Rozliczenia z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat niektórych przedsiębiorstw, zjednoczeń i ministerstw w roku 1960.

Monitor Polski

M.P.1960.38.189

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 kwietnia 1960 r.
w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat niektórych przedsiębiorstw, zjednoczeń i ministerstw w roku 1960.

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 oraz ust. 2 uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1960 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw i zjednoczeń na 1960 r. (Monitor Polski Nr 13, poz. 61) zarządza się, co następuje:

ZASADY OGÓLNE.

§  1.
1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa:
1) 1
o przedsiębiorstwach – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa, o których mowa w § 1, § 79 ust. 1 i § 78 ust. 1 uchwały z wyłączeniem przedsiębiorstw, o których mowa w § 70 ust. 2 oraz § 78 ust. 2 uchwały; przez przedsiębiorstwa należy rozumieć również przedsiębiorstwa podległe bezpośrednio ministrom, zakłady działające według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego oraz zakłady prowadzone we własnym zakresie przez zjednoczenia w związku z ich działalnością gospodarczą;
2)
o jednostkach rozliczających – należy przez to rozumieć:
a) 2
ministerstwa rozliczające się z budżetem – zgodnie z ustaleniami ustawy budżetowej na rok 1961 z dnia 22 grudnia 1960 r. (Dz. U. Nr 59, poz. 327) – za wszystkie podległe jednostki organizacyjne bądź za grupy zjednoczeń i przedsiębiorstw podległych bezpośrednio ministrowi, zwane dalej "grupami", bądź za poszczególne przedsiębiorstwa bezpośrednio podległe;
b)
zjednoczenia oraz jednostki działające na prawach zjednoczeń i zarządy centralne, które rozliczają się za wszystkie podległe jednostki, zwane dalej "zjednoczeniami";
3) 3
o zyskach lub stratach – należy przez to rozumieć wykazane w planie bądź w sprawozdaniu finansowym wyniki po skorygowaniu o odliczenia przewidziane w odrębnych przepisach, w szczególności o nadwyżki na sprzedaży lub likwidacji środków trwałych;
4)
o zyskach lub stratach w odniesieniu do jednostek rozliczających – należy przez to rozumieć saldo zysków bądź straty w rozumieniu pkt 3 jednostek podległych bądź wchodzących w skład danej grupy;
5)
o zadaniach planowanych – należy przez to rozumieć:
a)
w odniesieniu do przedsiębiorstw – wskaźniki ustalone przez zjednoczenia w zakresie zysku bądź straty i funduszu zakładowego, skorygowane w odniesieniu do przedsiębiorstw przemysłowych o ewentualną poprawę wyników, zgłoszoną przez przedsiębiorstwa, jak również stawki procentowe wpłat z zysku i odpisów z zysku na fundusz rozwoju i fundusz rezerwowy oraz limity w zakresie dotacji podmiotowych,
b)
w odniesieniu do jednostek rozliczających – wskaźniki ustalone przez Ministerstwo Finansów bądź ministerstwa w granicach przewidzianych dla tych jednostek przy uchwalaniu budżetu w zakresie zysku bądź straty i funduszu zakładowego, jak również stawki procentowe wpłat z zysku i odpisów z zysku na fundusz rozwoju i fundusz rezerwowy oraz limity w zakresie dotacji podmiotowych;

– stawkę procentową wpłat z zysku stanowi stosunek wynikający z planowanej rocznej wpłaty z zysku do zysku planowanego, pomniejszonego o planowany roczny odpis na fundusz zakładowy;

6)
o sprawozdaniach finansowych – należy przez to rozumieć również zbiorcze sprawozdania finansowe jednostek rozliczających;
7) 4
(skreślony);
8) 5
o zysku nienależnym – należy przez to rozumieć zysk nieprawidłowy oraz niezależny od działalności przedsiębiorstwa w rozumieniu § 54 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, 3 i 4 uchwały.
2.
Przepisy zarządzenia, w których nie określa się, że dotyczą jednego z wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 podmiotów, odnoszą się do przedsiębiorstw i wszystkich jednostek rozliczających.
§  2.
Rozliczenia obejmują:
1)
wpłaty z tytułu zysków,
2)
dotacje podmiotowe.
§  3.
Rozliczeń dokonuje się za okresy miesięczne i okres roczny, licząc od początku roku do końca okresu objętego rozliczeniem.
§  4.
1.
Rozróżnia się rozliczenia:
1)
okresowe – na podstawie wyniku wykazanego w miesięcznych (kwartalnych) sprawozdaniach finansowych oraz na podstawie zatwierdzonych rocznych zadań planowanych;
2)
roczne (wstępne i ostateczne) – na podstawie wyniku wykazanego w rocznych sprawozdaniach finansowych oraz zatwierdzonych rocznych zadań planowanych.
2.
Na poczet rozliczeń z zysku mogą być wprowadzone wpłaty zaliczkowe z zysku za listopad i grudzień.
3. 6
Zatwierdzone roczne zadania planowane jednostek rozliczających nie mogą być w ciągu roku zmieniane z wyjątkiem przypadków, o których mowa w §§ 75 i 76 uchwały. W razie zmiany rocznych planowanych zadań ministerstw i innych jednostek rozliczających zatwierdzone roczne planowane zadania zjednoczeń i przedsiębiorstw mogą zostać odpowiednio zmienione przez jednostki nadrzędne.
4.
W razie zmiany zadań planowanych w przypadkach wymienionych w ust. 3 za podstawę rozliczeń okresowych i rocznych przyjmuje się zadania zmienione.
§  5.
1.
Jednostki rozliczające prowadzą we właściwych oddziałach banków rachunki pod nazwą "Rachunek rozliczeń z tytułu wpłat z zysku oraz dotacji podmiotowych", zwany w dalszym ciągu "rachunkiem rozliczeń".
2.
Zjednoczenia obejmujące przedsiębiorstwa, zaliczane do odrębnych działów gospodarki narodowej, dla których sporządza się oddzielnie sprawozdania finansowe, dokonują rozliczeń wspólnie dla wszystkich podległych przedsiębiorstw niezależnie od tego, do jakiego działu gospodarki należą, o ile wpłaty z zysku tych przedsiębiorstw zostały ustalone w budżecie w jednej łącznej kwocie.
3.
Jednostki rozliczające prowadzą dla rozliczeń z budżetem odpowiednią księgowość uwzględniającą wpłaty na rachunek rozliczeń oraz wypłaty z tego rachunku według poszczególnych tytułów i poszczególnych lat.
§  6.
1.
Na rachunek rozliczeń ministerstwa bądź na rachunek rozliczeń grupy (§ 1 ust. 1 pkt 2) wpływają dotacje podmiotowe z budżetu i przelewy od jednostek podległych lub wchodzących w skład danej grupy z tytułu rozliczeń.
2.
Z rachunku rozliczeń ministerstwa bądź z rachunku rozliczeń grupy dokonywane są przelewy na rzecz budżetu i na rzecz jednostek podległych lub wchodzących w skład danej grupy z tytułu rozliczeń.
3.
Na rachunek rozliczeń zjednoczenia wpływają dotacje podmiotowe z budżetu lub z rachunku rozliczeń ministerstwa bądź z rachunku rozliczeń grupy w zależności od sposobu powiązania z budżetem oraz przelewy od podległych przedsiębiorstw z tytułu rozliczeń.
4.
Z rachunku rozliczeń zjednoczenia dokonywane są przelewy na rzecz budżetu lub na rachunek rozliczeń ministerstwa bądź na rachunek rozliczeń grupy w zależności od sposobu powiązania z budżetem i na rzecz podległych przedsiębiorstw z tytułu rozliczeń.
5.
Przedsiębiorstwa otrzymują dotacje podmiotowe z rachunku rozliczeń ministerstwa, grupy i zjednoczenia bądź z budżetu – w zależności od sposobu powiązania z budżetem.
6.
Przedsiębiorstwa dokonują przelewów z tytułu rozliczeń na rachunek rozliczeń zjednoczenia, grupy i ministerstwa bądź na rzecz budżetu – w zależności od sposobu powiązania z budżetem.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE I TRYB ROZLICZEŃ

Rozliczenie zysków i terminy wpłat.

§  7. 7
Planowany zysk w rozumieniu § 1 ust. 1 pkt 3 po potrąceniu odpisów na fundusz zakładowy dzieli się na:
1)
fundusz rozwoju przedsiębiorstw,
2)
fundusz rezerwowy,
3)
wpłatę z zysku do budżetu w wysokości zysku planowanego, pomniejszonego o odpisy z zysku, o których mowa w pkt 1 i 2.
§  8.
1.
Przy rozliczeniach okresowych wpłatę z zysku stanowi taka część zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym, jaka wynika z zastosowania do zysku osiągniętego, pomniejszonego o odpisy na fundusz zakładowy (§ 12 pkt 1), rocznego planowanego procentu wpłat z zysku (§ 1 ust. 1 pkt 5 i § 4 .. 4).
2.
Przepis powyższy stosuje się odpowiednio przy dokonywaniu odpisów na fundusze rozwoju i rezerwowy.
§  9.
1. 8
Przy rozliczeniach rocznych przedsiębiorstw odpisy na fundusze rozwoju i rezerwowy dokonywane są w takich procentach od zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym, skorygowanego zgodnie z przepisami § 54 uchwały oraz pomniejszonego o odpisy na fundusz zakładowy (§ 12 pkt 1 i 2), jakie ustalone zostały w zatwierdzonych rocznych zadaniach planowanych. Wysokość tych odpisów podlega jednak degresywnemu zmniejszeniu stosownie do tabeli, stanowiącej załącznik do uchwały, jeżeli zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym, pomniejszony i skorygowany w powyższy sposób, przekracza zysk planowany, pomniejszony o planowany odpis na fundusz zakładowy. Kwota zysku pozostała po wyłączeniu zysku nienależnego oraz po uwzględnieniu odpisów na fundusz zakładowy oraz odpisów na fundusze rozwoju i rezerwowy podlega odpowiedniemu przelaniu na rachunek rozliczeń jednostki nadrzędnej bądź do budżetu.
2. 9
Przedsiębiorstwa planowo rentowne przelewają zysk nienależny do budżetu oraz na fundusz rezerwowy zgodnie z § 54 ust. 5 uchwały. Kwoty zysku nienależnego podlegające przelewowi do budżetu (§ 54 ust. 5 pkt 1 uchwały) przelewane są przez przedsiębiorstwa odrębnie od pozostałych wpłat z zysku za pośrednictwem jednostek rozliczających.
3. 10
Jeżeli w przedsiębiorstwach planowo rentownych zysk nienależny jest wyższy od zysku bilansowego, osiągniętego przez te przedsiębiorstwa, kwota zysku nienależnego, podlegająca przelewowi do budżetu (§ 54 ust. 5 pkt 1 uchwały), nie może być wyższa od zysku bilansowego. Jeżeli kwota przypadająca na rzecz budżetu będzie niższa od zysku bilansowego, na fundusz rezerwowy zjednoczenia (§ 54 ust. 5 pkt 2 uchwały) podlega przelewowi kwota, stanowiąca pozostałość po odjęciu od zysku bilansowego – kwoty podlegającej przelewowi do budżetu.
§  10. 11
Przy rozliczeniach rocznych jednostek rozliczających odpisy na fundusze rozwoju i rezerwowy dokonywane są od zysku wykazanego w zbiorczym sprawozdaniu finansowym, pomniejszonego o sumę zysków nienależnych podległych przedsiębiorstw zgodnie z przepisami § 54 uchwały oraz pomniejszonego o odpisy na fundusz zakładowy (§ 12 pkt 1 i 2). Kwoty odpisów na fundusze rozwoju i rezerwowy ustala się w takich procentach od zysku pomniejszonego, jakie wynikają ze stosunku ustalonych w zatwierdzonych rocznych zadaniach planowanych odpisów na fundusz rozwoju oraz na fundusz rezerwowy do zysku pomniejszonego o fundusz zakładowy. Kwota zysku, pozostała po uwzględnieniu odpisów na fundusz zakładowy oraz fundusze rozwoju i rezerwowy oraz po wyłączeniu zysku nienależnego, stanowi wpłatę z zysku, którą powiększa się o sumę kwot degresywnego zmniejszenia odpisów na fundusze rozwoju i rezerwowy (§ 9 ust. 1) oraz o sumę wpłat z tytułu zysku nienależnego (§ 9 ust. 2).
§  11. 12
Jeżeli w planowanym podziale zysku nie przewidziano wpłat z zysku do budżetu, natomiast z okresowego sprawozdania finansowego wynika, że osiągnięto zysk wyższy od planowanego rocznego, należną wpłatę z zysku stanowi 75% zysku ponadplanowego, pomniejszonego o dodatkowe odpisy na fundusz zakładowy. Pozostałe 25% zysku ponadplanowego przeznacza się na fundusz rozwoju przedsiębiorstwa. Zasadę powyższą stosuje się odpowiednio przy rozliczeniach rocznych, z tym że odpis na fundusz rozwoju zmniejsza się w myśl przepisu § 15 ust. 3 uchwały, a wpłatę z zysku do budżetu odpowiednio zwiększa się. Udzielone dotacje podmiotowe na fundusz rozwoju i rezerwowy do wysokości zaplanowanej nie podlegają zwrotowi.
§  12.
Odpisy na fundusz zakładowy uwzględniane są:
1)
przy rozliczeniach okresowych i wstępnych rozliczeniach rocznych – w wysokości zawnioskowanej przez przedsiębiorstwo w sprawozdaniu z gospodarki funduszem zakładowym pod warunkiem równoczesnego dokonania przelewu na specjalny rachunek bankowy; jeżeli w terminie przewidzianym dla złożenia rozliczenia okresowego lub wstępnego rozliczenia rocznego przedsiębiorstwo nie obliczyło funduszu zakładowego bądź też jeżeli wprawdzie dokonano obliczenia, ale nie dokonano pełnego przelewu obliczonych kwot funduszu zakładowego na specjalny rachunek bankowy, odpisy na fundusz zakładowy należy uwzględniać w wysokości kwot faktycznie przelanych na ten rachunek. W przedstawionych przez przedsiębiorstwa rozliczeniach (§ 26 ust. 1) należy omówić, czy odpis na fundusz zakładowy przyjęty został w wysokości zawnioskowanej z równoczesnym dokonaniem przelewu przez przedsiębiorstwo, czy też w wysokości kwot faktycznie przelanych;
2)
przy ostatecznych rozliczeniach rocznych – w wysokości kwot należnych po zatwierdzeniu podziału zysku (sprawozdania finansowego).
§  13.
1.
Część zysku podlegająca wpłacie do budżetu (na rachunek rozliczeń jednostki rozliczającej) powinna być przelewana w okresach miesięcznych i rocznych przez:
1)
przedsiębiorstwa do budżetu lub na rachunek rozliczeń zjednoczenia, grupy bądź ministerstwa (§ 6 ust. 6) – w ciągu 2 dni od terminu ustalonego do składania sprawozdań finansowych nadrzędnej jednostce rozliczającej;
2)
zjednoczenia do budżetu lub na rachunek rozliczeń grupy bądź ministerstwa (§ 6 ust. 4) – w ciągu 3 dni od terminu ustalonego do składania ministerstwu sprawozdań finansowych;
3)
ministerstwa bądź grupy na rzecz budżetu – w ciągu 3 dni od terminu składania Ministerstwu Finansów sprawozdań finansowych.
2.
Dopłaty z tytułu wpłat z zysku, wynikające ze sprawdzonych w trybie § 26 ust. 2 rozliczeń okresowych i rocznych wstępnych, powinny być dokonane w ciągu 3 dni od daty otrzymania sprawdzonego rozliczenia, a wynikające z rozliczeń rocznych ostatecznych – w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i zweryfikowania wyniku.
3.
Nadpłacone kwoty wpłat z zysku, ustalone na podstawie rozliczeń okresowych i rocznych, podlegają zaliczeniu na poczet wpłat okresu następnego lub też zwrotowi w terminie 5 dni od daty otrzymania odpowiedniego wniosku.
4.
Przy przelewaniu wpłat z zysku należy przesłać zawiadomienie według wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do zarządzenia jednostkom wymienionym w tym wzorze.
5.
Przy przelewaniu wpłat na poczet rocznego rozliczenia z zysku, w razie wystąpienia wpłat z tytułu zysku nienależnego (§ 9 ust. 2 i § 10), należy przesłać dodatkowe zawiadomienie również według wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§  14.
Jednostki rozliczające i przedsiębiorstwa, które dokonują rozliczeń bezpośrednio z budżetem, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w § 25, przelewają wpłaty z zysku na rachunek dochodów budżetowych właściwego wydziału finansowego.

Rozliczenie strat, dotacji podmiotowych i terminy przelewów.

§  15.
1.
Dotacje podmiotowe na pokrycie strat oraz dotacje podmiotowe na fundusze rozwoju i rezerwowy przelewane są co miesiąc w zasadzie w kwotach odpowiadających 1/12 części dotacji planowanych, zatwierdzonych w rocznych zadaniach planowanych, dotacje zaś podmiotowe na fundusz zakładowy przedsiębiorstwa – w wysokości określonej w § 20 pkt 1.
2.
Ministerstwa, grupy oraz zjednoczenia mogą udzielać dotacji w kwotach większych lub mniejszych od wynikających z ust. 1 bądź wstrzymać udzielanie dotacji, jeżeli uzasadnia to stan finansowy bądź wymaga tego sezonowość produkcji i zbytu lub nierównomierny w ciągu roku wzrost środków obrotowych przedsiębiorstw i jednostek rozliczających. W zależności od wykonania planu sprzedaży produkcji lub usług mogą ulec proporcjonalnemu podwyższeniu lub zmniejszeniu dotacje na pokrycie strat. Podwyższenie dotacji ponad planowaną kwotę roczną może nastąpić jedynie w ramach funduszu rezerwowego, po uwzględnieniu kształtowania się faktycznych wyników przedsiębiorstw. O decyzji udzielenia dotacji podmiotowych w kwotach odmiennych, niż wynika to z ust. 1, należy niezwłocznie powiadomić właściwy organ finansowy.
§  16.
Dotacje, o których mowa w § 15, powinny być przelewane przez:
1)
ministerstwo na rachunek rozliczeń zjednoczeń, grup i przedsiębiorstw:
a)
dotacje na pokrycie strat oraz na fundusze rozwoju i rezerwowy – do dnia 2 każdego miesiąca bądź w ciągu 5 dni od daty otrzymania środków na ten cel,
b)
dotacje na fundusz zakładowy – w terminie 2 dni po zatwierdzeniu kwartalnych odpisów na ten fundusz;
2)
grupy na rachunek rozliczeń zjednoczeń i przedsiębiorstw, wchodzących w skład danej grupy:
a)
dotacje na pokrycie strat oraz na fundusze rozwoju i rezerwowy – do dnia 4 każdego miesiąca bądź w ciągu 5 dni od daty otrzymania na ten cel środków,
b)
dotacje na fundusz zakładowy – w terminie 4 dni po zatwierdzeniu kwartalnych odpisów na ten fundusz;
3)
zjednoczenia na rzecz podległych przedsiębiorstw:
a)
dotacje na pokrycie strat oraz na fundusz rozwoju – do dnia 6 każdego miesiąca bądź w ciągu 5 dni od daty otrzymania środków na ten cel,
b)
dotacje na fundusz zakładowy – w terminie 6 dni po zatwierdzeniu kwartalnych odpisów na ten fundusz.
§  17.
Rozliczenie z otrzymanych dotacji następuje w terminach określonych w § 13 ust. 1 i 2.
§  18.
1.
Przy rozliczeniach okresowych podlegają rozliczeniu jedynie dotacje na pokrycie strat oraz dotacje na fundusz zakładowy. Dotacje podmiotowe na fundusze rezerwowy i rozwoju przyjmuje się w wysokości przekazanej zgodnie z § 15.
2.
Jeżeli strata wykazana w miesięcznym sprawozdaniu finansowym jest niższa od dotacji przypadającej za dany okres zgodnie z § 15, należną dotację na pokrycie strat ustala się w wysokości faktycznie poniesionej straty.
3.
Nadpłacone kwoty dotacji na pokrycie strat po uwzględnieniu dodatkowych odpisów na fundusz zakładowy podlegają zwrotowi w terminach określonych w § 13 ust. 1 i 2 lub zaliczeniu na poczet dotacji okresu następnego.
4.
Jeżeli strata wykazana w miesięcznym sprawozdaniu finansowym jest wyższa od dotacji przypadającej za dany okres zgodnie z § 15, dodatkowa dotacja może być przyznana w ciągu roku, z uwzględnieniem kształtowania się faktycznych wyników, z części dotacji nie wykorzystanych przez inne przedsiębiorstwa lub zjednoczenia, a w ich braku – z funduszu rezerwowego zjednoczenia lub ministerstwa, po przeprowadzeniu analizy przyczyn powstania strat i ustaleniu środków zmierzających do ich usunięcia.
5.
Jeżeli zamiast strat w miesięcznym sprawozdaniu finansowym wykazany zostanie zysk, wówczas osiągnięty zysk po odliczeniu dodatkowych odpisów od zysku nie planowanego na fundusz zakładowy (§ 20 pkt 1) podlega odprowadzeniu na rzecz budżetu bądź nadrzędnej jednostki rozliczającej. Przepis ust. 3 dotyczący dotacji na pokrycie strat ma odpowiednie zastosowanie.
§  19.
1.
Po upływie roku sprawozdawczego dokonuje się rozliczeń z tytułu dotacji podmiotowych na pokrycie strat, na fundusz zakładowy, fundusz rozwoju i fundusz rezerwowy.
2. 13
Wykazane w rocznych sprawozdaniach finansowych wyniki (strata lub zysk) podlegają zweryfikowaniu zgodnie z § 54 uchwały dla celów obliczenia funduszu rozwoju. Przepis § 54 ust. 5 uchwały stosuje się tylko do tych przedsiębiorstw planowo deficytowych, które zamiast planowanej straty osiągnęły zysk. W tym przypadku przepis § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3.
Jeżeli przy rozliczeniu strata jest mniejsza od straty planowanej, przedsiębiorstwo uzyskuje prawo do otrzymania – niezależnie od dotacji na pokrycie straty, wykazanej w sprawozdaniu finansowym – dodatkowej dotacji na sfinansowanie dodatkowego odpisu na fundusz zakładowy i fundusz rozwoju z uwzględnieniem zasad degresji, ustalonych w załączonej do uchwały tabeli. Za podstawę do ustalenia dodatkowego odpisu na fundusz rozwoju przyjmuje się sumę stanowiącą 40% polepszenia, ustalonego na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem przepisów § 7 uchwały. Nadmiernie udzielone dotacje podlegają zwrotowi na dochód budżetu bądź na rachunek bankowy, z którego dotacja została udzielona.
4.
Jeżeli przy rozliczeniu zamiast straty wystąpi zysk, wówczas zysk nie planowany po odliczeniu dodatkowych odpisów na fundusz zakładowy oraz dodatkowych odpisów na fundusz rozwoju według zasad podanych w ust. 3 podlega odprowadzeniu do budżetu; równocześnie następuje zwrot udzielonej dotacji na pokrycie strat po odliczeniu ewentualnych dodatkowych odpisów przewidzianych w ust. 3, gdy nie znajdują one pokrycia w osiągniętym zysku ponadplanowym. Kwota nadmiernie udzielonej dotacji podlega zwrotowi na dochód budżetu bądź na rachunek bankowy, z którego dotacja została udzielona.
5.
Jeśli w wyniku ostatecznego rozliczenia rocznego okaże się, że w roku objętym rozliczeniem udzielono dotacji na pokrycie strat łącznie z dodatkowym odpisem na fundusz zakładowy oraz na fundusz rozwoju, o którym mowa w ust. 3 i 4, w kwocie nie wystarczającej, dodatkowa dotacja może być przyznana z funduszu rezerwowego zjednoczenia lub ministerstwa, po uprzednim przeprowadzeniu, o ile wystąpią straty ponadplanowe, szczegółowej analizy przyczyn powstania strat ponadplanowych i ustaleniu środków zmierzających do ich usunięcia.
6.
Jeśli w wyniku ostatecznego rozliczenia rocznego okaże się, że w roku objętym rozliczeniem udzielono dotacji na pokrycie strat łącznie z dodatkowym odpisem na fundusz zakładowy oraz fundusz rozwoju, o którym mowa w ust. 3 i 4, w nadmiernej wysokości, kwota nadmiernie udzielonej dotacji podlega zwrotowi na dochód budżetu bądź na rachunek bankowy, z którego dotacja została udzielona.
7. 14
Przy rozliczeniu rocznym jednostek rozliczających (zjednoczeń lub jednostek równorzędnych) planowo deficytowych wykazujących w sprawozdaniach finansowych straty należy przy ustalaniu wysokości dotacji na pokrycie strat powiększyć wykazaną w sprawozdaniu finansowym stratę o część zysku nienależnego, przekazanego na rzecz budżetu przez przedsiębiorstwa objęte jednostką rozliczającą.
§  20.
Odpisy na fundusz zakładowy uwzględnia się:
1)
przy rozliczeniach okresowych i wstępnych rozliczeniach rocznych – w wysokości zawnioskowanej przez przedsiębiorstwo w sprawozdaniu z gospodarki funduszem zakładowym; jeżeli w terminie przewidzianym dla złożenia rozliczenia okresowego lub wstępnego rozliczenia rocznego przedsiębiorstwo nie obliczyło funduszu zakładowego, odpisy na fundusz zakładowy należy uwzględniać w wysokości kwot faktycznie przelanych na specjalny rachunek bankowy. W rozliczeniach przedstawianych przez przedsiębiorstwa (§ 26 ust. 1) należy omówić, czy odpis na fundusz zakładowy przyjęty został w wysokości zawnioskowanej, czy też w wysokości kwot faktycznie przelanych;
2)
przy ostatecznych rozliczeniach rocznych – w wysokości kwot należnych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Przepisy szczególne dla niektórych resortów.

§  21.
1.
W Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego przedsiębiorstwa wielozakładowe dokonują rozliczeń za podległe zakłady, działające według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
2.
W Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu przedsiębiorstwa podległe Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" oraz Centrali Przemysłu Mięsnego dokonują rozliczeń za pośrednictwem zjednoczeń wojewódzkich (okręgowych) lub wojewódzkich przedsiębiorstw wielozakładowych, z tym że w Centrali Przemysłu Mięsnego zakłady działające według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego i podporządkowane rejonowym przedsiębiorstwom wielozakładowym rozliczają się za pośrednictwem zjednoczeń wojewódzkich.
3.
W Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego przedsiębiorstwa wielozakładowe (rejony przemysłu leśnego i zarządy lasów państwowych) dokonują rozliczeń za podległe zakłady działające według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
4.
Wymienione w ust. 1–3 przedsiębiorstwa wielozakładowe oraz zjednoczenia wojewódzkie (niższe szczeble zarządu) rozliczają się według zasad i trybu przewidzianych dla zjednoczeń, z tym że przelewanie wpłat i udzielanie dotacji odbywa się zgodnie z ust. 5, i prowadzą we właściwych terenowo oddziałach banków rachunki pod nazwą "Rachunek rozliczeń z tytułu wpłat z zysku oraz dotacji podmiotowych".
5.
W razie występowania niższego szczebla zarządu:
1)
część zysku podlegająca wpłacie na rzecz zjednoczenia powinna być przelewana w okresach miesięcznych (bądź kwartalnych) i rocznych przez przedsiębiorstwa wielozakładowe oraz zjednoczenia wojewódzkie w ciągu 2 dni od terminu ustalonego do składania zjednoczeniom zbiorczych sprawozdań finansowych;
2)
dotacje podmiotowe na pokrycie strat oraz dotacje podmiotowe na fundusze rozwoju i rezerwowy w zakresie przewidzianym w zarządzeniu powinny być przelewane przez przedsiębiorstwa wielozakładowe oraz zjednoczenia wojewódzkie na rzecz podległych zakładów, działających według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego i przedsiębiorstw – do dnia 8 każdego miesiąca bądź w ciągu 5 dni od daty otrzymania środków na ten cel.
6. 15
Ustalony w ust. 4 dla przedsiębiorstw wielozakładowych oraz zjednoczeń wojewódzkich tryb rozliczeń może być stosowany również do zgrupowanych w zjednoczeniu przedsiębiorstw prowadzących.
§  22. 16
(skreślony).
§  23.
1.
W Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Naczelny Zarząd Lasów Państwowych i Zjednoczenie Leśnej Produkcji Niedrzewnej oraz jednostki podległe dokonują rozliczeń za okresy kwartalne (rozliczenia okresowe) i za okres roczny.
2.
Naczelny Zarząd Lasów Państwowych dokonuje rozliczeń według zasad i trybu ustalonych dla zjednoczeń.
3.
Naczelny Zarząd Lasów Państwowych oraz jednostki podległe dokonują rozliczeń na podstawie sprawozdań finansowych oraz zatwierdzonych rocznych zadań planowanych, obejmujących okres roku gospodarczego od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku.
4.
Jednostki wymienione w ust. 3 dokonują rozliczeń okresowych na podstawie zysku przyjętego w wysokości szacunkowej przez zastosowanie rocznego planowanego wskaźnika rentowności do sprzedaży produkcji lub usług, pomniejszonej o podatek obrotowy, oraz na podstawie zatwierdzonych rocznych zadań planowanych.
§  24.
Centralny Urząd Geologii oraz jednostki podległe dokonują rozliczeń za okresy kwartalne (rozliczenia okresowe) i za okres roczny.
§  25.
W Ministerstwie Górnictwa i Energetyki grupy zjednoczeń i przedsiębiorstw przesyłają rozliczenia okresowe i roczne do Ministerstwa Finansów oraz przelewają wpłaty z zysku na rachunek dochodów budżetowych Ministerstwa Finansów, które dla tych grup pełni wynikające z zarządzenia funkcje organu finansowego.

Sprawozdawczość i kontrola.

§  26.
1.
Jednostki rozliczające i przedsiębiorstwa, które dokonują rozliczeń bezpośrednio z budżetem, przedstawiają właściwemu wydziałowi finansowemu, a jednostki rozliczające i przedsiębiorstwa, które nie dokonują bezpośrednich rozliczeń z budżetem – nadrzędnym jednostkom rozliczającym rozliczenia okresowe i rozliczenia roczne. Rozliczenia okresowe jednostki rozliczające i przedsiębiorstwa sporządzają według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, rozliczenie roczne – przedsiębiorstwa sporządzają według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia, a jednostki rozliczające – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia. Rozliczenia okresowe należy przedstawiać w terminie przewidzianym do składania sprawozdania finansowego. Rozliczenia roczne należy przedstawiać:
1)
wstępnie – w terminie przewidzianym do składania sprawozdania finansowego;
2)
ostatecznie – po zweryfikowaniu zysku i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
2.
Rozliczenia, o których mowa w ust. 1, przedstawiane przez jednostki rozliczające i przedsiębiorstwa, które nie dokonują rozliczeń bezpośrednio z budżetem, powinny być sprawdzone przez nadrzędne jednostki rozliczające w ciągu 5 dni od daty ich otrzymania.
3.
Jeżeli w terminach przewidzianych do złożenia sprawozdań finansowych nadrzędne jednostki rozliczające nie otrzymały sprawozdań finansowych od wszystkich jednostek podległych, powinny przy sporządzaniu rozliczeń zarówno okresowych, jak i rocznych oprzeć się w odniesieniu do jednostek, które nie złożyły sprawozdań, na danych ostatniego sprawozdania finansowego, uzupełniając dane za okres brakujący danymi planowanymi. W tych przypadkach rozliczenia traktuje się jako wstępne, a rozliczenia właściwe przeprowadza się po sporządzeniu pełnego sprawozdania finansowego.
§  27.
W razie niedokonania wpłat w terminach ustalonych zarządzeniem bank dokona przelewu odpowiedniej kwoty na podstawie zlecenia wystawionego przez ministerstwo, zjednoczenie lub organ finansowy.
§  28.
1.
Przedsiębiorstwa, które nie uiszczą w terminach ustalonych w zarządzeniu należnych wpłat, przekazują na rachunek dochodów budżetowych właściwego organu finansowego odsetki za zwłokę w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki.
2.
Ministerstwo może wstrzymać przekazanie należnych dotacji zjednoczeniom oraz przedsiębiorstwom podległym bezpośrednio ministrowi, a zjednoczenia – podległym im przedsiębiorstwom, które nie składają rozliczeń i nie dokonują wpłat w obowiązujących terminach.
§  29.
1. 17
Ministerstwo Finansów i właściwe organy finansowe badają przebieg i sprawdzają prawidłowość rozliczeń ministerstw, grup, zjednoczeń i przedsiębiorstw na podstawie otrzymywanych od tych jednostek odpisów rocznych zadań planowanych, zawiadomień o przelewach, rozliczeń okresowych i rocznych, a także na podstawie wskaźników z planów techniczno-ekonomicznych, które przedsiębiorstwa obowiązane są przedstawiać organom finansowym (§ 17 uchwały nr 426 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1960 r. w sprawie opracowywania i zatwierdzania rocznych planów techniczno-ekonomicznych przez jednostki gospodarki uspołecznionej – Monitor Polski z 1961 r. Nr 3, poz. 21). W razie stwierdzenia nieprawidłowości organy finansowe obowiązane są sprostować rozliczenia, zawiadamiając o tym ministerstwa lub jednostki nadrzędne.
2.
Ministerstwa i grupy rozliczają się za pośrednictwem Wydziału Finansowego Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy, zjednoczenia i przedsiębiorstwa rozliczające się bezpośrednio z budżetem – za pośrednictwem wydziału finansowego prezydium właściwej miejscowo wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), a przedsiębiorstwa podległe zjednoczeniom oraz zjednoczenia okręgowe (wojewódzkie) – za pośrednictwem wydziału finansowego prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat) bądź równorzędnego organu administracji finansowej prezydium dzielnicowej rady narodowej miasta wyłączonego z województwa, na którego terenie znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.

Rozliczenie z tytułu zysków i strat za 1959 r.

§  30.
1.
Do ostatecznych rozliczeń rocznych za 1959 r. stosuje się przepisy w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym obowiązujące w roku 1959, z tym że zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1959 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat niektórych przedsiębiorstw, zjednoczeń i ministerstw w roku 1959 (Monitor Polski Nr 38, poz. 172) stosuje się ze zmianami wprowadzonymi w § 5 ust. 4, § 7 ust. 8 oraz § 10 ust. 8 uchwały.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do jednostek wymienionych w § 22 ust. 1, które dokonują rozliczeń za rok gospodarczy od dnia 1 kwietnia 1959 r. do dnia 31 marca 1960 r.
§  31.
Ministerstwa po dokonaniu ostatecznych rozliczeń za 1959 r., a Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych – za rok gospodarczy w myśl § 30 ust. 2, przelewają nadwyżki pozostałe na rachunkach rozliczeń na rachunek funduszu rezerwowego ministerstw, po czym rachunki rozliczeń ministerstw za 1959 r. ulegają likwidacji.

Przepisy końcowe.

§  32.
Odrębne przepisy regulują sprawę dotacji przedmiotowych, o których mowa w §§ 8 i 9 uchwały.
§  33.
Przedsiębiorstwa bezpośrednio podległe ministrom przelewają wpłaty z tytułu odpisów na fundusz rezerwowy na rachunek funduszu rezerwowego ministerstwa.
§  34.
W sprawach nie uregulowanych zarządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy:
1)
do wpłat do budżetu – dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452 i z 1959 r. Nr 11, poz. 61) oraz dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 25),
2)
do dotacji budżetowych – obowiązujące przepisy prawa budżetowego.
§  35.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1960 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 18

ZAWIADOMIENIE

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ROZLICZENIE OKRESOWE

Za okres od 1.I.196...r. do 196...r.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

ROZLICZENIE WSTĘPNE - OSTATECZNE PRZEDSIĘBIORSTWA

Za okres od 1.I....do 31.XII

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

ROZLICZENIE WSTĘPNE - OSTATECZNE MINISTERSTWA - GRUPY - ZJEDNOCZENIA

Za okres od 1.I....do 31.XII

grafika

1 § 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 25 lutego 1961 r. (M.P.61.24.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 25 lutego 1961 r. (M.P.61.24.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia z dnia 25 lutego 1961 r. (M.P.61.24.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 7 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. d) zarządzenia z dnia 25 lutego 1961 r. (M.P.61.24.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.
5 § 1 ust. 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. e) zarządzenia z dnia 25 lutego 1961 r. (M.P.61.24.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.
6 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 lutego 1961 r. (M.P.61.24.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.
7 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 25 lutego 1961 r. (M.P.61.24.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.
8 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 25 lutego 1961 r. (M.P.61.24.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.
9 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 25 lutego 1961 r. (M.P.61.24.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.
10 § 9 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) zarządzenia z dnia 25 lutego 1961 r. (M.P.61.24.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.
11 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 25 lutego 1961 r. (M.P.61.24.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.
12 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 25 lutego 1961 r. (M.P.61.24.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.
13 § 19 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) zarządzenia z dnia 25 lutego 1961 r. (M.P.61.24.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.
14 § 19 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 7 lit. b) zarządzenia z dnia 25 lutego 1961 r. (M.P.61.24.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.
15 § 21 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 25 lutego 1961 r. (M.P.61.24.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.
16 § 22 skreślony przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 25 lutego 1961 r. (M.P.61.24.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.
17 § 29 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia z dnia 25 lutego 1961 r. (M.P.61.24.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.
18 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 25 lutego 1961 r. (M.P.61.24.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.