Monitor Polski

M.P.1966.68.325

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU ORAZ FINANSÓW
z dnia 2 grudnia 1966 r.
w sprawie rozliczania niedoborów i nadwyżek zboża oraz produktów jego przemiału w uspołecznionych młynach gospodarczych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244), art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 oraz z 1963 r. Nr 28, poz. 164) oraz § 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 1 lipca 1954 r. w sprawie przekazania Ministrowi Skupu uprawnień do wydawania przepisów o przemiale zbóż (Monitor Polski Nr A-64, poz. 833) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie ustala zasady rozliczania niedoborów i nadwyżek w stanie ilościowym zboża oraz produktów jego przemiału, ujawnionych w wyniku inwentaryzacji, przeprowadzanych w trybie przewidzianym obowiązującymi przepisami, oraz podczas kontroli dokonywanych:
1) w młynach, kaszarniach, wiatrakach i samodzielnych śrutownikach podległych prezydiom gromadzkich (miejskich w miastach nie stanowiących powiatów) rad narodowych oraz rad narodowych osiedli, zwanych dalej "młynami gromadzkimi",
2) w usługowych młynach, kaszarniach, wiatrakach i samodzielnych śrutownikach przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego i innych jednostek gospodarki uspołecznionej, zwanych dalej "młynami przedsiębiorstw",
3) w punktach wymiany zboża na produkty przemiału.
§  2. Przy rozliczaniu niedoborów i nadwyżek, o których mowa w § 1, nie mają zastosowania przepisy o ubytkach naturalnych.
§  3.
1. Niedobory w stanie ilościowym zboża i produktów jego przemiału powstałe na skutek wypadków losowych podlegają odpisaniu.
2. Niedobory w stanie ilościowym zboża i produktów jego przemiału nie podlegające odpisaniu mogą być kompensowane z nadwyżkami tylko na zasadach określonych zarządzeniem.
§  4.
1. Niedobory, występujące jednocześnie w produktach głównych i ubocznych zboża, kompensuje się z występującymi jednocześnie nadwyżkami tego samego rodzaju zboża, a niedobory w zbożu - z występującymi jednocześnie nadwyżkami produktów głównych i ubocznych tego samego rodzaju zboża.
2. Kompensata niedoborów z nadwyżkami, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest ilościowo, na zasadach ustalonych dla rozliczania się ze zboża przyjętego do przemiału gospodarczego.
3. Niedobory i nadwyżki nie skompensowane na zasadach określonych w ust. 1 i 2 mogą być kompensowane na zasadach określonych w § 5.
§  5.
1. Może być kompensowany w ramach tego samego rodzaju zboża i produktów jego przemiału:
1) niedobór produktu ubocznego:
a) z taką samą ilościowo nadwyżką produktu głównego lub zboża, jeżeli nadwyżka ta jest ilościowo równa lub większa od niedoboru,
b) do wysokości nadwyżki ilościowej produktu głównego lub zboża, jeżeli nadwyżka ta jest mniejsza od niedoboru;
2) niedobór produktu głównego:
a) z taką samą wartościowo nadwyżką zboża lub produktu ubocznego, jeżeli wartość nadwyżki jest równa lub większa od wartości niedoboru,
b) do wysokości wartościowej nadwyżki zboża lub produktu ubocznego, jeżeli wartość nadwyżki jest mniejsza od wartości niedoboru;
3) niedobór zboża:
a) z nadwyżką ilościową produktu głównego - na zasadach określonych w pkt 1,
b) z nadwyżką wartościową produktu ubocznego - na zasadach określonych w pkt 2;
4) niedobór jednego gatunku produktu głównego z nadwyżką ilościową lub wartościową innego gatunku produktu głównego - odpowiednio na zasadach określonych w pkt 1 i 2.
2. Nadwyżki wartościowe, które powstaną przy kompensacie dokonywanej na zasadach określonych w ust. 1, mogą być zaliczone na pokrycie występujących jednocześnie niedoborów wartościowych, jeżeli ilościowy niedobór masy towarowej znajduje pełne pokrycie w ilościowej nadwyżce tej masy.
3. Kompensata niedoborów z nadwyżkami na zasadach określonych w ust. 1 i 2 może być dokonywana tylko w ramach danego rodzaju zboża i produktów jego przemiału pochodzących: z opłat za przemiał pobranych przez młyn, oszczędności przemiałowych oraz normatywu przemiałowego, utworzonego ze zboża nabytego od rejonowych zakładów zbożowych "PZZ" lub pochodzącego z własnego gospodarstwa rolnego.
§  6.
1. Wartością niedoborów zboża i produktów jego przemiału nie podlegających odpisaniu lub kompensacie oraz niedoborów nie skompensowanych obciąża się osoby majątkowo odpowiedzialne za stan ilościowy zboża oraz produktów jego przemiału.
2. Nadwyżki zboża i produktów jego przemiału, pozostałe po dokonaniu kompensaty z niedoborami, przechodzą na dobro młyna.
§  7.
1. Sprawy zastosowania kompensaty (§§ 4 i 5) lub obciążenia osób majątkowo odpowiedzialnych za ilościowy stan zboża i produktów jego przemiału (§ 6) należą:
1) w młynach gromadzkich i punktach wymiany zboża na produkty przemiału, prowadzonych przez te młyny - do prezydiów gromadzkich (miejskich w miastach nie stanowiących powiatów) rad narodowych oraz rad narodowych osiedli,
2) w młynach przedsiębiorstw i w punktach wymiany zboża na produkty przemiału, prowadzonych przez młyny przedsiębiorstw - do dyrektorów tych przedsiębiorstw lub odpowiednich organów statutowych.
2. Zastosowanie kompensaty (§§ 4 i 5) oraz obciążenia (§ 6) następuje na wniosek komisji inwentaryzacyjnej albo organu kontrolującego młyn (punkt wymiany).
§  8. Niedobory zboża i produktów jego przemiału nie podlegające odpisaniu i niedobory nie skompensowane z nadwyżkami mogą być odpisane po ich umorzeniu na zasadach i w trybie określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 1956 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz organów właściwych do wydawania decyzji o umarzaniu oraz udzielaniu ulg w spłacaniu należności przysługujących jednostkom budżetowym oraz państwowym instytucjom, przedsiębiorstwom i bankom (Dz. U. z 1964 r. Nr 24, poz. 162 i z 1965 r. Nr 22, poz. 137).
§  9. Wartość niedoborów i nadwyżek w zbożu i produktach jego przemiału określa się według cen rozliczeniowych określonych w załączniku do zarządzenia.
§  10. Niedobory i nadwyżki w zbożu i produktach jego przemiału powinny być zarejestrowane w dokumentacji przemiału gospodarczego zbóż i dokumentacji przemiału umownego bezpośrednio po ustaleniu tych różnic, bez względu na sposób rozliczenia się z osobą majątkowo odpowiedzialną za stan ilościowy zboża i produktów jego przemiału.
§  11. W zakresie nie uregulowanym niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie podstawowych zasad prowadzenia księgowości, inwentaryzacji, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przechowywania dowodów księgowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1959 r. Nr 102, poz. 546, z 1961 r. Nr 26, poz. 128 i Nr 72, poz. 304 oraz z 1962 r. Nr 3, poz. 9), przepisy zarządzeń wydawanych na podstawie § 104 wyżej cytowanego zarządzenia, przepisy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1961 r. w sprawie przepisów o rachunkowości budżetowej (Monitor Polski z 1961 r. Nr 17, poz. 87, z 1962 r. Nr 2, poz. 4 oraz z 1965 r. Nr 72, poz. 414) oraz przepisy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 1963 r. w sprawie przepisów o rachunkowości budżetowej w prezydiach gromadzkich rad narodowych (Monitor Polski Nr 73, poz. 364).
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1966 r.

ZAŁĄCZNIK 

CENY ROZLICZENIOWE ZBOŻA I PRODUKTÓW JEGO PRZEMIAŁU

Lp.Rodzaj zboża lub produktuCena 1.000 kg w złotych
123
Zboże:
1Żyto 3.850
2Pszenica 4.880
3Jęczmień 4.330
4Owies 3.850
5Mieszanka zbożowa 3.510
6Gryka10.800
7Proso 9.100
8Kukurydza 4.170
Produkty główne:
9Mąka żytnia 50% 5.628
10Mąka żytnia 60% 5.140
11Mąka żytnia 70% 4.791
12Mąka żytnia 82% 4.485
13Mąka żytnia 96% 4.142
14Mąka pszenna 50% 7.624
15Mąka pszenna 60% 6.828
16Mąka pszenna 72% 6.165
17Mąka pszenna 96% 5.211
18Mąka pszenna II gatunku 50-72% 4.900
19Kasza manna 6.500
20Kasza jęczmienna 46% 7.461
21Kasza jęczmienna 63% 6.016
22Kasza gryczana 54% nie prażona19.000
23Kasza jaglana 68%13.000
24Śruta żytnia 99% 3.990
25Śruta owsiana 99% 3.990
26Śruta jęczmienna 99% 4.475
27Śruta kukurydziana 99% 4.313
28Śruta z mieszanki zbożowej 99% 3.646
Produkty uboczne:
29Otręby pszenne 2.850
30Otręby żytnie 2.700
31Otręby jęczmienne 2.400
32Otręby z prosa 1.931
33Otręby z gryki 1.953