Rozkład czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i... - M.P.1995.24.287 - OpenLEX

Rozkład czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.1995.24.287

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 maja 1995 r.
w sprawie rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451 oraz z 1994 r. Nr 136, poz. 704) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się tygodniowy rozkład czasu pracy pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w wymiarze 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.
Upoważnia się Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do odmiennego uregulowania godzin pracy niektórych grup pracowników, w granicach norm określonych w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 27 stycznia 1995 r.