Monitor Polski

M.P.1952.A-76.1210

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 sierpnia 1952 r.
w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat jednostek podległych Ministrowi Energetyki.

Na podstawie § 33 uchwały Nr 205 Rady Ministrów z dnia 29 marca 1952 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat państwowych przedsiębiorstw i banków (Monitor Polski Nr A-29, poz. 422) zarządza się, co następuje:
§  1. Jednostki centralne podległe Ministrowi Energetyki dokonują rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat za pośrednictwem Ministerstwa Energetyki, zwanego dalej "Ministerstwem".
§  2. Dla celów rozliczeń, o których mowa w § 1, Ministerstwo otworzy w terytorialnie właściwym oddziale Narodowego Banku Polskiego rachunek pod nazwą "centralny rachunek rozliczeń z budżetem z tytułu zysków i strat", zwany dalej "centralnym rachunkiem".
§  3.
1. Na centralny rachunek wpływają:
1) wpłaty z zysku, przypadające od jednostek centralnych,
2) przewidziane w budżecie dotacje na pokrycie strat przedsiębiorstw (zakładów).
2. Z centralnego rachunku Ministerstwo udziela dotacji podległym jednostkom centralnym.
§  4.
1. W zakresie nie unormowanym niniejszym zarządzeniem mają odpowiednie zastosowanie przepisy uchwały Nr 205 Rady Ministrów z dnia 29 marca 1952 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat państwowych przedsiębiorstw i banków (Monitor Polski Nr A-29, poz. 422), z tym że ustalone w tej uchwale terminy ulegają następującym zmianom:
1) w § 8 ust. 1 – przedsiębiorstwa (zakłady) dokonują wpłat z zysku planowego na rachunek rozliczeń jednostki centralnej jednorazowo – w terminie do dnia 18 każdego miesiąca za dany miesiąc w wysokości 1/3 planowej wpłaty kwartalnej;
2) w § 19 ust. 1 pkt 1 – jednostki centralne dokonują wpłat z zysku planowego na centralny rachunek jednorazowo – w terminie do dnia 23 każdego miesiąca za dany miesiąc w wysokości 1/3 planowej wpłaty kwartalnej przewidzianej w planie zbiorczym.
2. Ministerstwo dokonuje przelewu nadwyżki z centralnego rachunku w następujących terminach:
1) z tytułu planowych wpłat – w terminie do dnia 29 każdego miesiąca za dany miesiąc w wysokości 1/3 planowej wpłaty kwartalnej przewidzianej w planie zbiorczym;
2) z tytułu wpłat ponadplanowych – w terminie do dni 60 po upływie kwartału;
3) z tytułu planowych i ponadplanowych wpłat z zysków rocznych:
a) wstępnie – w terminie do dnia 20 kwietnia roku następnego,
b) ostatecznie – w terminie do dni 10 od daty nadesłania Ministerstwu zbiorczego bilansu przez ostatnią z podległych mu jednostek centralnych.
3. Przepisy powołanej w § 4 uchwały Nr 205 Rady Ministrów z dnia 29 marca 1952 r., dotyczące jednostek centralnych, mają odpowiednie zastosowanie do Ministerstwa, z tym jednak, że przepis § 17 ust. 1 pkt 1 uchwały stosuje się pod warunkiem, iż pokrycie przez jednostkę centralną z zysków ponadplanowych jednych przedsiębiorstw strat nieplanowych drugich nie spowoduje uszczuplenia wpłat do budżetu w ramach całego Ministerstwa.
§  5. Zarządzenie niniejsze obowiązuje w odniesieniu do rozliczeń wpłat z zysku i strat za rok 1952.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1952 r.