Monitor Polski

M.P.1956.93.1040

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 listopada 1956 r.

ZARZĄDZENIE NR 296
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 października 1956 r.
o rozszerzeniu uprawnień dyrektorów przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej i przedsiębiorstwa "Polskie Linie Lotnicze "Lot".

W oparciu o postanowienia § 5 ust. 2 uchwały Komitetu Centralnego PZPR i Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 kwietnia 1956 r. o rozszerzeniu uprawnień dyrektorów państwowych przedsiębiorstw przemysłowych zarządza się, co następuje:
§  1. Dyrektorom przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej i przedsiębiorstwa "Polskie Linie Lotnicze "Lot" przysługują w zakresie planowania uprawnienia do:
1) zatwierdzania szczegółowych planów techniczno-eksploatacyjno-finansowych przedsiębiorstw we wszystkich wskaźnikach wykazanych w załączniku do zarządzenia, opracowanych na podstawie rocznych planów ustalonych dla przedsiębiorstw przez jednostki nadrzędne; podstawą do oceny rocznych wyników pracy przedsiębiorstw są plany ustalone dla nich przez jednostki nadrzędne; w razie niewykonania planu rocznego z przyczyn obiektywnych podstawą do oceny rocznych wyników pracy przedsiębiorstwa jest suma planów kwartalnych, zmienionych za zgodą władz nadrzędnych;
2) zatwierdzenia planów kwartalno-miesięcznych przedsiębiorstwa opracowanych na podstawie kwartalnych wycinków z planu rocznego; w przypadkach wyjątkowych, w razie niemożności wykonania z przyczyn obiektywnych planu kwartalnego równego kwartalnemu wycinkowi planu rocznego, zmiana planu łącznie ze zmianą kwartalnego planu funduszu płac wymaga zgody jednostki nadrzędnej i dokonana być może nie później niż w ciągu 15 dni po rozpoczęciu okresu, którego dotyczy;
3) przyjmowania od przedsiębiorstw i instytucji państwowych zleceń na wykonywanie usług nie objętych planem - zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli ich wykonanie jest możliwe bez uszczerbku dla realizacji planu.
§  2. Dyrektorom wymienionym w § 1 przysługują w zakresie inwestycji własnych i kapitalnych remontów uprawnienia do:
1) zatwierdzania w porozumieniu z generalnym wykonawcą miesięcznych harmonogramów robót budowlano-montażowych, pod warunkiem nienaruszenia terminów oddawania obiektów do użytku;
2) dokonywania w ramach tytułu inwestycyjnego zmian polegających na przesunięciach limitów między poszczególnymi składnikami, z tym że zmiany te:
a) powinny się mieścić w ramach zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
b) nie mogą powodować przesunięcia na dalszy okres terminów oddawania inwestycji do użytku, ustalonych w spisach tytułów inwestycyjnych,
c) podlegają uzgodnieniu z wykonawcą obcym, jeżeli dotyczą robót budowlano-montażowych;
3) przekraczania limitu inwestycyjnego o wartość maszyn i urządzeń, które zgodnie z planem miały być zmontowane dopiero w następnym roku, a których zmontowanie stało się możliwe w danym roku ze względu na przyśpieszenie robót i wygospodarowanie lub uzyskanie środków inwestycyjnych na pokrycie kosztów montażu;
4) zatwierdzania zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji pozalimitowych finansowanych z funduszu zakładowego; inwestycje na cele socjalno-bytowe oraz inwestycje pozalimitowe z funduszu zakładowego powinny być zatwierdzone po zasięgnięciu opinii rady zakładowej;
5) zatwierdzania projektów technicznych i roboczych dla inwestycji w wartościach granicznych ustalonych zarządzeniem Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego - z wyjątkiem projektów zastrzeżonych do zatwierdzenia przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego;
6) zatwierdzania rocznego planu kapitalnych remontów w ramach limitów finansowych określonych przez jednostkę nadrzędną oraz wprowadzania do tego planu zmian w ciągu roku, przy zabezpieczeniu wykonania planów oraz utrzymania majątku trwałego w należytym stanie;
7) pokrywania w gospodarczo uzasadnionych przypadkach z funduszu amortyzacyjnego w ramach rocznego planu kapitalnych remontów - kosztów modernizacji maszyn i urządzeń, jeżeli modernizacja jest przeprowadzana równocześnie z kapitalnym remontem maszyn lub urządzenia, jak również kosztów zakupu i montażu maszyn lub urządzeń przeznaczonych do zastąpienia zużytych, jeżeli wymiana tych maszyn i urządzeń jest bardziej uzasadniona niż poddanie ich kapitalnemu remontowi;
8) wykonywania drobnych inwestycji w zakresie mechanizacji, modernizacji, racjonalizacji, usprawnienia gospodarki magazynowo-transportowej, zagospodarowania nieczynnych obiektów z kredytów bankowych udzielanych przez banki finansujące działalność eksploatacyjną;
9) zlecania i opłacania ze środków przeznaczonych na inwestycje lub kapitalne remonty dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji i kapitalnych remontów oraz adaptacji projektów typowych pracownikom własnym i obcym (z wyłączeniem pracowników biur projektów) - przy spełnieniu następujących warunków:
a) wartość kosztorysowa inwestycji lub kapitalnych remontów nie przekracza 750.000 zł, a łączne koszty zleconej dokumentacji - kwoty 5.000 zł,
b) wartość zleconej adaptacji projektu typowego nie przekracza 5.000 zł niezależnie od wartości inwestycji;
10) dysponowania składnikiem zbiorczego zestawienia kosztów budowy lub kosztorysu generalnego na roboty nią przewidziane w razie potrzeby pokrycia kosztów budowy w ramach kosztorysu;
11) zlecania własnym pracownikom sprawowania nadzoru inwestycyjnego, jeżeli wartość inwestycji lub kapitalnych remontów nie przekracza 750.000 zł.
§  3. Dyrektorom wymienionym w § 1 przysługują w zakresie organizacji, zatrudnienia, płac i spraw finansowych przedsiębiorstwa uprawnienia do:
1) ustalania szczegółowej organizacji przedsiębiorstwa na podstawie ramowych wytycznych jednostki nadrzędnej;
2) ustalania zaszeregowań i stałych elementów płac wszystkich pracowników przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującym systemem płac i stawkami zaszeregowań z wyjątkiem zastępców dyrektora i głównego księgowego;
3) przesuwania etatów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa w ramach zatwierdzonego przez jednostkę nadrzędną planu zatrudnienia bez obowiązku rejestracji etatów w wydziałach finansowych prezydiów rad narodowych i bankach finansujących;
4) wprowadzania zmian w stosunku do średniej płacy wynikającej z ustalonego dla przedsiębiorstwa przez jednostkę nadrzędną planu zatrudnienia i funduszu plac w podgrupach planu zatrudnienia: robotnicy i pracownicy umysłowi, pod warunkiem nieprzekroczenia planu funduszu płac ustalonego dla wymienionych pracowników;
5) wykorzystania oszczędności (względnej) na funduszu płac dla uzasadnienia wobec banku przekroczeń funduszu płac w następnych okresach;
6) dokonywania zmian planów kwartalnych funduszu płac w oparciu o zatwierdzone zmiany, zgodnie z § 1 pkt 2, oraz załatwiania bezpośrednio z bankiem finansującym spraw związanych z odblokowywaniem zatrzymanych kwot funduszu płac, zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi przez Ministra Finansów;
7) zlecania pracownikom własnym lub obcym na podstawie urnowy o dzieło prac występujących doraźnie lub okresowo, a nie wchodzących w zakres normalnej działalności przedsiębiorstwa, jak również określonych w przepisach szczegółowych prac wchodzących w zakres normalnej działalności przedsiębiorstwa;
8) ustalania na okres do 6 miesięcy ulgowych norm pracy przy wprowadzaniu nowe] technologii produkcji, do której załoga nie jest wdrożona, lub podejmowania produkcji nowych asortymentów, pod warunkiem posiadania pełnej dokumentacji technologicznej i zatwierdzania norm pracy dla ustabilizowanej produkcji;
9) wypłacania w uzasadnionych przypadkach pracownikom przedsiębiorstwa zaliczki na poczet wynagrodzenia do wysokości 10-dniowego zarobku, podlegającej potrąceniu przy wypłacie ostatecznie obliczonych zarobków za dany miesiąc;
10) tworzenia (w ramach kosztów administracyjno-gospodarczych) funduszu dyspozycyjnego i rozporządzania nim zgodnie z zasadami, które zostaną ustalone zarządzeniem Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego w porozumieniu z Ministrem Finansów;
11) spisywania na podstawie protokołów komisji inwentaryzacyjnej nie zawinionych ubytków materiałowo-towarowych o charakterze ubytków nadzwyczajnych i wynikających z przyczyn losowych oraz umarzania należności z tytułu ubytków do wysokości kwoty ustalonej przez Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego w porozumieniu z Ministrem Finansów;
12) wprowadzania pracy na dwie i trzy zmiany;
13) ustalania dla robotników w uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z radą zakładową wynagrodzeń opartych na dniówce z premią, zgodnie z obowiązującymi przepisami płacowymi;
14) zatwierdzania dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, z wyjątkiem zastępców dyrektora i głównego księgowego, premii za wykonanie planu oraz premii za oddawanie obiektów do użytku;
15) ubezpieczania pracowników w miarę potrzeby od nieszczęśliwych wypadków;
16) zgłaszania wniosków i uzgadniania z oddziałem banku finansującego działalność przedsiębiorstwa - limitów kredytów bankowych.
§  4. Dyrektorom wymienionym w § 1 przysługują uprawnienia do:
1) sprzedawania przedsiębiorstwom państwowym materiałów, urządzeń i przedmiotów nietrwałych, których próby zagospodarowania w przedsiębiorstwie nie dały rezultatu, jeżeli właściwa organizacja zbytu nie nabyła ich bądź nie wskazała nabywcy w terminie określonym w przepisach szczegółowych, a jednostka nadrzędna nie dała w granicach posiadanych uprawnień innych dyspozycji; materiały nieprzydatne a trudnozbywalne można również sprzedać spółdzielniom pracy, pod warunkiem, że sprzedaż ta powinna być poprzedzona opinią komisji z udziałem przedstawiciela rady zakładowej;
2) wielokrotnego dokonywania na podstawie protokołu konieczności drobnych zakupów materiałów i narzędzi w źródłach detalicznych (uspołecznionych i nie uspołecznionych), w razie niemożności nabycia ich w źródłach hurtowych, z tym że poszczególny rachunek nie może przekraczać kwoty 3.000 zł;
3) zamawiania na podstawie protokołu konieczności usług u rzemieślników bez potrzeby stwierdzenia odmowy przyjęcia zamówienia przez jednostki uspołecznione i bez przetargu, z tym że poszczególny rachunek za usługę nie może przekraczać kwoty 3.000 zł;
4) w razie wykonywania robót w terenie - wielokrotnego dokonywania zakupu od osób prywatnych miejscowych materiałów budowlanych bez potrzeby stwierdzenia odmowy przyjęcia zamówienia przez jednostki uspołecznione i bez przetargu, z tym że poszczególny rachunek nie może przekraczać kwoty 5.000 zł.
§  5. Minister Transportu Drogowego i Lotniczego określi, w jakim zakresie uprawnienia dyrektorów wymienionych w § 1 będą mogły być przekazane dyrektorom ekspozytur i kierownikom zakładów (oddziałów) wchodzących w skład przedsiębiorstw.
§  6. Upoważnia się Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego do:
1) uzupełniania ilości wskaźników w przypadkach uzasadnionej konieczności,
2) przekazywania dyrektorom określonych w § 1 przedsiębiorstw i podległych im zakładów dalszych nie wymienionych w niniejszym zarządzeniu kompetencji Ministra.
§  7. W sprawach uregulowanych niniejszym zarządzeniem tracą moc zawarte w dotychczasowych przepisach postanowienia ograniczające uprawnienia dyrektorów wymienionych w § 1.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ WSKAŹNIKÓW PLANÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Roczne zadania planowe ustalone dla przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej i przedsiębiorstwa "Polskie Linie Lotnicze"Lot" przez jednostki nadrzędne na podstawie zadań wynikających z narodowego planu gospodarczego powinny zawierać następujące jednolite wskaźniki:
1) wartość usług w cenach porównywalnych;
2) wartość produkcji w cenach zbytu;
3) wartość usług w cenach porównywalnych na 1 pracownika grupy eksploatacyjnej;
4) zatrudnienie ogółem;
5) fundusz płac ogółem, w tym fundusz płac pracowników umysłowych;
6) planowany zysk (strata);
7) nakłady na inwestycje oraz zakres rzeczowy inwestycji limitowych;
8) nakłady na kapitalne remonty;
9) limity materiałowe bądź przydziały materiałów przydzielanych centralnie;
10) wpłaty do budżetu (dopłaty z budżetu);
11) finansowanie z budżetu z podziałem na:

- działalność eksploatacyjną,

- inwestycje.