Rozliczanie się fakturami miesięcznymi za roboty budowlano-montażowe wykonywane przez jednostki podległe Ministrowi Budownictwa Przemysłowego.

Monitor Polski

M.P.1955.121.1593

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
z dnia 22 listopada 1955 r.
w sprawie rozliczania się fakturami miesięcznymi za roboty budowlano-montażowe wykonywane przez jednostki podległe Ministrowi Budownictwa Przemysłowego.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zarządzenie zmienione przez § 7 pkt 2 zarządzenia z dnia 27 września 1957 r. w sprawie wykazów elementów budowli (elementów scalonych) dla celów kosztorysowania i rozliczeń za roboty budowlano-montażowe (M.P.57.82.494) z dniem 23 października 1957 r., z tym że zmiany nie zostały naniesione na tekst gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza od utraty mocy przez nin. zarządzenie.

..................................................

W celu usprawnienia rozliczeń za roboty budowlano-montażowe na podstawie §§ 4 i 5 uchwały nr 17 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad rozliczeń za roboty budowlano-montażowe i prace projektowe w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów między jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr A-6, poz. 59 i Nr A-106, poz. 1642) zarządza się, co następuje:

Przepisy wstępne.

§  1.
Zarządzenie niniejsze ustala:
1)
tryb, terminy i formę sporządzania faktur miesięcznych i zaliczkowych oraz związanych z nimi załączników,
2)
sposób określania stanu i wartości wykonanych robót,
3)
podstawowe jednostki odbioru i rozliczeń dla robót budowlano-montażowych, instalacyjnych i elektromontażowych,
4)
tryb regulowania należności podwykonawców,
5)
wzory faktur miesięcznych i zaliczkowych oraz załączników.
§  2.
Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe (zjednoczenia) podległe Ministrowi Budownictwa Przemysłowego, zwane dalej "przedsiębiorstwami", występujące zarówno w charakterze generalnych wykonawców, jak i podwykonawców, obowiązane są rozliczać się ze zleceniodawcami za roboty budowlano-montażowe, wykonane w obiektach rozpoczętych po dniu 1 listopada 1955 r., za pomocą faktur miesięcznych stosownie do ustaleń niniejszego zarządzenia.

Zasady ogólne.

§  3.
1.
Fakturę miesięczną wystawia się oddzielnie co do każdego obiektu na podstawie rozliczenia poszczególnych elementów scalonych obiektu.
2.
Rozliczaniu za pomocą faktury miesięcznej podlegają równocześnie elementy scalone nie zakończone i zakończone.
3.
Elementy scalone nie zakończone rozlicza się przejściowo na podstawie stwierdzenia procentowego zaawansowania robót dotyczących danego elementu scalonego. Rozliczenie przejściowe może mieć miejsce tylko do wysokości 90% zaawansowania robót w danym elemencie scalonym. Element scalony zakończony, lecz nie odebrany, traktuje się, jako nie zakończony, zaawansowany do 90%.
4.
Elementy scalone zakończone i odebrane przez zamawiającego rozlicza się w sposób ostateczny w oparciu o wyniki odbiorów częściowych tych elementów.
5.
Faktura miesięczna obejmuje wszystkie należności z tytułu robót wykonanych w danym miesiącu, a więc należności wynikające zarówno z rozliczeń przejściowych, jak i rozliczeń końcowych. Ponadto faktura miesięczna obejmuje należności z tytułu kosztów dodatkowych związanych z zatrudnieniem pracowników zamiejscowych i robotami wykonywanymi w okresie zimowym.
§  4.
1.
Obowiązujący podział robót na elementy scalone, które powinny stanowić jednocześnie jednostkę odbioru i jednostkę rozliczeń, zawierają załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia:
1)
załącznik nr 1 w zakresie robót budowlanych dla budynków,
2)
załącznik nr 2 w zakresie robót instalacyjnych,
3)
załącznik nr 3 w zakresie robót elektromontażowych,
2.
W odniesieniu do robót nie ujętych w załącznikach wymienionych w ust. 1 podział obiektu na elementy scalone powinien być dokonany indywidualnie w drodze porozumienia zamawiającego z wykonawcą. W tych przypadkach należy do umowy zawieranej między zamawiającym a wykonawcą dołączyć wykaz elementów scalonych, podlegających odrębnemu rozliczeniu.
3.
Układ indywidualnie opracowanego wykazu elementów scalonych powinien odpowiadać układowi harmonogramu robót. Obowiązek opracowania wykazu elementów scalonych spoczywa na wykonawcy.
§  5.
Fakturami miesięcznymi nie można obejmować należności z tytułu kar umownych oraz świadczeń związanych pośrednio z wykonawstwem robót budowlano-montażowych (jak np. zwrot kosztów straży przemysłowej, dzierżawy, składowania materiałów, usługi w zakresie transportu itp.).

Sposób obliczania wartości elementów scalonych nie zakończonych.

§  6.
Podstawą do ustalenia wartości elementów scalonych nie zakończonych lub zakończonych, lecz nie odebranych, są w zasadzie tabele elementów scalonych załączone do kosztorysu umownego.
§  7.
Obliczenie wartości elementu scalonego nie zakończonego polega na ustaleniu procentowego zaawansowania robót w danym elemencie (licząc od początku budowy obiektu) w stosunku do pełnej wartości tego elementu, wymienionej w tabeli elementów scalonych, o której mowa w § 6, przy uwzględnieniu obowiązujących mnożników przeliczeniowych na ceny aktualne danego roku.
§  8.
1.
W przypadkach wyjątkowych, w razie braku kosztorysu umownego i związanej z tym niemożności opracowania tabeli elementów scalonych, wartość robót w elementach nie zakończonych ustala się w oparciu o obmiar i wykaz cen jednostkowych.
2.
Wykazy cen jednostkowych należy opracowywać w trybie zarządzenia nr 168 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1954 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen jednostkowych na roboty budowlano-montażowe oraz innych przygotowań umożliwiających rozliczenia za wykonane roboty na podstawie obmiarów i cen jednostkowych (Monitor Polski Nr A-68, poz. 857).

Sposób obliczania wartości elementów scalonych zakończonych i odebranych.

§  9.
Podstawę do ustalania wartości elementu scalonego zakończonego i odebranego stanowi kosztorys wykonawczy, opracowany dla tego elementu scalonego w oparciu o wyniki odbioru częściowego.
§  10.
1.
Odbiory częściowe elementów scalonych powinny być dokonywane w ciągu 10 dni po zakończeniu elementu.
2.
Niedotrzymanie terminu częściowego odbioru elementu scalonego przez którąkolwiek ze stron upoważnia drugą stronę do dokonania odbioru jednostronnego, którego wyniki stają się wiążące przy rozliczeniach.
3.
Do odbiorów częściowych mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 6 "Tymczasowych warunków umownych określających prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy robót budownictwa inwestycyjnego", stanowiących załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 stycznia 1952 r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów o wykonanie robót budowlano-montażowych objętych planem inwestycyjnym (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-5, poz. 53 z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia szczególne, ustalone w umowie.
§  11.
1.
W ramach odbiorów częściowych, o których mowa w § 10, należy ustalić ilość, jakość i wartość robót dotyczących odbieranych elementów scalonych.
2.
Ustalenie ilości wykonanych robót powinno znaleźć wyraz w księgach obmiarów; ustalenie jakości robót - w protokole odbioru robót z załączonym wykazem ewentualnych usterek; ustalenie wartości robót - w kosztorysie wykonawczym, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§  12.
1.
Kosztorys wykonawczy powinien określać ilość robót faktycznie wykonanych oraz ich wartość według cen jednostkowych kosztorysu umownego.
2.
W razie prowadzenia robót bez kosztorysu umownego oraz w odniesieniu do robót dodatkowych i zamiennych kosztorys wykonawczy należy sporządzić na podstawie cen jednostkowych, ustalanych w sposób podany w § 8 ust. 2.
§  13.
W razie wykonania robót zgodnie z kosztorysem umownym zamiast kosztorysu wykonawczego sporządza się deklarację o zgodności wykonanych robót z kosztorysem umownym według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§  14.
1.
Przy rozliczeniach przyjmuje się w fakturach miesięcznych następujące zasady ustalania wartości elementów scalonych odebranych:
1)
elementy scalone odebrane bez usterek wycenia się w wysokości 100% wartości robót określonej w kosztorysie;
2)
elementy scalone odebrane z usterkami wycenia się w wysokości 100% wartości robót określonej w kosztorysie, pomniejszonej o równowartość robót potrzebnych do usunięcia tych usterek, nie mniej jednak niż 5% wartości robót ustalonych w kosztorysie wykonawczym.
2.
W razie odbioru robót wykonanych poniżej wymagań technicznych (z usterkami, które nie dadzą się usunąć) - należy obniżyć w kosztorysie wykonawczym wartość tych robót do wysokości ustalonej przez zainteresowane strony. W razie rozbieżności zdań wartość robót przyjmuje się według ustaleń zamawiającego, co nie wyłącza możności dochodzenia roszczeń przez wykonawcę w drodze postępowania arbitrażowego.

Tryb i terminy sporządzania protokołów stanu i wartości robót.

§  15.
Podstawę do wystawienia faktury miesięcznej stanowi miesięczny protokół stanu i wartości robót, sporządzany na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
§  16.
1.
W miesięcznym protokole stanu i wartości robót ustala się stopień zaawansowania i wartość wszystkich elementów scalonych w jednym obiekcie według stanu na koniec miesiąca kalendarzowego.
2.
Przy ustalaniu wartości poszczególnych elementów scalonych mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału III i IV.
3.
Protokołem należy również objąć roboty dodatkowe i zamienne, na które w razie braku cen kosztorysowych opracowuje się wykazy cen jednostkowych zgodnie z zasadami określonymi w § 12.
§  17.
1.
Obowiązek sporządzenia miesięcznego protokołu stanu i wartości robót spoczywa na wykonawcy; zamawiający sprawdza zgodność ustaleń protokołu ze stanem faktycznym i dokumentacją projektowo-kosztorysową.
2.
Generalny wykonawca i poszczególni podwykonawcy sporządzają miesięczne protokoły stanu i wartości robót oddzielnie, każdy w zakresie wykonywanych przez siebie robót. Generalny wykonawca sporządza protokół co najmniej w czterech egzemplarzach; podwykonawca - w siedmiu egzemplarzach, z których cztery przekazuje bezzwłocznie przedstawicielowi generalnego wykonawcy (kierownikowi robót).
§  18.
1.
Zainteresowane strony powinny ustalić na piśmie terminy sporządzania miesięcznych protokołów stanu i wartości robót, przy czym terminy te nie powinny przekraczać trzech dni roboczych po upływie każdego miesiąca kalendarzowego.
2.
Jeżeli przedstawiciel jednej ze stron nie weźmie udziału w czynnościach związanych z ustalaniem stanu i wartości robót lub sprawdzaniem dokumentów niezbędnych do zafakturowania robót, wówczas obecni sporządzają protokół bez jego udziału, zamieszczając w protokole odpowiednia uwagę. Protokół taki sporządzony stanowi podstawę do wystawienia faktury miesięcznej.

Tryb i terminy wystawiania faktur miesięcznych i zaliczkowych.

§  19.
1.
Faktura miesięczna zawiera należność za całość robót budowlano-montażowych wykonanych w danym miesiącu, wynikającą z miesięcznego protokołu stanu i wartości robót.
2.
Fakturę miesięczną należy sporządzać na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
3.
Do faktury miesięcznej należy dołączyć miesięczny protokół stanu i wartości robót oraz w razie gdy w fakturze rozlicza się elementy scalone zakończone i odebrane - kosztorys wykonawczy dotyczący tych elementów.
§  20.
Faktura miesięczna generalnego wykonawcy powinna obejmować zarówno przerób wykonany własnymi siłami, jak i siłami podwykonawców.
§  21.
1.
Podwykonawca przesyła generalnemu wykonawcy 3 egzemplarze faktury miesięcznej wraz z jednym kompletem załączników w terminie 8 dni po upływie miesiąca kalendarzowego.
2.
Generalny wykonawca, nie oczekując na nadejście faktur podwykonawców, przesyła zamawiającemu - w myśl wymagań § 20 - łączną fakturę miesięczną wraz z załącznikami (oryginały) w terminie do dnia 9 po upływie miesiąca kalendarzowego.
3.
Bezpośredni wykonawca przesyła zamawiającemu jeden egzemplarz faktury miesięcznej wraz z załącznikami (oryginały) w terminie do dnia 8 po upływie miesiąca kalendarzowego.
§  22.
1.
Następnego dnia po terminie podanym w § 21 ust. 2 i 3 generalny wykonawca bądź bezpośredni wykonawca przesyła bankowi finansującemu jego działalność żądanie zapłaty, dołączając cztery egzemplarze odpisów faktury miesięcznej wraz z jednym kompletem załączników. Generalny wykonawca dołącza dodatkowo wypełnione polecenia przelewu opiewające na uwzględnione w fakturze należności dla poszczególnych podwykonawców.
2.
O fakcie włączenia należności podwykonawcy do swej faktury generalny wykonawca powiadamia tego samego dnia podwykonawcę pismem według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
§  23.
Na poczet należności przypadających z tytułu robót wykonanych w pierwszej połowie miesiąca kalendarzowego wykonawca obowiązany jest sporządzić fakturę zaliczkową według wzoru, stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.
§  24.
1.
Wysokość zaliczki żądanej w fakturze zaliczkowej oblicza się mnożąc faktyczną ilość przepracowanych roboczogodzin w pierwszej połowie miesiąca przez zaplanowaną wydajność na jedną roboczogodzinę.
2.
Zaliczkę potrąca się w najbliższej fakturze miesięcznej.
3.
W fakturach zaliczkowych nie stosuje się jednoprocentowego potrącenia na rzecz generalnego wykonawcy.
§  25.
1.
Podwykonawca przesyła generalnemu wykonawcy fakturę zaliczkową potwierdzoną przez kierownika budowy generalnego wykonawcy w terminie do dnia 16 każdego miesiąca.
2.
Generalny wykonawca przesyła zamawiającemu fakturę zaliczkową, obejmującą należności za roboty wykonane własnymi siłami oraz siłami podwykonawców, w terminie do dnia 18 każdego miesiąca.
3.
Bezpośredni wykonawca przesyła zamawiającemu fakturę zaliczkową w terminie do dnia 16 każdego miesiąca.
§  26.
Następnego dnia po terminach podanych w § 25 ust. 2 i 3 generalny wykonawca bądź bezpośredni wykonawca przesyła do banku cztery egzemplarze odpisów faktury zaliczkowej wraz z żądaniem zapłaty, przy czym generalny wykonawca dołącza do faktury polecenia przelewów na należności podwykonawców.
§  27.
W razie odmowy akceptu zamawiający jest obowiązany zawiadomić o tym generalnego wykonawcę oraz wszystkich zainteresowanych podwykonawców.
§  28.
Obiekty o wartości kosztorysowej nie przekraczającej 100.000 zł należy rozliczyć jednorazowo, bez zaliczek, po zakończeniu i odbiorze danego obiektu.

Przepisy szczególne.

§  29.
Podpisy przedstawicieli stron (kierownika robót, inspektora nadzoru) na protokole stanu robót, kosztorysie wykonawczym oraz innych dokumentach niezbędnych do zafakturowania robót są dla tych stron wiążące.
§  30.
1.
W razie gdy generalny wykonawca nie włączy do sporządzonej przez siebie faktury należności podwykonawcy, mimo otrzymania w terminie protokołu stanu i wartości robót, płaci podwykonawcy karę w wysokości 0,05% pominiętej sumy za każdy dzień zwłoki, począwszy od piątego dnia od daty otrzymania faktury podwykonawcy.
2.
Przepis ust. 1 ma zastosowanie również do faktur zaliczkowych.
§  31.
1.
W celu zabezpieczenia terminowości sporządzania i składania faktur do inkasa kierownicy jednostek uprawnionych do fakturowania dopilnują bezzwłocznego opracowania wewnętrznego schematu i terminarza obiegu dokumentów związanych z wykonywaniem przepisów niniejszego zarządzenia w podległej im jednostce.
2.
Do pracowników, którzy wskutek przekroczenia terminów ustalonych w terminarzach obiegu dokumentów spowodowali spóźnione przesłanie faktury zamawiającemu lub do inkasa bankowego, należy stosować odpowiednie sankcje.

Przepisy końcowe.

§  32.
1.
Rozliczenia za pomocą faktur miesięcznych należy stosować:
1)
w odniesieniu do obiektów rozpoczętych po dniu 1 listopada 1955 r. - z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia,
2)
w odniesieniu do obiektów rozpoczętych przed dniem 1 listopada 1955 r. - najpóźniej od dnia 1 stycznia 1956 r., z tym że do czasu przejścia na rozliczanie za pomocą faktur miesięcznych obiekty te należy rozliczać w myśl przepisów zarządzenia Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 29 listopada 1952 r. w sprawie trybu, terminów i formy sporządzania faktur przejściowych za roboty budowlano-montażowe i prace projektowe jednostek budownictwa przemysłowego (Monitor Polski Nr A-105, poz. 1634).
2.
Roboty rozpoczęte przed dniem 1 listopada 1955 r., które zostaną ukończone do dnia 31 marca 1956 r., mogą być rozliczone w całości na podstawie zarządzenia Ministra Budownictwa Przemysłowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3.
Przed przejściem na system fakturowania miesięcznego należy opracować wykaz elementów scalonych dla danego obiektu zgodnie z wytycznymi § 4 oraz dokonać odbioru i rozliczenia elementów scalonych zakończonych zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale IV.
4.
O terminie przejścia na system fakturowania miesięcznego należy powiadomić bank finansujący wykonawcę.
§  33.
Traci moc zarządzenie Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 29 listopada 1952 r. w sprawie trybu, terminów i formy sporządzania faktur przejściowych za roboty budowlano-montażowe i prace projektowe jednostek budownictwa przemysłowego (Monitor Polski Nr A-105, poz. 1634) w zakresie dotyczącym fakturowania robót budowlano-montażowych.
§  34.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 22 listopada 1955 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ ELEMENTÓW SCALONYCH W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA BUDYNKÓW

Nr elementuNazwa elementuJednostka miaryZakres robót
Grupa elementów 1 - Stan surowy.
1Wykopym2Element obejmuje:
zdjęcie warstwy ziemi roślinnej, wykopanie ziemi, odeskowanie wykopu, pompowanie wody z wykopu, przerzuty ziemi, zasypanie ziemi za ściany fundamentów, załadowanie i wywiezienie ziemi zbywającej (ewentualnie przywiezienie ziemi brakującej), rozplantowanie i darniowanie.

Miarą wielkości elementu jest masa ziemi wykopanej łącznie z ewentualnie dowiezioną ziemią z zewnątrz dla wykonania podsypek.

2Fundamentym2Element obejmuje:
a) murowane

b) betonowe i kamienne

c) żelbetowe

bankiety, stopy, ławy oraz mury piwnic licząc do izolacji poziomej, izolacje poziome i pionowe. Części słupa powyżej stopy fundamentowej nie wlicza się.

Miarą wielkości elementu jest kubatura masy fundamentów liczona w m3.

Do kubatury fundamentów betonowych i żelbetowych wlicza się podłoża z chudego betonu pod ławy i stopy.

3Szkieletm3Element obejmuje:
a) stalowy

b) żelbetowy monolityczny

c) żelbetowy prefabrykowany

d) drewniany

słupy (od wierzchu stopy), podciągi, wieńce, licząc do spodu konstrukcji dachu. Miarą wielkości jest m3 przy szkielecie żelbetowym i drewnianym oraz tonna przy szkielecie stalowym. Przy konstrukcji ramowej całe ramy i rygle należy zaliczać do szkieletu, żebra i płyty dachowe do konstrukcji dachu.

Do elementu wlicza się też wszystkie roboty pomocnicze związane z tym elementem., np. rusztowania i pomosty do montażu prefabrykatów lub konstrukcji stalowych.

W razie występowania składowych części szkieletu oddzielnie, np. wieńce na ścianach murowanych, pilastry żelbetowe pojedyncze, podciągi itp., "szkielet" zmienia tylko nazwę na "części szkieletu".

4Ścianym3Element obejmuje:
ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne oraz wypełniające szkielet, w tym ściany grubości 1 cegły.

Do elementu ściany wlicza się nadproża, rusztowania (zewnętrzne powyżej 4 m) oraz dodatek za użycie cegły licówki.

Miarą wielkości elementu jest m3 kubatury ścian liczonej według norm kosztorysowych.

5Stropym2Element obejmuje:
wszelkie rodzaje stropów (należy wyszczególnić) łącznie z ewentualnym ociepleniem oraz robotami pomocniczymi jak rusztowania i pomosty robocze przy montażu.

Miarą wielkości elementu jest m2 powierzchni stropu, liczonej według norm kosztorysowych.

6Schodym b.Element obejmuje:
płyty biegowe ze stopniami, podesty, belki policzkowe i podestowe oraz balustrady i poręcze. Składowe części schodów należy obliczyć według norm kosztorysowych i przeliczać na metry bieżące stopni.
7Dach i stropodachm2Element obejmuje:
a) konstrukcja

b) pokrycie i ocieplenie

a) konstrukcja

dźwigary dachowe, płatwie, krokwie, usztywnienia, wiatrownice, płyty, żelbetową konstrukcję nośną świetlików,

b) pokrycie i ocieplenie

- warstwy ocieplające (żużlobeton, suprema, płyty pilśniowe, torf itp.), gładź cementową wyrównawczą, deskowanie lub ołacenie oraz roboty dekarskie i blacharskie łącznie z rynnami i rurami spustowymi.

Miarą wielkości elementu jest m2 rzutu poziomego dachu.

8RóżneWchodzą tu wszystkie pozostałe elementy stanu surowego nie objęte poprzednimi punktami, a więc studzienki przy oknach piwnicznych, schody zewnętrzne, rampy wraz ze ścianami fundamentowymi i daszkiem, wsypy, balkony (łącznie z balustradami itp.).

Jeżeli wyżej wymienione rodzaje elementów występują w większych ilościach, należy je wyodrębnić w podpunktach 8a, 8b itd., drobne zaś elementy ująć łącznie w dalszym podpunkcie.

Grupa elementów 1 - Wykończenie.
9Ścianki działowem2Element obejmuje:
wszystkie rodzaje ścianek działowych (należy wyszczególnić poszczególne rodzaje - ceglane grubości 1/2 cegły i 1/4 cegły, betonowe, drewniane, ciesielskie i stolarskie, z supremy, stalowe itp.).
10Otworym2Element obejmuje:
a) okienne

b) drzwiowe

otwory wszystkich rodzajów: okna, drzwi i bramy łącznie z futryną i osadzeniem, z parapetami i kratami.
11Tynki wewnętrzne i licowanie ścianm2Element obejmuje:
a) wszystkie tynki wewnętrzne, ścian i sufitów, biegów klatki schodowej oraz

b) licowanie ścian wewnętrznych (wyodrębnione w podpunkcie).

12Roboty zduńskiem2Element obejmuje:
wszelkie roboty zduńskie łącznie z wykonaniem fundamentów pod piece i kuchnie.
13Podłogim2Element obejmuje:
a) podłoża

b) posadzki

a) podłoża

gruzobetonowe, żwirobetonowe, gruzowe i piaskowe,

b) posadzki

lastrikowe, terakotowe, cementowe, klinkierowe i ceglane, klepkowe, biała podłoga wraz z legarami i ewentualnie ślepą podłogą i inne rodzaje posadzek łącznie z listwami i cokolikami.

14Szkleniem2Element obejmuje:
szklenie okien, drzwi, świetlików, ścianek.
15Malowaniem2Element obejmuje:
a) wapienne i klejowe

b) olejne

wszelkie roboty malarskie z podziałem na malowanie

a) wapienne i klejowe, b) olejne.

Miarą wielkości elementu jest m2 powierzchni malowanej, liczonej według norm kosztorysowych.

16Elewacjem2Element obejmuje:
tynki, spoinowanie, okładziny, obróbki blacharskie pasów elewacyjnych i podokienników, rusztowania zewnętrzne. Miarą wielkości elementu jest m2 powierzchni elewacji (bez potrącenia otworów).
17RóżneWchodzą tu wszystkie pozostałe elementy wykończenia nie objęte poprzednimi punktami.
Uwaga 1. Niniejszy wykaz nie uwzględnia:
a)
robót rozbiórkowych, obejmujących odgruzowanie budynków, rozbiórkę części budynku, rozbiórkę murów w wykopach itp. oraz
b)
wzmocnienia gruntu, obejmującego zagęszczenie gruntu, palowanie, posadowienie na rusztach i studniach itp.

Uwaga 2 - dla wykonawców:

Elementy scalone, których okres wykonywania przekracza 3 miesiące, mogą być w celu ułatwienia odbiorów i rozliczeń podzielone na mniejsze jednostki.

Jednostki te powinny być wymienione w odrębnych pozycjach tabeli elementów scalonych. Podział elementu na niniejsze jednostki odbiorów i rozliczeń wymaga zgody inwestora.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ ELEMENTÓW SCALONYCH W ZAKRESIE ROBÓT INSTALACYJNYCH

Nr elementuNazwa elementuZakres robót
123
Grupa elementów 1 - Roboty instalacyjne wodociągowe i kanalizacyjne wewnętrzne.
1Roboty ziemneElement obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniom wykopów przy układaniu rur wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przy studzienkach, z powrotnym zasypaniem i usunięciem z piwnic nadmiaru ziemi (zerwanie nawierzchni, szalowanie ścian wykopu, dostarczenie i zmontowania motopompy i pompowanie wody z wykopu).
2Przewody z osprzętem
a) kanalizacyjneElement obejmuje ułożenie z uszczelnieniem trasy kanalizacyjnej z prostek i kształtek kamionkowych i żeliwnych z potrzebnymi hakami i uchwytami, wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych z uszczelnieniem; zmontowanie rewizji rur wywiewnych, syfonów, wpustów podłogowych, rur deszczowych, osadników, zaworów i zasuw burzowych, tłuszczowników, przeczyszczanie pionów, przewodów poziomych, podejść, wpustów, syfonów,
b) wodociągoweElement obejmuje ułożenie z uszczelnieniem trasy wodociągowej z rur żeliwnych w wykopie, zmontowanie z uszczelnieniem trasy z rur stalowych z użyciem haków i uchwytów na ścianach budynku, zmontowanie na trasie zasuw wodociągowych, zaworów (czerpalnych, hydrantowych, kurków spustowych).
3Aparaty z osprzętemElement obejmuje zmontowanie kompletnego ustępu, kompletnej umywalni, baterii umywalkowych, syfonów, spustów, kurków, zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, baterii zmywakowych, kompletnych bidetów, kompletnych pisuarów, wanien, spustów wannowych, syfonów, baterii wannowych, baterii piecykowych, kompletnych pieców wannowych, przewodów dymowych, rur natryskowych, natrysków, kompletnych urządzeń kuchennych do nagrzewania wody, kompletnych urządzeń hydroforowych.
4Roboty pomocniczeElement obejmuje wykucie bruzd na rury obmurowywane, przebicie otworów w ścianach i stropach celem przeprowadzenia rur, wykonanie studzienki wodomiarowej piwnicznej, studzienki rewizyjnej lub do zaworu burzowego.
5Próba instalacjiElement obejmuje przeprowadzenie próby trasy wodociągowej.
Grupa elementów 2 - Roboty instalacyjne wodociągowe i kanalizacyjne zewnętrzne.
1Roboty ziemneElement obejmuje wykonanie wykopów przy układaniu rur wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przy studzienkach z powrotnym zasypaniem i rozplantowaniem nadmiaru ziemi (ewentualnie z zerwaniem nawierzchni, szalowaniem ścian wykopów, dostarczeniem motopompy i pompowaniem wody z wykopu).
2Przewody z osprzętem
a) kanalizacyjneElement obejmuje ułożenie z uszczelnieniem trasy kanalizacyjnej z prostek i kształtek kamionkowych i żeliwnych, zmontowanie osprzętu (zawory, zasuwy burzowe).
b) wodociągoweElement obejmuje ułożenie z uszczelnieniem trasy wodociągowej z rur żeliwnych w wykopie, zmontowanie osprzętu (zasuwy i zawory, hydranty podziemne) oraz przepuszczenie i przepłukanie przewodów wodociągowych,
3Urządzenia
a) kanalizacyjneElement obejmuje wykonanie osadników ścieków, przepompowni.
b) wodociągoweElement obejmuje wykonanie hydroforni wież ciśnień.
4Roboty pomocniczeElement obejmuje wykonanie studzienek (rewizyjnych, wodomiarowych, do zasuw i zaworów).
5Próba instalacji i uruchomienieElement obejmuje przeprowadzanie próby szczelności i napełnienie przewodów.
Grupa elementów 3 - Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wewnętrzne.
1Kotłownia i pompowniaElement obejmuje zmontowanie i ustawienie kotłów i pomp z kompletną armaturą i wyposażeniem.
2Przewody z osprzętemElement obejmuje zmontowanie przewodu z rur stalowych z użyciem haków i uchwytów na ścianach budynku wraz z osprzętem (zawory, zbiorniki odpowietrzające naczynia wzbiorcze itp.).
3GrzejnikiElement obejmuje obsadzenie wsporników i zawieszenie grzejników (z otworami, kurkami odpowietrzającymi itd.).
4.OtulinaElement obejmuje otulenie rurociągów materiałem izolacyjnym.
5Roboty pomocniczeElement obejmuje wykucie bruzd na rury obmurowywane, przebicie otworów w ścianach i stropach celem przeprowadzenia rur.
6Próba i uruchomienieElement obejmuje przeprowadzenie próby wodnej (na ciśnienie) kotłów oraz całej trasy.
Grupa elementów 4 - Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania zewnętrzne.
1Roboty ziemneElement obejmuje wykonanie wykopów do murowania lub betonowania kanałów i studzienek (ewentualnie z zerwaniem nawierzchni, szalowaniem ścian wykopu itd.).
2Kanały i studzienkiElement obejmuje wykonanie murowanych lub betonowych kanałów i studzienek.
3Przewody z osprzętemElement obejmuje wykonanie podpór do rur, zmontowanie przewodów z rur stalowych wraz z osprzętem (zawory).
4OtulinaElement obejmuje otulenie rurociągów materiałem izolacyjnym.
5Próba instalacji i uruchomienieElement obejmuje przeprowadzenie próby szczelności i napełnienie przewodów.
Grupa elementów 5 - Roboty instalacyjne gazowe wewnętrzne.
1Przewody z osprzętemElement. obejmuje zmontowanie przewodu z rur stalowych i umocowanie z użyciem haków i uchwytów na ścianie budynku, wykonanie podstaw pod gazomierze i aparaty, wmontowanie osprzętu (odwadniacze, kurki).
2AparatyElement obejmuje ustawienie aparatów i podłączenie do rurociągów i kanałów spalinowych (kuchenki, piece gazowe, termy gazowe).
3Roboty pomocniczeElement obejmuje wykucie bruzd na rury obmurowywane, przebicie otworów w ścianach i stropach celem przeprowadzenia rur.
4Próba instalacjiElement obejmuje przeprowadzenie próby instalacji.
Grupa elementów 6 - Roboty instalacyjne gazowe zewnętrzne.
1Roboty ziemneElement obejmuje wykonanie wykopu na rury gazowe i ewentualnie studzienek z powrotnym zasypaniem i rozplantowaniem nadmiaru ziemi (ewentualnie z zerwaniom nawierzchni, szalowaniem ścian wykopów i pompowaniem wody z wykopu).
2Przewody z osprzętemElement obejmuje ułożenie z uszczelnieniem rur gazowych, zmontowanie osprzętu (zawory, kurki).
3UrządzeniaElement obejmuje stacje reduktorowe.
4Roboty pomocniczeElement obejmuje wykonanie studzienek (do zasuw i zaworów).
5Próba instalacji i uruchomienieElement obejmuje przeprowadzenie próby szczelności i napełnienie przewodów.
Grupa elementów 7 - Roboty instalacyjne klimatyzacji.
1Przewody powietrzne z osprzętemElement obejmuje zmontowanie przewodów z uszczelnieniem z rur stalowych wraz z osprzętem (zawory, kurki).
2Przewody z osprzętem doprowadzające parę lub wodęElement obejmuje zmontowanie przewodów z uszczelnieniem z rur stalowych wraz z osprzętom (zawory, kurki).
3Urządzenia i aparatyElement obejmuje ustawienie i wmontowanie wentylatorów, nagrzewnic, filtrów, odkraplaczy, komór klimatycznych.
4Urządzenia regulacji automatycznejElement obejmuje montowanie czujek, termostatów itp.
5OtulinaElement obejmuje otulenie przewodów materiałem izolacyjnym.
6Roboty pomocniczeElement obejmuje wykucie bruzd na rury obmurowywane, przebicie otworów w ścianach i stropach celem przeprowadzenia rur.
7Próba instalacji i uruchomienieElement obejmuje przeprowadzenie próby szczelności, napełnienie przewodów i wyregulowanie aparatury sterującej.
Grupa elementów 8 - Roboty instalacyjne wodne.
1Roboty ziemneElement obejmuje wykonanie wykopów pod przewody i zbiorniki.
2Przewody z osprzętemElement obejmuje zmontowanie przewodów z uszczelnieniem z rur stalowych wraz z osprzętem (zawory, zasuwy, kurki).
3Aparaty i urządzeniaElement obejmuje wmontowanie osadników, filtrów, odżelaziaczy.
4Roboty pomocniczeElement obejmuje wykucie bruzd na rury obmurowywane, przebicie otworów w ścianach i stropach celem przeprowadzenia rur, wykonanie studzienek (rewizyjnych, do zasuw i zaworów itp.).
5Próba instalacji i uruchomienieElement obejmuje przeprowadzenie próby szczelności i napełnienie przewodów.
Grupa elementów 9 - Roboty instalacyjne specjalne (instalacje chemiczne i inne).
1Przewody z osprzętemElement obejmuje zmontowanie z uszczelnieniem przewodów z rur stalowych i wmontowanie osprzętu (zasuwy, zawory itp.).
2Rurociągi średnioprężne o ciśnieniu do 16 atElement obejmuje zmontowanie przewodów z rur stalowych (spawanie), wmontowanie osprzętu w wykonaniu specjalnym (zasuwy, zawory).
3Aparaty i urządzeniaElement obejmuje ustawienie i wmontowanie sprężarek, odoliwiaczy, reduktorów itp.
4IzolacjeElement obejmuje otulenie przewodów materiałem izolacyjnym.
5Roboty ołowiarskieElement obejmuje wykonanie obołowienia przewodów i osprzętu.
6Roboty winiduroweElement obejmuje wmontowanie przewodów winidurowych.
7Roboty pomocniczeElement obejmuje wykucie bruzd na rury obmurowywane, przebicie otworów w ścianach i stropach celem przeprowadzenia rur.
8Próba instalacji i uruchomienieElement obejmuje przeprowadzenie próby szczelności i napełnienie przewodów.
Grupa elementów 10 - Roboty instalacyjne chłodnicze.
1Przewody z osprzętemElement obejmuje zmontowanie z uszczelnieniem przewodów z rur stalowych i wmontowanie osprzętu.
2Aparaty i urządzeniaElement obejmuje ustawienie i wmontowanie sprężarek, parowników, skraplaczy.
3IzolacjeElement obejmuje otulenie przewodów materiałem izolacyjnym.
4Drzwi chłodniczeElement obejmuje wykonanie i osadzenie drzwi do pomieszczeń chłodni.
5Roboty pomocniczeElement obejmuje wykucie bruzd na rury obmurowywane, przebicie otworów w ścianach i stropach celem przeprowadzenia rur.
6Próba instalacji i uruchomienieElement obejmuje przeprowadzenie próby szczelności i napełnienie przewodów.
Uwaga - dla wykonawców:

Elementy scalone, których okres wykonania przekracza 3 miesiące, mogą być dla ułatwienia odbiorów i rozliczeń podzielone na mniejsze jednostki. Wspomniane jednostki powinny być wymienione w odrębnych pozycjach tabeli elementów scalonych. Podział elementu na mniejsze jednostki odbiorów i rozliczeń wymaga zgody inwestora.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WYKAZ ELEMENTÓW SCALONYCH W ZAKRESIE ROBÓT ELEKTROMONTAŻOWYCH

Nr elementuNazwa elementuZakres robót
123
Grupa elementów 1 - Roboty kablowe.
1KableElement obejmuje:
- kabel od głowicy do głowicy lub
- kable biegnące po tej samej trasie, których głowice są przyłączone do tych samych rozdzielni.
2Próby kabliElement obejmuje: pomiary i próby kabli.
Uwaga. Dotyczy to oddzielnie kabli wysokiego napięcia, oddzielnie kabli niskiego napięcia i oddzielnie kabli sterujących.
Grupa elementów 2 - Linie napowietrzne.
1Linie wysokiego napięciaElement obejmuje linię napowietrzną wysokiego napięcia.
2Linie niskiego napięciaElement obejmuje linię napowietrzną niskiego napięcia.
3Linie wysokiego napięcia ze stacją transformatorowąElement obejmuje linię napowietrzną wysokiego napięcia do 500 m długości łącznie ze stacją transformatorową do 100 kV.
4PróbyElement obejmuje pomiary, próby i regulację urządzeń.
Grupa elementów 3 - Stacje transformatorowe.
1Komory transformatoroweElement obejmuje komory transformatorowe lub stanowiska transformatorów.
Uwaga. W przypadku wielostopniowej transformacji należy każdy stopień wydzielić jako osobny element.
2RozdzielniaElement obejmuje rozdzielnię.
3Urządzenia sterowniczeElement obejmuje urządzenia sterownicze, zabezpieczające i sygnalizacyjne, o ile nie stanowią części składowych prefabrykowanych rozdzielni.
Uwaga do pkt 2 i 3.
Dla każdej rozdzielni i dla każdego napięcia należy przewidzieć oddzielne elementy.
4Instalacja uziemiającaElement obejmuje instalację uziemiającą.
5Oświetlenie stacjiElement obejmuje oświetlenie części wnętrzowej, budynku i terenu stacji napowietrznej.
6Instalacja piorunochronnaElement obejmuje instalację piorunochronną.
7Urządzenie i sieć sprężonego powietrzaElement obejmuje urządzenie i sieć sprężonego powietrza.
8KondensatorniaElement obejmuje kondensatornię.
9AkumulatorniaElement obejmuje akumulatornię.
10PróbyElement obejmuje pomiary, próby i regulację urządzeń.
Uwaga. Stacje transformatorowo-rozdzielcze, których koszty (roboty elektromontażowe bez kosztu transformatora) nie przekraczają 80.000 zł, z wyjątkiem transformatorni, należy uważać przy rozliczeniach za 1 element scalony.
Grupa elementów 4 - Instalacja oświetleniowa w przemyśle.
lLinie zasilająceElement obejmuje linie zasilające rozdzielnię główną.
2Rozdzielnia głównaElement obejmuje rozdzielnię główną, zasilanie podrozdzielni oddziałowej lub grupowej, podrozdzielnię oddziałową lub grupową.
3Sieć zasilaniaElement obejmuje sieć zasilania punktów świetlnych od podrozdzielni.
4PróbyElement obejmuje pomiary, próby i regulację urządzeń.
Uwaga. Podział na elementy powinien być dokonany w zależności od przewidzianego etapowego wykonywania i przekazywania instalacji przez inwestora; w razie możliwości rozbicia instalacji na poszczególne elementy należy zachować podany wyżej porządek; instalacja oświetlenia powinna być rozbita ponadto na elementy w zależności od stosowanych napięć i systemu oświetlenia (robocze, awaryjne itp.).
Grupa elementów 5 - Instalacja siłowa w przemyśle.
1Linie zasilająceElement obejmuje linie zasilające.
2Rozdzielnia głównaElement obejmuje rozdzielnię główną.
3Linia zasilająca podrozdzielnięElement obejmuje każdą linię zasilającą podrozdzielnię oddziałową lub grupową, podrozdzielnie oddziałowe lub grupowe.
4Sieć zasilająca odbiornikiElement obejmuje sieć zasilającą maszyny i odbiorniki elektryczne z jednej podrozdzielni.
5Sieć sterowniczaElement obejmuje sieć sterowniczo-sygnalizacyjną i uziemienia z jednej podrozdzielni.
6Podłączenie odbiornikówElement obejmuje podłączenie maszyn i odbiorników z jednej podrozdzielni.
7PróbyElement obejmuje pomiary, próby i regulację urządzeń.
Grupa elementów 6 - Instalacje siły i światła w budynkach ogólnych, budynkach mieszkalnych, socjalnych itp.
1Instalacja siłyElement obejmuje instalację siły.
2Instalacja światłaElement obejmuje instalację światła.
3PróbyElement obejmuje pomiary i próby instalacji.
Grupa elementów 7 - Montaż elektryczny suwnic.
1SuwnicaElement obejmuje montaż elektryczny 1 suwnicy.
2Przewody jezdneElement obejmuje przewody jezdne (troleje zasilające).
3PróbyElement obejmuje pomiary, próby i regulację urządzeń suwnicy.
Grupa elementów 8 - Stacje prostownikowe trakcyjne dołowe.
1Komora transformatorowaElement obejmuje komorę transformatorową bądź stanowisko transformatora.
2Rozdzielnia wysokiego napięciaElement obejmuje rozdzielnię wysokiego napięcia.
3ProstownikElement obejmuje prostownik.
4Tablica nastawczaElement obejmuje tablicę sterowniczo-nastawczą.
5Rozdzielnia prądu wyprostowanegoElement obejmuje rozdzielnię prądu wyprostowanego do 1.000 V.
6KableElement obejmuje roboty kablowe wnętrzowe.
7Instalacja siłowaElement obejmuje instalację siłową potrzeb własnych.
8Oświetlenie stacjiElement obejmuje oświetlenie stacji.
9AkumulatorniaElement obejmuje akumulatornię.
10PróbyElement obejmuje pomiary, próby i regulację urządzeń.
Grupa elementów 9 - Instalacja piorunochronna.
1Instalacja piorunochronnaElement obejmuje instalację piorunochronną budynku.
2PróbyElement obejmuje pomiary i próby instalacji.
Grupa elementów 10 - Instalacje słaboprądowe.
1Kanalizacja kablowaElement obejmuje kanalizację kablową.
2Sieć zewnętrzna łącznościElement obejmuje sieć zewnętrzną kablową łączności i sygnalizacji alarmowej, napadowej, wartowniczej i terenowej obrony przeciwlotniczej - TOPL).
3Sieć zewnętrzna alarmowaElement obejmuje sieć zewnętrzną kablową instalacji alarmowo-pożarowej.
4Sieć zewnętrzna rozgłaszaniaElement obejmuje sieć zewnętrzną kablową rozgłaszania przewodowego.
5Urządzenia stacyjne łączności telefonicznej- Element obejmuje urządzenia stacyjne wraz ze źródłami zasilania łączności telefonicznej:
a) ogólnozakładowej,
b) dyspozytorskiej,
c) TOPL.
6Urządzenia stacyjne sygnalizacji alarmowychElement obejmuje urządzenia stacyjne sygnalizacji alarmowych i wartowniczych wraz ze źródłami zasilania.
7Urządzenia stacyjne sygnalizacji pożarowychElement obejmuje urządzenia stacyjne sygnalizacji alarmowo-pożarowej wraz ze źródłami zasilania.
8Urządzenia zegarówElement obejmuje urządzenia zegarów głównych wraz ze źródłem zasilania.
9Urządzenia stacyjne rozgłaszaniaElement obejmuje urządzenia stacyjne rozgłaszania przewodowego wraz ze źródłami zasilania i amplifikatornią.
10Urządzenia sterowania zdalnegoElement obejmuje urządzenia sterowania zdalnego aparaturą przekaźnikową.
11Sieć wewnętrzna łącznościElement obejmuje sieć wewnętrzną instalacji łączności i zegarów wtórnych.
12Sieć wewnętrzna sygnalizacjiElement obejmuje sieć wewnętrzną instalacji sygnalizacji alarmowo-pożarowej, napadowej i straży przemysłowej.
13Sieć wewnętrzna rozgłaszaniaElement obejmuje sieć wewnętrzną instalacji rozgłaszania przewodowego.
Uwaga. W razie wykonywania sieci wewnętrznych w budynkach dla instalacji łączności sygnalizacji i rozgłaszania przewodowego jednocześnie elementy nr 10, 11 i 12 należy traktować jako 1 element.
14Aparaty telefoniczneElement obejmuje podłączenie aparatów telefonicznych.
15ZegaryElement obejmuje podłączenie zegarów wtórnych.
16OstrzegaczeElement obejmuje podłączenie ostrzegaczy ręcznych i samoczynnych (wszelkich urządzeń alarmowych).
17GłośnikiElement obejmuje podłączenie głośników.
18Kolumny dźwiękoweElement obejmuje instalację kolumn dźwiękowych wraz z doprowadzeniem kabli.
19PróbyElement obejmuje pomiary, próby i regulację urządzeń.
Uwaga 1 - dla wykonawców:

Elementy scalone, których okres wykonywania przekracza 3 miesiące, mogą być dla ułatwienia odbiorów i rozliczeń podzielone na mniejsze jednostki. Jednostki te powinny być wymienione w odrębnych pozycjach tabeli elementów scalonych. Podział elementu na mniejsze jednostki odbiorów i rozliczeń wymaga zgody inwestora.

Uwaga 2.

W grupach elementów scalonych nr 4, 5 i 6 nie należy tworzyć elementów poniżej wartości 50.000 zł; mniejsze elementy należy scalać do tej wysokości.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

..........

(wykonawca robót)

Budowa ..........

Obiekt ..........

Roboty (elementy scalone) ..........

KOSZTORYS WYKONAWCZY (ROZLICZENIOWY)

Załącznik nr ... do protokołu stanu i wartości robót za miesiąc .......... 195.. r.

sporządził .......... sprawdził .......... według poziomu cen ..........

przy uwzględnieniu niżej wymienionych założeń, które stanowią wyciąg z protokołu danych, wyjściowych, sporządzonego dnia .......... przez ..........

(wyszczególnić podstawowe założenia)

Następnie należy sporządzić kosztorys w układzie według elementów scalonych w kolejności podanej w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia (bądź w umowie).

W kosztorysie należy wymienić tylko te elementy, które podlegają w danym miesiącu rozliczeniu ostatecznemu.

W odniesieniu do elementu, który został wykonany zgodnie z kosztorysem umownym, ale przy którym ponadto wystąpiły roboty dodatkowe, można podać wartość umowną elementu globalnie, a następnie w szczegółowych pozycjach obliczyć wartość robót dodatkowych.

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

..........

(wykonawca robót)

Budowa ..........

Obiekt ..........

Roboty (elementy scalone) ..........

DEKLARACJA ZGODNOŚCI ROBÓT Z KOSZTORYSEM UMOWNYM

Załącznik nr ..... do protokołu stanu i wartości robót za miesiąc .......... 195.. r.

Niżej podpisani przedstawiciele stron stwierdzają na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawdzonych obmiarów, że roboty dotyczące następujących elementów scalonych:

..........

..........

zostały wykonane zgodnie z odpowiednią częścią kosztorysu umownego z dnia .......... w pozycjach .......... o łącznej wartości zł ..........

Deklaracja niniejsza stosownie do ustalenia § 13 zarządzenia Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 22 listopada 1955 r. w sprawie rozliczania się fakturami miesięcznymi za roboty budowlano-montażowe wykonywane przez jednostki podległe Ministrowi Budownictwa Przemysłowego (Monitor Polski Nr 121, poz. 1593) zwalnia wykonawcę wyżej wymienionych robót od obowiązku przedłożenia zamawiającemu kosztorysu wykonawczego.

Podpisy przedstawicieli:

zamawiającego ..........

generalnego wykonawcy ..........

podwykonawcy ..........

.........., dnia .......... 195.. r.

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

Budowa ..........

Obiekt ..........

adres ..........

roboty ..........

MIESIĘCZNY PROTOKÓŁ STANU I WARTOŚCI ROBOT

Załącznik nr ..... do faktury za miesiąc ........... sporządzony przy udziale przedstawicieli:

inwestora .......... ob. ..........

generalnego wykonawcy .......... ob. ..........

podwykonawcy .......... ob. ..........

Po zapoznaniu się z zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi odbioru zakończonych scalonych elementów oraz po sprawdzeniu stanu robót w elementach nie zakończonych ustalono, że:

1.
Ogólny stan i wartość robót wykonanych do końca ostatniego miesiąca określa zestawienie, zamieszczone w pkt 5.
2.
Scalone elementy, wymienione w pkt 5 pod poz. ..... zostały odebrane w poprzednich miesiącach, przy czym nadal nie usunięto usterek, które dotyczą scalonych elementów wymienionych w pkt 5 pod poz. .....
3.
W ciągu ostatniego miesiąca dokonano odbioru scalonych elementów, wymienionych w pkt 5 pod poz. ..... przy czym po zbadaniu jakości wykonanych robót oraz po sprawdzeniu obmiarów i załączonego kosztorysu wykonawczego (rozliczeniowego) stwierdzono, co następuje:
Odebrano scalone elementyTermin zakończenia robótJakość robót (średnia, dobra, bardzo dobra, bez usterek, z usterkami)Koszty usunięcia usterekZapis w dzienniku budowy (strona)
planowanyfaktyczny
abcdef
4.
Roboty dotyczące elementów wymienionych wyżej w pkt 3 wykonano przy następujących brakach dokumentacji

..........

..........

5.
Zestawienie wartości robót.
Lp.Scalone elementyWartość robót według kosztorysuWartość robót wykonanych od rozpoczęcia obiektuWartość robót wykonanych w ostatnim miesiącuKoszty dodatkowe robót zimowychPotrącenia z tytułu usterek
załączonego do umowy złwykonawczego (rozliczeniowego) złdo końca ostatniego miesiącawedług poprzedniego protokołu złwedług cen kosztorysowych złmnożnik M-53według cen bieżących złwskaźnik %suma zł
%
abcdefghijklm
Razemi

Uwaga: Protokół sporządzono bez udziału przedstawiciela

..........

ponieważ ..........

..........

Data ..........

Ogółem zł ..........

Podpisy przedstawicieli:

inwestora ..........

generalnego wykonawcy ..........

podwykonawcy ..........

Objaśnienia do pkt 5 (zestawienie wartości robót).

1.
W odrębnych pozycjach zestawienia należy obliczyć wartość wykonanych robót w odniesieniu do poszczególnych jednostek odbioru.
2.
Koszty dodatkowe z tytułu zatrudnienia robotników zamiejscowych, obliczone od wartości robót wykonanych w ciągu danego miesiąca przez zastosowanie obowiązującego wskaźnika, podaje się w ostatniej, kolejnej pozycji zestawienia; odpowiednią kwotę należy wpisać w rubryce "j".
3.
Ogólną sumę wartości robót, do zafakturowania wpisuje się pod zestawieniem w pozycji "ogółem zł". Na sumę tę składają się następujące kwoty z poz. "Razem" zestawienia, kwota z rubryki "j" plus kwota z rubryki "i" minus kwota 2 rubryki "m".

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

..........

(pieczątka wystawcy faktury)

Plan inwestycyjny 195.. r., część ....., dział .....

tytuł inwestycyjny .........., poz. .....

Budowa .........., obiekt ..........

Umowna wartość robót do wykonania w 195.. r. zł .....

Wartość robót wykonanych od początku roku zł .....

FAKTURA MIESIĘCZNA Nr .....

za miesiąc .......... 195.. r.

dla ..........

za roboty budowlano-montażowe wykonywane na podstawie umowy nr ..... z dnia .......... przyjętej do finansowania dnia .......... przez Bank ..........

Lp.Wykonawcy robót (nazwa i adres)Bank finansujący wykonawcę (nazwa i adres)Nr rachunku rozliczeniowego wykonawcyWartość robót według załączonych protokołów zł1% na rzecz generalnego wykonawcy złNależność złPotrącenie zaliczki złDo wypłaty złUwagi banku specjalnego
abcdefghij
Razem

Proszę o przekazanie sum wymienionych w rubryce "Do wypłaty" na podane rachunki rozliczeniowe wykonawców.

Data ..........

..........

(Główny księgowy)

..........

(dyrektor)

Załączniki ..........

OBJAŚNIENIE

1.
Podwykonawca wypełnia wszystkie rubryki faktury w jednej pozycji.
2.
Generalny wykonawca fakturuje roboty wykonywane zarówno własnymi siłami, jak i przez podwykonawców, wypełniając fakturę w sposób następujący:
a)
w pierwszej kolejności wyszczególnia w oddzielnych pozycjach dane dotyczące podwykonawców,
b)
w ostatniej kolejnej pozycji wykazuje dane dotyczące robót wykonanych własnymi siłami,
c)
w rubryce "f" - w pozycjach dotyczących należności podwykonawców - oblicza 1% od kwot wykazanych w rubryce "e", natomiast w pozycji dotyczącej należności generalnego wykonawcy wpisuje sumę tych jednoprocentowych potrąceń,
d)
w rubryce "g" w pozycjach dotyczących podwykonawców podaje różnicę pomiędzy kwotami wykazanymi w rubrykach "e" i "f", w pozycji dotyczącej generalnego wykonawcy - sumę kwot wykazanych w rubrykach "e" i "f".
3.
Załączniki do faktury generalnego wykonawcy powinny być ponumerowane według liczby porządkowej pozycji faktury, w której zamieszczono należność za roboty rozliczone w danym załączniku.

Podwykonawcy nie numerują załączników.

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

..........

(nazwa przedsiębiorstwa)

..........

..........

w ..........

Powiadamia się, że w naszej fakturze nr ..... zamieszczona została należność w kwocie zł ..........

za roboty wykonane przez Wasze przedsiębiorstwo w obiekcie ..........

zgodnie z protokołem stanu i wartości robót z dnia .......... 195.. r.

Żądanie zapłaty wyżej wymienionej kwoty zostało złożone w Oddziale Banku Inwestycyjnego dnia .......... 195.. r.

(podpis)

.........., dnia .......... 195.. r.

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

..........

(pieczątka wykonawcy)

Plan inwestycyjny 195.. r., część ....., dział .....

tytuł inwestycyjny .........., poz. .....

Budowa .........., adres ..........

Obiekt .........., limit ..........

FAKTURA ZALICZKOWA Nr .....

na miesiąc .......... 195.. r.

dla (zamawiającego) ..........

na poczet należności i za roboty wykonane w pierwszej połowie miesiąca na podstawie umowy nr ..... z dnia .......... przyjętej do finansowania dnia ..........

przez Bank ..........

Lp.Nazwy i adresy bezpośrednich wykonawcówBank finansujący wykonawców (nazwa i adres)Nr konta rozliczeniowego wykonawcyIlość przepracowanych roboczogodzinPlanowany przerób na roboczogodzinę złSuma zaliczki do wypłaty złUwagi
abcdefgh
Razem:

Proszę o przekazanie sum wymienionych w rubryce "Do wypłaty" na podane konto bezpośredniego wykonawcy.

..........

(główny (starszy) księgowy)

..........

(dyrektor)

.........., dnia .......... 19 .. r.

OBJAŚNIENIE

1.
Podwykonawca wypełnia wszystkie rubryki formularza, w jednej pozycji.
2.
Generalny wykonawca wykazuje w pierwszych pozycjach formularza dane dotyczące podwykonawców, a w ostatniej, kolejnej pozycji - zaliczkę z tytułu robót wykonanych siłami własnymi.
3.
Faktura zaliczkowa nie wymaga uzgodnienia z kontrahentami.