Monitor Polski

M.P.1952.A-98.1508

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 października 1952 r.
w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym jednostek gospodarczych podległych Ministrowi Energetyki z tytułu środków obrotowych.

Na podstawie § 24 uchwały Nr 387 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1952 r. w sprawie rozliczeń przedsiębiorstw państwowych z budżetem centralnym z tytułu środków obrotowych (Monitor Polski Nr A-43, poz. 613) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o jednostkach centralnych, o przedsiębiorstwach i zakładach – rozumieć przez to należy jednostki centralne bądź przedsiębiorstwa i zakłady, określone w § 1 ust. 2 oraz § 3 uchwały Nr 387 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1952 r. (Monitor Polski Nr A-43, poz. 613).

§ 2. Jednostki centralne podległe Ministrowi Energetyki dokonują rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu nadwyżek i niedoborów środków obrotowych za pośrednictwem Ministerstwa Energetyki, zwanego dalej "Ministerstwem".

§ 3. Dla celów rozliczeń, o których mowa w § 2, Ministerstwo otworzy w terytorialnie właściwym dla Ministerstwa oddziale Narodowego Banku Polskiego rachunek pod nazwą "centralny rachunek rozliczeń z budżetem z tytułu środków obrotowych", zwany dalej "centralnym rachunkiem".

§ 4. 1. Na centralny rachunek wpływają:

1) nadwyżki środków obrotowych z rachunków rozliczeń jednostek centralnych w wysokości i w terminach określonych w § 13 ust. 1 uchwały wymienionej w § 1;
2) przewidziane w budżecie dotacje na pokrycie niedoborów własnych środków obrotowych przedsiębiorstw i zakładów (§ 14 uchwały określonej w § 1).
2. Z centralnego rachunku Ministerstwo przelewać będzie dotacje dla przedsiębiorstw (zakładów) na rachunki rozliczeń podległych jednostek centralnych co miesiąc, do dnia 5 każdego miesiąca, w wysokości 1/3 planowej dotacji kwartalnej, ustalonej w rocznych zbiorczych bilansach dochodów i wydatków.

§ 5. Ministerstwo dokonuje przelewów do budżetu nadwyżek środków obrotowych z centralnego rachunku w następujących terminach:

1) do dnia 29 każdego miesiąca – nadwyżki planowe w wysokości 1/3 planowej kwoty kwartalnej, przewidzianej w rocznych zbiorczych bilansach dochodów i wydatków;
2) w ciągu 5 dni od daty przelewu przez jednostkę centralną – nadwyżki ponadplanowe, o których mowa w § 7 pkt 3 oraz w § 8 ust. 1 uchwały wymienionej w § 1.

§ 6. Przepisy uchwały Nr 387 dotyczące jednostek centralnych w zakresie nie unormowanym niniejszym zarządzeniem mają odpowiednie zastosowanie do Ministerstwa, z tym że przepis § 12 pkt 1 uchwały stosuje się z zastrzeżeniem, że pokrycie przez jednostkę centralną z wpłat ponadplanowych nadwyżek środków obrotowych jednych przedsiębiorstw (zakładów) niedoborów innych przedsiębiorstw (zakładów) nie spowoduje uszczuplenia planowych wpłat do budżetu (§ 13 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały) w ramach całego Ministerstwa.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje w odniesieniu do rozliczeń nadwyżek i niedoborów środków obrotowych za rok 1952.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.