Rozciągnięcie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego... - M.P.1962.81.378 - OpenLEX

Rozciągnięcie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym na niektóre państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej objęte planowaniem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1962.81.378

Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 października 1962 r.
w sprawie rozciągnięcia zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym na niektóre państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej objęte planowaniem terenowym.

Na podstawie § 1 ust. 4 uchwały nr 289 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 64, poz. 276) zarządza się, co następuje:
Przepisy uchwały nr 289 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 64, poz. 276), zwanej dalej "uchwałą", rozciąga się na:
1)
przedsiębiorstwa mechanizacji rolnictwa zgrupowane w wojewódzkich zjednoczeniach przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa,
2)
wojewódzkie przedsiębiorstwa wylęgu drobiu,
3)
wojewódzkie przedsiębiorstwa eksploatacji terenów torfowych,
4)
warsztaty mechaniczne zgrupowane w wojewódzkich zjednoczeniach państwowych gospodarstw rolnych - zwane w dalszym ciągu zarządzenia "przedsiębiorstwami", z uwzględnieniem przepisów niniejszego zarządzenia.
Przedsiębiorstwa wymienione w § 1 pkt 1 i 4 dokonują rozliczeń z budżetem wojewódzkiej rady narodowej za pośrednictwem wojewódzkich zjednoczeń.
Przedsiębiorstwa:
1)
wymienione w § 1 pkt 2 i 3 dokonują wpłat z zysku prawidłowego do budżetu według stawek przewidzianych w tabeli, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, określonych dla pozostałego przemysłu terenowego (kol. 5),
2)
wymienione w § 1 pkt 1 i 4 dokonują wpłat z zysku prawidłowego do budżetu według stawek przewidzianych w tabeli stanowiącej znacznik nr 2 do uchwały.
W odniesieniu do przedsiębiorstw, o których mowa w § 1, mają odpowiednie zastosowanie przepisy wykonawcze wydane na podstawie § 15 i § 25 uchwały.
Przedsiębiorstwa wymienione w § 1 pkt 1 finansują z funduszu inwestycyjno-remontowego własne inwestycje produkcyjne oraz remonty kapitalne i bieżące.
Stawki wpłat z zysku do budżetu, o których mowa w § 3, nie mają zastosowania do rozliczeń wynikowych za 1962 r. przedsiębiorstw wymienionych w § 1 pkt 1 i 2.
Zarządzenie wchodzi w życie:
1)
w stosunku do przedsiębiorstw wymienionych w § 1 pkt 1 i 2 - z dniem 1 stycznia 1963 r.,
2)
w stosunku do przedsiębiorstw wymienionych w § 1 pkt 3 i 4 - z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1962 r.