Monitor Polski

M.P.1961.26.126

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 marca 1961 r.
w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) oraz w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1961 z dnia 22 grudnia 1960 r. (Dz. U. Nr 59, poz. 327) zarządza się, co następuje:
§  1. Powszechna Kasa Oszczędności dokonuje rozliczeń z zysków bilansowych za 1961 r. z budżetami wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) oraz z budżetem centralnym na zasadach ustalonych w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych (Monitor Polski Nr 33, poz. 164), z tym że § 5 ust. 2 nie ma zastosowania.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1961 r.