§ 1. - Rozliczenia za energię elektryczną zużywaną przez silniki elektryczne w rolnictwie. - M.P.1960.17.84 - OpenLEX

§ 1. - Rozliczenia za energię elektryczną zużywaną przez silniki elektryczne w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1960.17.84

Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1962 r.
§  1.
Przy poborze energii elektrycznej w indywidualnych gospodarstwach rolnych (pkt V b taryfy rolniczej dla oświetlenia, napędu i grzejnictwa, stanowiącej rozdział V taryf energii elektrycznej, ustalonych zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 grudnia 1948 r. z późniejszymi zmianami) przez przewoźne zespoły silnikowe przyłączane bezpośrednio do sieci niskiego napięcia oraz przez silniki przyłączone do instalacji odbiorczych nie zaopatrzonych w liczniki, o ile takie silniki (zespoły silnikowe) posiadają:
a)
zainstalowane i oplombowane przez dostawcę urządzenia do pomiaru ilości obrotów silnika, a znamionowa synchroniczna liczba obrotów silnika na minutę wynosi 1500 - wysokość opłaty oblicza się według wzoru:

P x N x 0,8 zł,

w którym:

P = moc znamionowa silnika w kW,

N = liczba obrotów silnika wykazana w okresie obrachunkowym przez urządzenie pomiarowe w setkach tysięcy obrotów;

b)
zainstalowane i oplombowane przez dostawcę liczniki czasu pracy silnika - wysokość opłaty oblicza się według wzoru:

P x t x 0,7 zł,

w którym:

P = moc znamionowa silnika w kW,

t - liczba godzin pracy silnika wykazana przez licznik czasu.