Rozliczenia Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.

Monitor Polski

M.P.1960.33.164

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 marca 1960 r.
w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) oraz w związku z art. 6 ustawy budżetowej na rok 1960 z dnia 21 grudnia 1959 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 454) zarządza się, co następuje:
Powszechna Kasa Oszczędności dokonuje rozliczeń z zysków bilansowych za 1960 r. z budżetami wojewódzkich (miast wyłączonych z województw) rad narodowych oraz z budżetem centralnym.
1.
Na dochód budżetów wojewódzkich (miast wyłączonych z województw) rad narodowych oddziały wojewódzkie Powszechnej Kasy Oszczędności (PKO) obowiązane są przelewać 50% zysków bilansowych, osiąganych przez oddziały operacyjne PKO, działające na terenie poszczególnych województw (miast wyłączonych z województw), po potrąceniu ewentualnych strat innych oddziałów operacyjnych z terenu województwa (miasta wyłączonego z województwa).
2.
Oddziały wojewódzkie PKO dokonują przelewów, o których mowa w ust. 1, za I, II i III kwartał 1960 r. w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, za który zysk został osiągnięty, w IV kwartale zaś dokonują przelewu wpłaty zaliczkowej w wysokości 1/3 wpłaty należnej za pierwsze trzy kwartały - w terminie do dnia 20 grudnia 1960 r.
3.
Ostatecznego rozliczenia rocznego oddziały wojewódzkie PKO dokonają w terminie 14 dni po zatwierdzeniu bilansu zbiorczego PKO.
4.
Podstawą do ustalenia kwoty przelewu jest zbiorczy bilans wojewódzki za kwartał ubiegły. W bilansie tym należy wykazywać odrębnie wyniki oddziałów operacyjnych położonych na terenie województwa i odrębnie wyniki oddziałów operacyjnych położonych na terenie miasta wyłączonego z województwa.
5.
W razie skorzystania przez prezydia wojewódzkich (miast wyłączonych z województw) rad narodowych z uprawnień, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1960 z dnia 21 grudnia 1959 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 454) - prezydia te wskażą oddziałom wojewódzkim PKO tryb ustalania i przekazywania udziałów w zyskach na rzecz prezydiów rad narodowych niższego stopnia, właściwych dla siedziby oddziałów operacyjnych PKO, w granicach do 50% zysków wykazanych przez te oddziały.
Na dochód budżetu centralnego centrala PKO obowiązana jest przelewać 50% ogólnego zysku po potrąceniu wyników osiąganych przez oddziały terenowe. Do przelewów tych należy stosować odpowiednio tryb ustalony w § 2 ust. 2 i 3.
Nadpłaty wynikłe z rozliczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3, podlegają zaliczeniu na poczet najbliższych wpłat z tego tytułu.
1.
Pozostała część (50%) zysku Powszechnej Kasy Oszczędności (centrali i oddziałów operacyjnych), wynikającego z bilansu rocznego, podlega podziałowi na podstawie decyzji Ministra Finansów.
2.
Centrala PKO obowiązana jest wynikającą z powyższego podziału wpłatę z zysku przelać na dochód budżetu centralnego w terminie 14 dni licząc od następnego dnia po wydaniu decyzji Ministra Finansów, o której mowa w ust. 1.
1.
Przelewów zysku, o których mowa w § 2, należy dokonywać na rachunek dochodów budżetowych wydziału finansowego prezydium właściwej wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) rady narodowej. W przypadkach ustalonych w § 2 ust. 5 przelewów należy dokonywać na rachunek dochodów budżetowych wydziałów finansowych prezydiów właściwych rad narodowych miast, powiatów i dzielnic.
2.
Przelewów zysku, o których mowa w §§ 3 i 5 ust. 2, należy dokonywać na rachunek dochodów budżetowych Wydziału Finansowego Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy.
1.
Oddziały wojewódzkie oraz centrala PKO w terminach dokonania przelewów, o których mowa w §§ 2, 3 i 5, obowiązane są przedstawiać właściwemu organowi finansowemu (§ 6) oraz Ministerstwu Finansów - jeśli chodzi o przelewy, o których mowa w §§ 3 i 5, - deklaracje wykazujące wysokość wpłaty dokonanej oraz podstawę jej obliczania.
2.
Właściwe organy finansowe (§ 6) obowiązane są sprawować nadzór nad prawidłowością i terminowością przelewów zysku Powszechnej Kasy Oszczędności.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1960 r.