Monitor Polski

M.P.1951.A-102.1486

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1951 r.

UCHWAŁA NR 847
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 8 grudnia 1951 r.
o rozciągnięciu przepisów uchwały Nr 111 Prezydium Rządu o roli, zadaniach i uprawnieniach majstra w uspołecznionych przemysłowych zakładach pracy - na uspołecznione zakłady wykonawstwa budowlano-montażowego.

Prezydium Rządu uchwala, co następuje:
§  1. Przepisy zawarte w uchwale Nr 111 Prezydium Rządu z dnia 21 lutego 1951 r. o roli, zadaniach i uprawnieniach majstra w uspołecznionych przemysłowych zakładach pracy (Monitor Polski Nr A-18, poz. 236) stosuje się odpowiednio do majstrów w uspołecznionych zakładach wykonawstwa budowlano-montażowego.
§  2. Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz zainteresowanym ministrom.