Monitor Polski

M.P.2015.525

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ WYKONAWCZY
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o sposobie wykonywania Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską, podpisanej w Soczi dnia 25 maja 2006 r.,
podpisany w Moskwie dnia 28 listopada 2012 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Federacji Rosyjskiej, zwane dalej "Stronami",

pragnąc stworzyć niezbędne warunki do wykonywania Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską podpisanej dnia 25 maja 2006 roku, zwanej dalej "Umową",

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Właściwe organy

1. Właściwymi organami odpowiedzialnymi za wykonywanie postanowień Umowy są:

ze Strony polskiej:

właściwy organ centralny - Komendant Główny Straży Granicznej,

właściwe organy: Komendant Placówki Straży Granicznej w Braniewie, Komendant Placówki Straży Granicznej w Bezledach, Komendant Placówki Straży Granicznej w Gołdapi, Komendant Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach,

ze Strony rosyjskiej:

właściwy organ centralny - Federalna Służba Migracyjna,

właściwe organy - Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej i Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

2. Readmisję w procedurze przyspieszonej, określoną w artykule 6 ustęp 3 Umowy realizuje:

ze Strony polskiej: Komendant Placówki Straży Granicznej w Braniewie, Komendant

Placówki Straży Granicznej w Bezledach, Komendant Placówki Straży Granicznej w Gołdapi, Komendant Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach,

ze Strony rosyjskiej: Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

3. O zmianach dotyczących właściwych organów, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego artykułu, Strony niezwłocznie informują się wzajemnie drogą dyplomatyczną.
4. W celu wykonywania postanowień Umowy i niniejszego Protokołu Wykonawczego właściwe organy centralne współdziałają ze sobą bezpośrednio.
5. W celu wykonywania niniejszego Protokołu Wykonawczego, właściwe organy centralne, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszego Protokołu Wykonawczego, przekazują sobie wzajemnie w formie pisemnej drogą dyplomatyczną swoje dane kontaktowe i dane kontaktowe właściwych organów, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu.
6. O wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych, właściwe organy centralne niezwłocznie informują się wzajemnie, w formie pisemnej.
Artykuł  2

Sposób składania wniosku o readmisję i udzielania odpowiedzi

1. Wniosek o readmisję przesyłany jest przez właściwy organ centralny Strony wnioskującej do właściwego organu centralnego Strony rozpatrującej wniosek za pośrednictwem poczty lub kurierem.
2. Odpowiedź na wniosek o readmisję udzielana jest właściwemu organowi centralnemu Strony wnioskującej przez właściwy organ centralny Strony rozpatrującej wniosek za pośrednictwem poczty lub kurierem. Odpowiedź na wniosek o readmisję jest dodatkowo przekazywana przy pomocy technicznych środków przekazu informacji, w przypadku jeżeli taka prośba jest zawarta w punkcie "D" wniosku o readmisję.
3. Przekazywanie wniosku o readmisję w procedurze przyspieszonej, a także odpowiedzi na wniosek, na polsko-rosyjskiej granicy państwowej, odbywa się w terminach określonych odpowiednio w artykule 6 ustęp 3 i artykule 11 ustęp 3 Umowy, między Pełnomocnikami Granicznymi Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, ich Zastępcami lub w wyjątkowych przypadkach ich Pomocnikami współdziałającymi na podstawie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, podpisanej dnia 15 lutego 1961 r.
Artykuł  3

Inne dokumenty

1. Za dokumenty pośrednio dowodzące obywatelstwa osoby podlegającej readmisji Strony uznają kopie dokumentów potwierdzających urodzenie lub zawarcie małżeństwa i innych dokumentów wydanych przez upoważnione organy państwa jednej ze Stron.

Przedstawienie dokumentów wymienionych w niniejszym ustępie jest podstawą do przeprowadzenia przez właściwy organ centralny Strony rozpatrującej wniosek weryfikacji wobec osoby podlegającej readmisji.

2. Strona rozpatrująca wniosek przyjmuje do rozpatrzenia materiały fotograficzne i audiowizualne dołączone do dokumentów będących dowodem pośrednim potwierdzającym podstawę do readmisji obywateli państw trzecich oraz bezpaństwowców, wymienionych w załączniku nr 5 do Umowy.
3. W przypadku gdy Strona wnioskująca uzna, że inne dokumenty lub materiały, nie przewidziane w załącznikach nr 2-5 do Umowy oraz w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu mogą mieć istotne znaczenie w określeniu obywatelstwa osoby podlegającej readmisji lub dla określenia podstaw dla readmisji obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, to takie dokumenty lub materiały mogą być także załączone do wniosku o readmisję skierowanego do Strony rozpatrującej wniosek.
4. Rozstrzygnięcie o możliwości uwzględnienia dokumentów lub materiałów wymienionych w ustępie 3 niniejszego artykułu przy rozpatrzeniu wniosku o readmisję podejmuje Strona rozpatrująca wniosek.
Artykuł  4

Przeprowadzanie rozmów

1. W przypadku gdy nie ma możliwości przedstawienia przez Stronę wnioskującą żadnego z dokumentów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do Umowy, Strona rozpatrująca wniosek na wniosek Strony wnioskującej umieszczony w punkcie "D" wniosku o readmisję przeprowadza rozmowę z osobą podlegającą readmisji.
2. Podstawowy obowiązek przeprowadzenia rozmowy należy do przedstawicieli właściwego organu centralnego w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym Strony rozpatrującej wniosek w państwie Strony wnioskującej.
3. W przypadku nieobecności przedstawicieli właściwego organu centralnego, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu, rozmowa przeprowadzana jest przez przedstawicieli przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Strony rozpatrującej wniosek w państwie Strony wnioskującej.
4. Miejsce przeprowadzenia rozmowy a także możliwość obecności podczas jej przeprowadzania upoważnionego przedstawiciela właściwego organu Strony wnioskującej uzgadniane są przez właściwe organy Stron w każdym konkretnym przypadku.
5. Właściwy organ centralny Strony rozpatrującej wniosek w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie później niż 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku o readmisję z załączonym do niego wnioskiem o zorganizowanie rozmowy, powiadamia właściwy organ centralny Strony wnioskującej o wynikach rozmowy. Czas rozpatrzenia takiego wniosku o readmisję zaczyna się liczyć od daty wysłania przez właściwy organ centralny Strony rozpatrującej wniosek zawiadomienia o wynikach rozmowy.
6. Jeżeli w rezultacie rozmowy nie zostało potwierdzone posiadanie przez osobę podlegającą readmisji obywatelstwa państwa Strony rozpatrującej wniosek, lub jeśli osoba podlegająca readmisji nie została doprowadzona na rozmowę, właściwy organ centralny Strony rozpatrującej wniosek pozostawia wniosek o readmisję, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, bez rozpatrzenia.
Artykuł  5

Sposób składania wniosku o tranzyt i udzielania odpowiedzi

1. Wniosek o tranzyt przesyłany jest przez właściwy organ centralny Strony wnioskującej do właściwego organu centralnego Strony rozpatrującej wniosek pocztą lub kurierem.
2. Odpowiedź na wniosek o tranzyt kierowana jest do właściwego organu centralnego Strony wnioskującej przez właściwy organ centralny Strony rozpatrującej wniosek pocztą lub kurierem nie później niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o tranzyt.

Odpowiedź na wniosek o tranzyt jest dodatkowo przekazywana w terminie ustalonym w niniejszym ustępie za pomocą technicznych środków przekazu informacji, jeżeli taka prośba jest zawarta w punkcie "D" wniosku o tranzyt.

Artykuł  6

Procedura readmisji i tranzytu

1. W celu wykonywania readmisji i tranzytu Strony wykorzystują przejścia graniczne we wszystkich międzynarodowych portach lotniczych znajdujących się na terytorium państw Stron.
2. Przy wykonywaniu readmisji Strony wykorzystują następujące drogowe przejścia graniczne:
a) Bezledy (Rzeczpospolita Polska) - Bagrationowsk (Federacja Rosyjska),
b) Gołdap (Rzeczpospolita Polska) - Gusiew (Federacja Rosyjska),
c) Gronowo (Rzeczpospolita Polska) - Mamonowo (Federacja Rosyjska),
d) Grzechotki (Rzeczpospolita Polska) - Mamonowo II (Federacja Rosyjska).
3. O zmianach dotyczących przejść granicznych, o których mowa w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu, Strony niezwłocznie informują się wzajemnie drogą dyplomatyczną.
4. Data, godzina i przejście graniczne oraz sposób przekazania osoby podlegającej readmisji, a także warunki organizacji tranzytu określane są zgodnie z ustaleniami właściwych organów centralnych Stron w każdym konkretnym przypadku.
5. Przekazanie osoby podlegającej readmisji w procedurze przyspieszonej realizowane jest przez Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, ich Zastępców lub Pomocników działającymi na podstawie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, podpisanej dnia 15 lutego 1961 r., którzy ustalają wzajemnie warunki przekazania osób, o których mowa w artykule 13 ustęp 1 Umowy, w każdym konkretnym przypadku. W celu przekazania osób podlegających readmisji w procedurze przyspieszonej wykorzystywane są przejścia graniczne, o których mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu.
Artykuł  7

Eskorta osoby podlegającej readmisji lub tranzytowi

1. W przypadku konieczności przeprowadzenia readmisji lub tranzytu osoby pod eskortą właściwy organ centralny Strony wnioskującej przekazuje właściwemu organowi centralnemu Strony rozpatrującej wniosek imiona, nazwiska, stanowiska, numery i daty wydania paszportów osób eskortujących, a także numer lotu, datę i godzinę ich wylotu i przylotu.

Jeżeli jest to możliwe informację tą zamieszcza się w punkcie "D" wniosku o readmisję lub w punkcie "C" wniosku o tranzyt, sporządzonych zgodnie z załącznikami nr 1 i 6 do Umowy, i przekazuje się właściwemu organowi centralnemu Strony rozpatrującej wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. W przypadku zmiany informacji dotyczących osób eskortujących, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, właściwy organ centralny Strony wnioskującej zawiadamia o tym niezwłocznie właściwy organ centralny Strony rozpatrującej wniosek.
3. Osoby eskortujące, podczas pobytu na terytorium państwa Strony rozpatrującej wniosek, zobowiązane są przestrzegać przepisów prawa państwa Strony rozpatrującej wniosek.

Osoby eskortujące nie mogą posiadać przy sobie przedmiotów, których obrót na terytorium państwa Strony rozpatrującej wniosek jest ograniczony lub zabroniony, co nie wyłącza ich prawa do obrony koniecznej.

4. Eskortę wykonują osoby w ubraniu cywilnym, będące w posiadaniu ważnych paszportów i dokumentów potwierdzających zgodę Strony rozpatrującej wniosek na readmisję lub tranzyt.
5. Właściwe organy Stron współdziałają ze sobą we wszystkich sprawach związanych z zabezpieczeniem pobytu podczas przebywania osób eskortujących na terytorium państwa Strony rozpatrującej wniosek. Właściwe organy Strony rozpatrującej wniosek zapewniają, w razie konieczności, możliwe wsparcie osobom eskortującym.
Artykuł  8

Koszty

Koszty poniesione przez Stronę rozpatrującą wniosek przy wykonywaniu readmisji lub tranzytu, które zgodnie z artykułem 16 Umowy spoczywają na Stronie wnioskującej, są zwracane przez Stronę wnioskującą w euro w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów.

Artykuł  9

Język

1. W celu realizacji postanowień niniejszego Protokołu Wykonawczego dokumenty i materiały, o których mowa w artykułach 3 i 7 niniejszego Protokołu Wykonawczego a także w sekcji III i IV Umowy, sporządza:

Strona polska - w języku polskim z załączonym tłumaczeniem na język rosyjski lub angielski,

Strona rosyjska - w języku rosyjskim z załączonym tłumaczeniem na język polski lub angielski.

2. O ile właściwe organy Stron nie postanowią inaczej, konsultacje między nimi odbywają się w języku angielskim.
Artykuł  10

Spotkania i konsultacje ekspertów

Właściwe organy Stron, po wzajemnym uzgodnieniu, mogą przeprowadzać spotkania robocze oraz konsultacje ekspertów w sprawach związanych z realizacją niniejszego Protokołu Wykonawczego.

Artykuł  11

Zmiany

Do niniejszego Protokołu Wykonawczego mogą być wniesione zmiany po uzgodnieniu między Stronami.

Artykuł  12

Wejście w życie oraz utrata mocy

1. Strony informują się wzajemnie w formie pisemnej drogą dyplomatyczną, o wypełnieniu przez nie wewnątrzpaństwowych procedur niezbędnych do wejścia w życie niniejszego Protokołu Wykonawczego.
2. Niniejszy Protokół Wykonawczy wchodzi w życie z dniem notyfikacji Wspólnemu Komitetowi do Spraw Readmisji, zgodnie z artykułem 20 ustęp 2 Umowy, niniejszego Protokołu Wykonawczego oraz wypełnienia przez obie Strony wewnątrzpaństwowych procedur niezbędnych do jego wejścia w życie.
3. Niniejszy Protokół Wykonawczy traci moc z dniem utraty mocy obowiązującej przez Umowę.
Sporządzono w Moskwie dnia 28 listopada 2012 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.