Monitor Polski

M.P.1961.15.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 lutego 1961 r.
w sprawie rozszerzenia na wszystkie przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej i jednostki budżetowe przepisów § 6 ust. 1 i 2 uchwały nr 19 Prezydium Rządu z dnia 13 stycznia 1954 r. o usprawnieniu pracy prezydiów rad narodowych na odcinku finansowym.

Na podstawie § 6 ust. 3 uchwały nr 19 Prezydium Rządu z dnia 13 stycznia 1954 r. o usprawnieniu pracy prezydiów rad narodowych na odcinku finansowym (Monitor Polski Nr A-9, poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy § 6 ust. 1 i 2 uchwały nr 19 Prezydium Rządu z dnia 13 stycznia 1954 r. o usprawnieniu pracy prezydiów rad narodowych na odcinku finansowym (Monitor Polski Nr A-9, poz. 194) rozszerza się na wszystkie przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej i jednostki budżetowe z wyjątkiem wymienionych w § 2.
§  2. Zarządzenie nie dotyczy jednostek podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz tych jednostek podległych innym ministrom, w których kontrole zastrzeżone zostały innym organom kontrolnym.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.