektora WZ PGR),
b)
w porozumieniu z komisją weryfikacyjną WZ PGR, radą robotniczą i organizacją związkową gospodarstwa - kierowników gospodarstw, natomiast w porozumieniu z radą robotniczą, organizacją związkową gospodarstwa - starszych księgowych pełniących obowiązki głównych księgowych w gospodarstwach; zwalnianie wymienionych pracowników następuje za zgodą rady robotniczej i rady zakładowej (oddziałowej),
2)
przyznawania podległym pracownikom zespołu nagród pieniężnych z przekazanych dyrektorom na ten cel funduszów oraz zatwierdzania nagród dla kierowników gospodarstw w ramach funduszu nagród gospodarstwa;

w zakresie planowania produkcji:

1)
zatwierdzania kierunku produkcyjnego podległych gospodarstw,
2)
analizy planów wieloletnich i rocznych oraz zatwierdzania podstawowych zadań tych planów;

w zakresie budownictwa i inwestycji:

1)
zatwierdzania rocznych planów i tytułów inwestycyjnych oraz planów kapitalnych remontów dla gospodarstw w ramach ogólnych limitów zatwierdzonych dla zespołów PGR i jednostek równorzędnych,
2)
zatwierdzania zmian w planie inwestycyjnym; zmiany te nie mogą powodować obniżenia zaplanowanej zdolności produkcyjnej w zakresie budownictwa mieszkaniowego i inwentarskiego; nie mogą one również powodować przekroczenia zatwierdzonego limitu ogólnego i limitu na roboty budowlano-montażowe,
3)
w odniesieniu do gospodarstw na ograniczonym rozrachunku gospodarczym - wykorzystywania na inne niezbędne potrzeby inwestycyjne funduszów inwestycyjnych zaoszczędzonych na skutek obniżenia kosztów realizacji inwestycji objętych planem,
4)
zlecania pracownikom własnym i obcym oraz opłacania ze środków na ten cel przeznaczonych dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kapitalne remonty z zachowaniem następujących warunków:
a)
bez potrzeby stwierdzenia odmowy przyjęcia zamówienia przez biura projektowe, jeżeli koszt zleconej dokumentacji nie przekracza 3.000 zł,
b)
po uzyskaniu stwierdzenia odmowy przyjęcia zamówienia przez 2 biura projektowe (w tym zawsze wojewódzkie biuro projektów budownictwa wiejskiego), jeżeli koszt zleconej dokumentacji nie przekracza 10.000 zł,
c)
po uzyskaniu odmowy 2 biur projektowych (lit. b) oraz zgody Ministerstwa Rolnictwa, jeżeli koszt zleconej dokumentacji przekracza 10.000 zł; wniosek o uzyskanie zgody Ministerstwa Rolnictwa należy składać za pośrednictwem WZ PGR;

wynagrodzenie zleceniobiorcy powinno mieścić się w granicach cen obowiązujących państwowe biura projektów, pomniejszonych przez zastosowanie współczynnika w wysokości 0,5; zlecanie opracowania dokumentacji pracownikom jednostki nadrzędnej wymaga pisemnej zgody dyrektora tej jednostki,

5)
zatwierdzania dokumentacji dotyczącej remontów;

dokumentacja powinna być uprzednio zaopiniowana przez inspektora nadzoru oraz zainteresowanego specjalistę zespołu (głównego inżyniera do spraw produkcji, zootechnika, agronoma itp.),

6)
zatwierdzania miesięcznych planów operatywnych dla brygad budowlano-remontowych,
7)
zatwierdzania planów rzeczowo-finansowych inwestycji pozalimitowych;

w zakresie zatrudnienia i płac - zatwierdzania wszystkich premii:

a)
dla pracowników zatrudnionych w dyrekcji zespołu z wyjątkiem głównego księgowego, starszego księgowego pełniącego obowiązki głównego księgowego,
b)
dla kierowników gospodarstw i jednostek równorzędnych, starszych księgowych pełniących obowiązki głównych księgowych;

pozostałe uprawnienia w zakresie zatrudnienia i płac reguluje układ zbiorowy pracy;

w zakresie spraw finansowych:

1)
udzielania zezwoleń podległym jednostkom na pełnym rozrachunku gospodarczym na dokonywanie jednorazowych zamówień na dostawy, roboty i usługi w pomocniczych spółdzielniach rzemieślniczych i przedsiębiorstwach prywatnych, w sklepach komisowych i u osób fizycznych w wysokości od 3.000 do 5.000 zł;

powyższych zamówień można udzielić w wypadkach ekonomicznie uzasadnionych, tj. przede wszystkim w wypadku niższej ceny lub lepszej jakości przy tej samej cenie, bądź dogodniejszych terminach wykonania zamówień w przypadkach pilnych - w stosunku do warunków ich realizacji w jednostkach uspołecznionych;

uprawnienie w zakresie kupna od osób fizycznych dotyczy produktów przez te osoby wytwarzanych lub przedmiotów i środków pracy ich warsztatów,

2)
zatwierdzania wniosków jednostek na pełnym rozrachunku gospodarczym o spisanie na straty nie zawinionych niedoborów materiałów, wyrobów gotowych przekraczających dopuszczalne normy oraz produkcji w toku, każdorazowo w wysokości od 1.500 do 5.000 zł,
3)
decydowania w odniesieniu do jednostek na ograniczonym rozrachunku gospodarczym do górnej wysokości kwot określonych w pkt 1 i 2 w zakresie:

-

dokonywania jednorazowych zamówień na dostawy, roboty i usługi,

-

spisywania na straty nie zawinionych niedoborów materiałów, wyrobów gotowych i produkcji w toku,

4)
decydowania o przesunięciu terminów składania sprawozdań finansowych przez podległe jednostki, pod warunkiem dotrzymania obowiązujących terminów złożenia sprawozdań zbiorczych zespołu;

w zakresie zaopatrzenia i zbytu:

1)
zaopatrywania gospodarstw i jednostek równorzędnych w maszyny, narzędzia i materiały na podstawie zamówień tych jednostek,
2)
sprzedawania przedsiębiorstwom państwowym wszystkich zbędnych materiałów i przedmiotów nietrwałych, jeśli właściwa jednostka organizacyjna zbytu nie nabyła ich bądź nie wskazała nabywcy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie; w odniesieniu do materiałów bilansowanych przed zgłoszeniem do jednostki zbytu zespół powinien uzyskać decyzję dyrektora WZ PGR co do ewentualnej konieczności dokonania sprzedaży tych materiałów innej jednostce PGR,
3)
w razie niemożności sprzedaży przedsiębiorstwom państwowym (pkt 2) zespół może sprzedać zbędne materiały i przedmioty nietrwałe spółdzielniom, rzemieślnikom i osobom prywatnym; decyzja co do sprzedaży i ceny powinna być podjęta komisyjnie,
4)
sprzedawania przedsiębiorstwom państwowym, spółdzielniom, rzemieślnikom i osobom prywatnym zbędnych maszyn i urządzeń, jeśli WZ PGR (jednostka nadrzędna) w okresie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku nie da innej dyspozycji; sprzedaż powinna być poprzedzona opinią komisji co do celowości sprzedaży i ceny,
5)
w odniesieniu do gospodarstw pozostających na ograniczonym rozrachunku gospodarczym:
a)
zatwierdzania na podstawie uzgodnień z odbiorcami operatywnych planów odstaw dla państwa,
b)
zawierania umów na dostawy i transakcje handlowe,
c)
wyboru odbiorcy oferującego korzystniejsze warunki zakupu produktów, których wykaz zostanie ustalony odrębnie,
6)
występowania do WZ PGR z wnioskami uzgodnionymi z prezydium właściwej powiatowej rady narodowej w sprawie uruchomienia miejskich punktów sprzedaży (sklepów PGR) owoców, warzyw, kwiatów i przetworów owocowo-warzywnych produkcji własnej;

w zakresie organizacji i administracji:

1)
zawierania z jednostkami uspołecznionymi i prywatnymi umów najmu i dzierżawy na okres do lat 5 na cele nierolnicze zbędnych czasowo dla państwowych gospodarstw rolnych nieruchomości do 10 ha (z wyłączeniem lasów), budynków mieszkalnych i gospodarczych, lokali użytkowych i mieszkalnych, zakładów przemysłowych o małej zdolności produkcyjnej, jak młyny gospodarcze o zdolności przemiałowej do 5 ton na dobę, jednogatrowe tartaki, cegielnie o zdolności produkcyjnej do 1 mil. sztuk cegieł rocznie itp.;

doboru najemcy lub dzierżawcy dokonuje zespół PGR w uzgodnieniu z właściwym prezydium powiatowej rady narodowej;

zawarte umowy będą wiążące dla zespołu po zatwierdzeniu ich przez właściwy wojewódzki zarząd PGR,

2)
przekazywania na wniosek i na rzecz prezydiów powiatowych rad narodowych (Państwowy Fundusz Ziemi) budynków PGR na rozbiórkę, jeżeli budynki te, ze względu na stopień swego zniszczenia, nie nadają się do odbudowy i jeżeli materiały rozbiórkowe są zbędne dla potrzeb miejscowych PGR, a koszt rozbiórki i przewozu tych materiałów na inne miejsce przewyższa ich wartość;

decyzje o przekazaniu mogą być wydawane za zgodą właściwego wojewódzkiego zarządu PGR przy równoczesnym zachowaniu obowiązujących przepisów w sprawach rozbiórki tych budynków i przy uwzględnieniu pierwszeństwa pracowników PGR do nabycia materiałów rozbiórkowych na cele budownictwa indywidualnego,

3)
wydawania opinii dla prezydiów powiatowych rad narodowych w przedmiocie możliwości i terminu zwracania nieruchomości prywatnych wraz ze składnikami majątkowymi, przejętych do zagospodarowania przez PGR, oraz wykonywania wniosków zainteresowanych prezydiów rad narodowych w sprawach zwrotu tychże gruntów łącznie ze składnikami majątkowymi,
4)
rozstrzygania w trybie nadzoru sporów majątkowych między jednostkami podległymi dyrektorom zespołów, zgodnie z postanowieniami pkt 2 pisma okólnego nr 5 Ministra Rolnictwa z dnia 15 marca 1957 r. (PGR-O-II-57/35/57),
5)
dyrektorom zespołów i równorzędnych jednostek podległych Centralnym Zarządom Hodowli Koni, Hodowli Zarodowej oraz Rybactwa nadaje się uprawnienia do:
a)
dokonywania wszelkich czynności zastrzeżonych dotychczas do kompetencji dyrektorów wymienionych centralnych zarządów w zakresie spraw uregulowanych zarządzeniem nr 238 Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 17 listopada 1952 r. i instrukcją nr 163 z dnia 17 listopada 1952 r. w przedmiocie przydziału i opróżniania mieszkań służbowych w państwowych gospodarstwach rolnych,
b)
występowania do prezydiów wojewódzkich rad narodowych z wnioskami o dokonanie wymiany niekorzystnie usytuowanych gruntów, tworzących w gruntach gospodarstw państwowych enklawy, półenklawy i szachownice;

w pozostałym zakresie:

1)
zatwierdzania na wniosek głównego inżyniera do spraw produkcji lub komisji wynalazczości zespołu:
a)
wynagrodzenia za projekty racjonalizatorskie dla twórców tych projektów w wysokości do 1.000 zł w zależności od wysokości przewidywanych oszczędności uzyskanych przez wprowadzenie projektu racjonalizatorskiego w życie,
b)
wynagrodzenia za projekty racjonalizatorskie dla twórców tych projektów w wysokości do 500 zł, ustalonego szacunkowo, w razie niemożności obliczenia przewidywanych oszczędności wynikłych z wprowadzenia w życie projektu racjonalizatorskiego,
2)
zatwierdzania budowy prototypów racjonalizatorskich, których koszt wykonania wynosi do 3.000 zł,
3)
przyjmowania przez zakłady wytwórcze aparatury przemysłu rolnego, zespoły przemysłu rolnego i zakłady instalacyjno-montażowe - od przedsiębiorstw uspołecznionych i instytucji państwowych, rzemiosła i chłopów indywidualnych zamówień na dostawę nie objętych planem wyrobów z materiałów własnych lub zleceniodawcy oraz z odpadów produkcyjnych bądź świadczenia usług, jeżeli ich wykonanie jest możliwe bez uszczerbku dla realizacji planu,
4)
uruchamiania przez zakłady wymienione w pkt 3 produkcji ubocznej artykułów rynkowych, bez konieczności wydzielania odrębnych komórek organizacyjnych, ustalania cen oraz organizacji zbytu produkcji ubocznej, jeżeli uruchomienie produkcji ubocznej nie spowoduje strat;

wysokość zysku z produkcji ubocznej, przeznaczoną na fundusz zakładowy, oraz pojęcie produkcji ubocznej określą odrębne przepisy;

produkcji ubocznej nie obejmuje się wskaźnikami planu rocznego i nie zalicza do jego wykonania,

5)
zatwierdzania technologii produkcji oraz dokonywania w niej zmian celem uzyskania poprawy jakości i ekonomiczności produkcji i usług.
§  3.
Kierownikom państwowych gospodarstw rolnych i jednostek równorzędnych pozostających na pełnym rozrachunku gospodarczym nadaje się uprawnienia do:

w zakresie kadr:

1)
angażowania i awansowania w porozumieniu z radą zakładową pracowników fizycznych i umysłowych, z wyjątkiem starszych księgowych pełniących obowiązki głównych księgowych, zwalnianie pracowników następuje za zgodą rady zakładowej,
2)
przyznawania nagród podległym pracownikom z funduszów przeznaczonych na ten cel - w porozumieniu z organizacją związkową i radą robotniczą;

w zakresie planowania produkcji:

1)
występowania z wnioskami co do kierunków produkcji i planów organizacyjno-urządzeniowych gospodarstwa w porozumieniu z radą robotniczą,
2)
ustalania wspólnie z załogą wieloletniego i rocznego planu gospodarczo-finansowego,
3)
odmowy wykonania dodatkowych zadań produkcyjnych zleconych przez jednostkę nadrzędną, nie mieszczących się w planie gospodarczo-finansowym;

w zakresie budownictwa i inwestycji:

1)
opracowywania rocznego planu inwestycji i kapitalnych remontów w ramach zatwierdzonych przez zespół limitów finansowych,
2)
wnioskowania w sprawie zmian w planie inwestycyjnym i kapitalnych remontów,
3)
wykorzystywania na inne niezbędne potrzeby inwestycyjne funduszów inwestycyjnych zaoszczędzonych na skutek obniżenia kosztów realizacji inwestycji objętych planem;

w zakresie zatrudnienia i płac:

1)
zatwierdzania w porozumieniu z radą robotniczą i organizacją związkową premii dla pracowników fizycznych i umysłowych, z wyjątkiem starszego księgowego pełniącego obowiązki głównego księgowego,
2)
zaszeregowania w porozumieniu z radą robotniczą pracowników fizycznych i umysłowych, z wyjątkiem starszego księgowego pełniącego obowiązki głównego księgowego,
3)
dysponowania w porozumieniu z radą robotniczą w ramach zatwierdzonego rocznego funduszu płac 2-4% kwotą tego funduszu dla zastosowania odmiennego niż w układzie zbiorowym pracy systemu wynagradzania w okresach trudnych zbiorów itp. pod warunkiem utrzymania się w granicach zatwierdzonego funduszu płac;

wysokość procentu funduszu płac ustala dyrektor zespołu w zależności od potrzeb gospodarstwa;

pozostałe uprawnienia w zakresie zatrudnienia i płac reguluje układ zbiorowy pracy;

w zakresie spraw finansowych:

1)
decydowania w porozumieniu z radą robotniczą o dokonywaniu jednorazowych zamówień na dostawy, roboty i usługi od pomocniczych spółdzielni rzemieślniczych, przedsiębiorstw prywatnych, w sklepach komisowych i u osób fizycznych do wysokości 3.000 zł;

dokonywanie powyższych zamówień może nastąpić w wypadkach ekonomicznie uzasadnionych, tj. przede wszystkim przy niższej cenie lub lepszej jakości przy tej samej cenie bądź dogodniejszych terminach wykonania zamówień w przypadkach pilnych - w stosunku do warunków ich realizacji w jednostkach uspołecznionych;

uprawnienie w zakresie kupna od osób fizycznych dotyczy produktów przez te osoby wytwarzanych lub przedmiotów i środków pracy ich warsztatów,

2)
decydowania - z zachowaniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 93) - o umarzaniu należności jednostki, nie wyłączając należności z tytułu odpowiedzialności za niedobór mienia do wysokości 1.000 zł, oraz o odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty należności nie przekraczających 2.000 zł na okres nie dłuższy niż 2 lata;

uprawnienie do odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty nie obejmuje należności od osób pozostających z jednostką w stosunku pracy, a przypadających za odpłatne świadczenia, pobrane zaliczki i z tytułu sprzedaży ratalnej,

3)
decydowania o spisaniu na straty mank, ubytków i strat materiałowych spowodowanych wypadkami losowymi (pożar, gradobicie itp.) bądź powstałych w granicach ustalonych przepisami dopuszczalnych norm ubytków - bez wzglądu na wysokość wartości,
4)
decydowania o spisaniu na straty nie zawinionych niedoborów materiałów, wyrobów gotowych i produkcji w toku do wysokości 1.500 zł w poszczególnych rodzajach zapasów;

decyzje w sprawach wymienionych w pkt 1, 2, 3 i 4 wymagają zgody rady robotniczej, a w jej braku decyzje powinny być podejmowane komisyjnie;

w zakresie zaopatrzenia i zbytu:

1)
zakupywania we własnym zakresie maszyn, narzędzi i materiałów nie bilansowanych centralnie w ramach rocznego planu gospodarczo-finansowego z zastrzeżeniem przepisu ust. V pkt 1,
2)
składania w zespole lub właściwych centralach handlowych zamówień na maszyny, narzędzia i materiały bilansowane w ramach planu gospodarczo-finansowego; tryb składania tych zamówień powinien być uzgodniony z zespołem,
3)
zawierania umów w porozumieniu z radą robotniczą i dokonywania transakcji handlowych na dostawy produktów rolnych w ramach planu sprzedaży,
4)
ustalania w porozumieniu z odbiorcami operatywnego planu odstaw dla Państwa,
5)
prowadzenia i rozliczania własnych punktów sprzedaży (przyzakładowych, na targowiskach i bazarach, kioski, stragany, stoiska), prowadzących sprzedaż owoców, warzyw, kwiatów, materiału szkółkarskiego i przetworów owocowo-warzywnych,
6)
wyboru odbiorcy w zależności od uzyskania korzystniejszych warunków zbytu na produkty, których wykaz zostanie ustalony odrębnie,
7)
odmowy przyjęcia materiałów i środków trwałych z kupionych z ujętych zbiorczo tytułów inwestycyjnych, które zostały przydzielone przez zespół lub inną jednostkę bez zamówienia gospodarstwa;

w pozostałym zakresie:

1)
przyjmowania przez warsztaty zespołowe, zakłady przemysłu rolnego (z wyjątkiem gorzelń) za zgodą dyrektora zespołu od przedsiębiorstw uspołecznionych i instytucji państwowych, rzemiosła i chłopów indywidualnych zamówień na dostawy i przerób nie objętych planem wyrobów z materiałów zleceniodawcy albo z odpadów produkcyjnych bądź świadczenia usług, jeżeli ich wykonanie jest możliwe bez uszczerbku dla realizacji planu zakładu,
2)
uruchamiania przez zakłady wymienione w pkt 1 produkcji ubocznej artykułów rynkowych bez konieczności wydzielania odrębnych komórek organizacyjnych, ustalania cen oraz organizacji zbytu produkcji ubocznej, jeżeli uruchomienie produkcji ubocznej nie spowoduje strat;

wysokość zysku z produkcji ubocznej przeznaczona na fundusz zakładowy oraz pojęcie produkcji ubocznej określą odrębne przepisy; produkcji ubocznej nie obejmuje się wskaźnikami planu rocznego i nie zalicza się do jego wykonania.

§  4.
Kierownikom gospodarstw kilkuobiektowych (kluczy) przysługują uprawnienia kierowników gospodarstw na pełnym rozrachunku gospodarczym. Ewentualne rozszerzenie uprawnień kierowników tych jednostek określą odrębne przepisy.
§  5.
Kierownikom gospodarstw i jednostek równorzędnych pozostających na ograniczonym rozrachunku gospodarczym nadaje się uprawnienia:

w zakresie kadr, planowania, produkcji, zatrudnienia i płac:

- jak uprawnienia kierowników gospodarstw i jednostek równorzędnych na pełnym rozrachunku gospodarczym (§3 ust. I, II, IV);

w zakresie budownictwa i inwestycji:

1)
do opracowywania rocznego planu inwestycji i kapitalnych remontów w ramach limitów określonych przez jednostkę nadrzędną,
2)
do wnioskowania w sprawie zmian w planie inwestycyjnym i kapitalnych remontów;

w zakresie spraw finansowych:

1)
do dokonywania drobnych zakupów w przypadkach koniecznych w granicach pogotowia kasowego określonego przez dyrektora zespołu,
2)
do decydowania co do zakwalifikowania jako nie zawinionych niedoborów materiałów i wyrobów gotowych, jeżeli wysokość ich nie przekracza 1.000 zł w poszczególnym rodzaju zapasów; decyzja w tej sprawie wymaga zgody rady robotniczej, a w jej braku decyzja powinna być podejmowana komisyjnie;

w zakresie zaopatrzenia i zbytu:

1)
do sporządzania operatywnych planów zbytu do zatwierdzenia przez dyrektora zespołu,
2)
do prowadzenia na podstawie decyzji dyrektora zespołu własnych punktów sprzedaży (przyzakładowych na targowiskach i bazarach - kioski, stragany, stoiska), prowadzących sprzedaż owoców, warzyw, kwiatów, materiału szkółkarskiego i przetworów owocowo-warzywnych, (rozliczenia punktów sprzedaży prowadzi zespół),
3)
do odmowy przyjęcia materiałów i środków trwałych zakupionych przez zespół lub inną jednostkę z ujętych zbiorczo tytułów inwestycyjnych, które zostały rozdzielone bez zamówienia gospodarstwa.
§  6.
Do czasu odrębnego określenia uprawnień dyrektorów zespołów przemysłu rolnego, zakładów wytwórczych aparatury przemysłu rolnego i zakładów instalacyjno-montażowych dyrektorom tych przedsiębiorstw przysługują uprawnienia przewidziane niniejszym zarządzeniem dla dyrektorów zespołów PGR.
§  7.
Uprawnienia nadane niniejszym zarządzeniem dyrektorom i kierownikom jednostek PGR przysługują również dyrektorom zespołów i kierownikom gospodarstw oraz jednostek równorzędnych: hodowli zarodowej, hodowli koni oraz rybactwa.
§  8.
Traci moc zarządzenie nr 94 Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 31 sierpnia 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów wojewódzkich zarządów, zjednoczeń, zespołów i jednostek równorzędnych PGR (Biuletyn PGR nr 13, poz. 102) oraz inne przepisy sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 maja 1957 r.