Rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na członka Krajowej Rady Sądownictwa wybieranego spośród sędziów. - M.P.2021.100 - OpenLEX

Rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na członka Krajowej Rady Sądownictwa wybieranego spośród sędziów.

Monitor Polski

M.P.2021.100

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 stycznia 2021 r.
o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członka Krajowej Rady Sądownictwa wybieranego spośród sędziów

Na podstawie art. 11e ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, 609, 730 i 914 oraz z 2020 r. poz. 190 i 1086), w związku z potrzebą ponownego obsadzenia mandatu członka Krajowej Rady Sądownictwa, obwieszcza się o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członka Krajowej Rady Sądownictwa wybieranego spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych.
Wzór zgłoszenia kandydata oraz wzory wykazu obywateli i wykazu sędziów popierających zgłoszenie kandydata określa zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia oraz wzorów wykazu obywateli i wykazu sędziów popierających kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. poz. 9).