Monitor Polski

M.P.1954.A-35.497

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 12 kwietnia 1954 r.
dotyczące rozszerzenia mocy obowiązującej przepisów zarządzenia z dnia 22 października 1953 r. w sprawie składania egzaminów i uzyskiwania dyplomów ukończenia studiów wyższych w charakterze eksternistów przez osoby skreślone z ostatniego roku studiów wskutek niezachowania terminów uzyskania dyplomu.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozciąga się moc obowiązującą przepisów zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 października 1953 r. w sprawie składania egzaminów i uzyskiwania dyplomów ukończenia studiów wyższych w charakterze eksternistów przez osoby skreślone z ostatniego roku studiów wskutek niezachowania terminów uzyskania dyplomu (Monitor Polski Nr A-99, poz. 1364) na osoby, które rozpoczęły studia wyższe w roku szkolnym 1948/1949, a w wyższych szkołach ekonomicznych - z wyjątkiem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki W Warszawie - również w roku szkolnym 1949/1950.
§  2. Dla osób wymienionych w § 1 niniejszego zarządzenia termin składania podań o dopuszczenie do egzaminów w charakterze eksternistów upływa 30 czerwca 1954 r.
§  3. Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów powinno nastąpić w terminie prekluzyjnym do dnia 31 grudnia 1955 r.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.