Monitor Polski

M.P.1953.A-36.453

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

UCHWAŁA NR 250
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 kwietnia 1953 r.
w sprawie rozliczeń banków państwowych z budżetem centralnym z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat.

Rozdział  1.

Przepisy ogólne.

§  1. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do banków państwowych, objętych uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie zasad systemu finansowego banków państwowych (Monitor Polski Nr A-4, poz. 44), zwanych w dalszym ciągu niniejszej uchwały "bankami".
§  2. Banki obowiązane są uiszczać wpłaty z zysku, o których mowa w § 4, na rzecz budżetu centralnego.
§  3. Wpłaty z zysku powinny być uiszczane na rachunek dochodów budżetowych Wydziału Finansowego Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy w oddziale Narodowego Banku Polskiego.

Rozdział  2.

Zasady i tryb rozliczeń wpłat z zysku.

§  4. Wpłatę z zysku stanowi część zysku bilansowego pozostała po potrąceniu określonych przez Ministra Finansów kwot przeznaczonych na zasilenie funduszów; statutowego, rezerwowego i specjalnych - niemniej jednak niż 50% osiągniętego zysku.
§  5. Banki obowiązane są uiszczać:
1) co kwartał - planowe wpłaty z zysku w wysokości 1/8 części zysku, przewidzianego w zatwierdzonym przez Ministra Finansów budżecie banku na dany rok;
2) wpłaty z zysku wynikające z rozliczenia rocznego:
a) wstępne na podstawie sporządzonego bilansu rocznego,
b) ostateczne na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Finansów bilansu rocznego,
§  6.
1. Banki obowiązane są uiszczać wpłaty planowe (§ 5 pkt 1) w terminie do dnia 30 ostatniego miesiąca każdego kwartału za dany kwartał.
2. Wstępne rozliczenie wpłat z zysku (§ 5 pkt 2 lit. a) powinno być dokonane w terminie 10 dni od daty sporządzenia bilansu.
3. Ostateczne rozliczenie wpłat z zysku (§ 5 pkt 2 lit. b) powinno być dokonane w terminie dwutygodniowym po zatwierdzeniu bilansu rocznego.
4. Za termin sporządzenia bilansu uważa się dzień, w którym bilans został przesłany do zatwierdzania, za termin zaś zatwierdzenia bilansu uważa się dzień, w którym bilans został zatwierdzony.
§  7. Wpłaty wynikające z rozliczeń, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3, powinny być dokonane jednocześnie ze złożeniem rozliczenia.
§  8. Stwierdzona na podstawie zatwierdzonego bilansu rocznego nadpłata z tytułu wpłat z zysku podlega zaliczeniu na poczet najbliższych wpłat banku z tego tytułu.

Rozdział  3.

Zasady i tryb rozliczeń dotacji.

§  9.
1. Straty planowe przewidziane w zatwierdzonym przez Ministra Finansów budżecie banku na dany rok podlegają pokryciu z dotacji z budżetu centralnego, przewidzianej na ten okres.
2. Dotacji udziela się:
1) za I, II i III kwartał w terminie do dnia 30 pierwszego miesiąca po upływie każdego kwartału - na podstawie składanych Ministerstwu Finansów kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu banku - w wysokości ustalonej w tym sprawozdaniu straty za dany kwartał, z tym jednak że suma wypłaconej dotacji nie może przekroczyć 1/4 części sumy zatwierdzonej rocznej straty planowej, przewidzianej w budżecie banku;
2) za IV kwartał w terminie do ostatniego dnia tego kwartału - w wysokości 1/3 sumy wypłaconej za trzy poprzednie kwartały.
§  10. Rozliczenie z otrzymanych dotacji na pokrycie strat (§ 9) następuje na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Finansów bilansu rocznego banku w terminie podanym w § 6 ust. 3.
§  11.
1. Jeżeli z zatwierdzonego bilansu rocznego wynika niższa strata od wypłaconej dotacji, różnica podlega zwrotowi do budżetu centralnego w terminie podanym w § 6 ust. 3 jednocześnie ze złożeniem rozliczenia.
2. Jeżeli z zatwierdzonego bilansu rocznego wynika strata wyższa od dotacji przewidzianej w budżecie centralnym - dodatkowa dotacja może być udzielona w trybie przepisów o wykonywaniu budżetu Państwa.

Rozdział  4.

Sprawozdawczość i kontrola.

§  12.
1. Banki obowiązane są przedkładać organowi finansowemu (§ 3) w terminie 15 dni od daty stwierdzenia przez Ministra Finansów budżetu banku zestawienie planowanych na dany rok (z podziałem na kwartały) wpłat z zysku lub dotacji z budżetu centralnego na pokrycie strat, udokumentowane uwzględnionym przez bank odpisem pisma Ministra Finansów, zatwierdzającego budżet banku na dany rok.
2. W przypadku zmiany wysokości zatwierdzonej w budżecie na dany rok nadwyżki lub straty banki obowiązane są o dokonanej zmianie zawiadomić w terminie dni 10 od daty tej zmiany organ finansowy (§ 3) dołączając uwierzytelniony przez bank odpis pisma Ministra Finansów zatwierdzającego zmianę.
§  13.
1. Banki obowiązane są w terminach przewidzianych na dokonanie wpłat z zysku (§ 6) przedkładać organowi finansowemu (§ 3) oraz Ministerstwu Finansów deklaracje, wykazując w nich wysokość dokonanej wpłaty oraz podstawę jej obliczenia bądź rozliczenia. Do deklaracji rocznej przedkładanej organowi finansowemu należy ponadto dołączyć poświadczenie Ministerstwa Finansów o wynikającej z zatwierdzonego bilansu rocznego banku ostatecznej nadwyżce za dany rok.
2. Przepisy ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie przy rozliczaniu się z otrzymanych dotacji (§ 9).
§  14. Minister Finansów ustali obowiązek organu finansowego i innych jednostek w zakresie kontroli banków co do wykonywania niniejszej uchwały oraz ustali wzory zestawień i deklaracji, o których mowa w §§ 12 i 13.

Rozdział  5.

Przepisy szczególne i końcowe.

§  15. W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszej uchwały mają zastosowanie przepisy dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) i dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 56, poz. 506).
§  16. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r.