Rozszerzenie asortymentu dań w zakładach zbiorowego żywienia w okresie letnim. - M.P.1951.A-75.1035 - OpenLEX

Rozszerzenie asortymentu dań w zakładach zbiorowego żywienia w okresie letnim.

Monitor Polski

M.P.1951.A-75.1035

Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1951 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 1 czerwca 1951 r.
w sprawie rozszerzenia asortymentu dań w zakładach zbiorowego żywienia w okresie letnim.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 62) zarządza się, co następuje:
W uspołecznionych zakładach żywienia zbiorowego o charakterze otwartym potrawy z mięsa i z przetworów mięsnych wydawane mogą być jedynie w normach ustalonych recepturą potraw.
Wszystkie uspołecznione zakłady żywienia zbiorowego o charakterze otwartym obowiązane są oprócz potraw z mięsa sporządzać i umieszczać w jadłospisach w szerokim zakresie potrawy jarskie, rybne i półmięsne.
Zakłady żywienia zbiorowego o charakterze otwartym zaopatrywane będą w mięso i przetwory mięsne oraz tłuszcze na podstawie przeciętnych norm ustalonych przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego dla poszczególnych kategorii zakładów żywienia zbiorowego i w oparciu o plany produkcyjne każdego zakładu. Normy te powinny być tak obliczone, aby po ich uwzględnieniu w planie produkcyjnym danego zakładu co najmniej 1/3 część ogólnej ilości dań przypadała na dania jarskie, rybne i półmięsne.
1.
Dla umożliwienia zakładom żywienia zbiorowego rozszerzenia asortymentu dań jarskich, rybnych i półmięsnych mogą one w ramach tygodniowego zaopatrzenia w surowce i przetwory mięsne wydawać potrawy oparte na tych produktach tylko 6 dni w tygodniu.
2.
Minister Handlu Wewnętrznego rozszerzy i wzbogaci zaopatrzenie zakładów żywienia zbiorowego w warzywa, owoce, przetwory owocowe i warzywne, ryby i przetwory rybne, jaja, mleko i przetwory mleczne, grzyby, jagody itp.
1.
Przepisy §§ 1-4 mają odpowiednie zastosowanie do zakładów żywienia zbiorowego o charakterze zamkniętym, jak np. stołówki pracownicze i akademickie, kolonie letnie i wczasy pracownicze, sanatoria i szpitale, internaty, domy dziecka itp.
2.
Przydział mięsa dla zamkniętych zakładów żywienia zbiorowego wymienionych w ust. 1 odbywać się będzie w oparciu o normy dzienne na stołownika, ustalone przez Ministra Handlu Wewnętrznego w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
Zakłady, wyłączające raz w tygodniu z jadłospisów potrawy mięsne i z przetworów mięsnych, obowiązane są w tym dniu sporządzać w szerokim asortymencie posiłki podstawowe i przekąski z innych surowców w rozmiarze zabezpieczającym co najmniej dotychczasowy plan produkcji dziennej.
Zarządzenie niniejsze nie odnosi się do ośrodków, których sieć zakładów żywienia zbiorowego obsługuje robotników przemysłu górniczego i ciężkiego. Wykaz tych ośrodków ustali Minister Handlu Wewnętrznego na wniosek zainteresowanych ministrów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 11 czerwca 1951 r.

ZAŁĄCZNIK 

NORMY MIĘSNO-TŁUSZCZOWE DLA ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO O CHARAKTERZE ZAMKNIĘTYM

Grupa wyżywieniowaNormy mięsa dziennie w gramachNormy wędlin dziennie w gramach
Ministerstwo Oświaty i Centralny Urząd Szkolenia ZawodowegoDomy małych dzieci4010
Przedszkola3510
Domy dziecka:
a)

do lat 7

7015
b)

powyżej 7 lat

12025
Internaty15030
Dożywienia w szkołach i świetlicach dziecięcych6010
Półkolonie7510
Kolonie i obozy szkolne:
a)

do lat 7

7515
b)

powyżej 7 lat

15020
Wczasy młodzieżowe15030
Ministerstwo Szkół Wyższych i NaukiStołówki akademickie120-
Ministerstwo ZdrowiaŻłobki405
Prewentoria dziecięce:
a)

do lat 7

10015
b)

powyżej 7 lat

15030
Sanatoria dziecięce:
a)

do lat 7

10015
b)

powyżej 7 lat

15030
Sanatoria przeciwgruźlicze dla dorosłych20030
Szpitale12030
Domy matki i dziecka:
a)

matka

16050
b)

dziecko

4010
Naczelna Dyrekcja Uzdrowisk PolskichUzdrowiska i sanatoria15050
Ministerstwo Pracy i Opieki SpołecznejInternaty dla kobiet pracujących, domy zarobkowo-wychowawcze, domy dla ociemniałych i niewidomych, domy dla inwalidów ciężko poszkodowanych10025
Domy starców9025
Fundusz Wczasów PracowniczychWczasy pracownicze15050