Monitor Polski

M.P.1953.A-99.1363

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 października 1953 r.
w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat oraz z tytułu środków obrotowych jednostek podległych Centralnemu Zarządowi Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi.

Na podstawie § 45 uchwały nr 244 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1953 r. w sprawie rozliczeń przedsiębiorstw państwowych z budżetem centralnym i budżetami terenowymi z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat oraz z tytułu środków obrotowych (Monitor Polski Nr A-36, poz. 451) zarządza się, co następuje:
§  1. Okręgowe przedsiębiorstwa obrotu zwierzętami rzeźnymi dokonują rozliczeń za podległe zakłady z Centralnym Zarządem Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi, zwanym dalej "Centralnym Zarządem", z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat oraz z tytułu środków obrotowych w trybie i na zasadach określonych w §§ 26-37 uchwały nr 244 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1953 r. (Monitor Polski Nr A-36, poz. 451) ze zmianami wprowadzonymi w § 3 pkt 2, 3 i 4 zarządzenia.
§  2.
1. Dla rozliczeń, o których mowa w § 1, okręgowe przedsiębiorstwa obrotu zwierzętami rzeźnymi otworzą w terytorialnym oddziale banku właściwego dla podległych zakładów danego okręgu rachunek pod nazwą "Okręgowy rachunek rozliczeń z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat oraz z tytułu środków obrotowych", zwany w dalszym ciągu niniejszego zarządzenia "okręgowym rachunkiem rozliczeń".
2. Przepisy § 6 uchwały nr 244 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1953 r. stosuje się do okręgowych rachunków rozliczeń, z tym że przelewy (ust. 1 pkt 3, 4 i 5) wpływają z rachunku rozliczeń Centralnego Zarządu, a wpłaty (ust. 2 pkt 4 i 5) dokonywane są na rachunek rozliczeń Centralnego Zarządu.
§  3. W zakresie nie unormowanym niniejszym zarządzeniem w odniesieniu do zakładów, okręgowych przedsiębiorstw obrotu zwierzętami rzeźnymi oraz Centralnego Zarządu Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi mają odpowiednie zastosowanie przepisy uchwały nr 244 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1953 r., z tym że ustalone w tej uchwale terminy oraz przepisy ulegają następującym zmianom:
1) zakłady dokonują rozliczeń planowych (z okręgowym rachunkiem rozliczeń), o których mowa:
a) w § 10 pkt 1 uchwały - do dnia 18 stycznia,
b) w § 10 pkt 2 i 3 uchwały - do dnia 18 każdego miesiąca;
2) okręgowe przedsiębiorstwa obrotu zwierzętami rzeźnymi dokonują rozliczeń planowych (z rachunkiem rozliczeń Centralnego Zarządu), o których mowa:
a) w § 26 pkt 1 uchwały - do dnia 23 stycznia w wysokości kwot przewidzianych w zbiorczym bilansie dochodów i wydatków (planie finansowym),
b) w § 26 pkt 2 i 3 uchwały - do dnia 23 każdego miesiąca w wysokości 1/3 kwoty przewidzianej na dany kwartał w zbiorczym bilansie dochodów i wydatków (planie finansowym);
3) pokrycie nieplanowych i ponadplanowych strat zakładów wynikających z rozliczeń okresowych może być dokonane przez okręgowe przedsiębiorstwo obrotu zwierzętami rzeźnymi na podstawie złożonego zgodnie z § 19 uchwały wniosku zakładu:
a) ze środków przewidzianych w § 19 ust. 1 uchwały, zakumulowanych na okręgowym rachunku rozliczeń,
b) z dotacji otrzymanych na ten cel z rachunku rozliczeń Centralnego Zarządu w ramach ponadplanowych wpłat z zysku oraz ze zmniejszonych w stosunku do planu dotacji innych okręgowych przedsiębiorstw obrotu zwierzętami rzeźnymi

– po uzyskaniu przez Centralny Zarząd w każdym przypadku zgody Ministra Skupu, udzielonej w porozumieniu z Ministrem Finansów;

4) przepisy pkt 3 stosuje się odpowiednio przy pokrywaniu niedoborów środków obrotowych na dzień 1 stycznia; w przypadku gdy niedobór środków obrotowych nie może być w pełni pokryty ze źródeł określonych w pkt 3, pokrycie jego nastąpi w trybie § 25 ust. 5 uchwały;
5) Centralny Zarząd dokonuje przelewu z rachunku rozliczeń do budżetu nadwyżki wpłat z zysku oraz środków obrotowych, które powstaną w wyniku otrzymanych z okręgowych przedsiębiorstw obrotu zwierzętami rzeźnymi wpłat i po uwzględnieniu wypłaconych im dotacji, w następujących terminach:
a) do dnia 29 stycznia - nadwyżki środków obrotowych na dzień 1 stycznia w wysokości przewidzianej w planie wykonywania budżetu na I kwartał,
b) do dnia 29 każdego miesiąca - nadwyżki środków obrotowych w wysokości 1/3 kwoty przewidzianej na dany kwartał w kwartalnych planach wykonywania budżetu,
c) do dnia 29 każdego miesiąca - wpłaty z zysku w wysokości 1/3 kwoty przewidzianej na dany kwartał w kwartalnych planach wykonywania budżetu,
d) z tytułu okresowych rozliczeń wpłat z zysku - w terminie 60 dni po upływie kwartału na podstawie zbiorczego bilansu Centralnego Zarządu,
e) z tytułu rocznych (wstępnych i ostatecznych) rozliczeń wpłat z zysku oraz środków obrotowych:

aa)

wstępnie - do dnia 10 czerwca roku następnego na podstawie sporządzonego zbiorczego bilansu Centralnego Zarządu,

bb)

ostatecznie - w terminie dni 10 od daty zatwierdzenia zbiorczego bilansu Centralnego Zarządu.

§  4. Rozliczenie wpłat za okres od dnia 1 stycznia 1953 r. do dnia wejścia w życie zarządzenia powinno być przeprowadzone w terminie 3 tygodni od dnia ogłoszenia zarządzenia.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r.