Rolnicze wykorzystanie ścieków.

Monitor Polski

M.P.1986.23.170

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2002 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH
z dnia 7 lipca 1986 r.
w sprawie rolniczego wykorzystania ścieków. *

Na podstawie art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6 i z 1983 r. Nr 44, poz. 201) oraz w związku z pkt 1 części C załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej zastrzeżonych w przepisach szczególnych dla organów zniesionych (Dz. U. Nr 63, poz. 334) zarządza się, co następuje:
1.
Przez rolnicze wykorzystanie ścieków rozumie się zastosowanie ścieków do nawadniania i nawożenia użytków rolnych oraz stawów przeznaczonych do hodowli i chowu ryb.
2.
Rolnicze wykorzystanie ścieków wymaga pozwolenia wodnoprawnego.
Ścieki przeznaczone do rolniczego wykorzystania powinny odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszym zarządzeniu.
Zabrania się rolniczo wykorzystywać ścieki, które:
1)
nie spełniają wymagań określonych w załączniku nr 1,
2)
zawierają związki szkodliwe dla człowieka lub kumulujące się w glebach i roślinach związki mogące oddziaływać toksycznie,
3)
zawierają substancje utrudniające samooczyszczanie się wód, stawów rybnych, do których są wprowadzane,
4)
zawierają substancje promieniotwórcze.
Zabrania się nawożenia i nawadniania ściekami:
1)
gruntów znajdujących się:
a)
w strefach ochronnych źródeł oraz ujęć wody,
b)
w rezerwatach przyrody,
c)
w parkach narodowych i ich strefach ochronnych,
d)
w parkach krajobrazowych i ich strefach ochronnych,
e)
w obszarach chronionego krajobrazu,
f)
na obszarach górniczych wód leczniczych, turystyczno-wypoczynkowych i uzdrowiskowych,
g)
na obszarach morskiego pasa nadbrzeżnego,
h)
na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
i)
na obszarach płytkiego występowania skał szczelinowych,
j)
na obszarach, na których zawartość metali ciężkich w glebie określona w mg/kg suchej masy przekracza dopuszczalne wartości ustalone w załączniku nr 2,
k)
na obszarach o spadku terenu większym od 10% w przypadku gruntów ornych oraz od 20% w przypadku łąk i pastwisk,
l)
w ogrodach działkowych i przydomowych,
m)
w rejonie kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych,
n)
w parkach wiejskich,
2)
gruntów przeznaczonych do upraw polowych i szklarniowych roślin spożywanych w stanie surowym,
3)
gdy poziom wody podziemnej zalega płycej od powierzchni gruntów niż:
a)
1,2 m - na gruntach ornych i gruntach przeznaczonych do rezerwowego odbioru ścieków,
b)
1,0 m - na gruntach stanowiących łąki i pastwiska,
4)
stawów rybnych:
a)
jeżeli głębokość napełniania stawu wynosi mniej niż 0,5 m, a ukształtowanie dna i linii brzegu utrudnia rozprzestrzenianie się wprowadzanych ścieków,
b)
zlokalizowanych na obszarach wymienionych w pkt 1.
Roczne i sezonowe dawki ścieków stosowanych do rolniczego wykorzystania powinny być zgodne z bilansem zapotrzebowania azotu i potasu przez rośliny i nie mogą utrudniać przebiegu procesów samooczyszczania się gleby.
1.
Warunki położenia gruntów, na których jest stosowane rolnicze wykorzystanie ścieków, określa załącznik nr 3.
2.
Organ administracji państwowej wydający pozwolenie wodnoprawne w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym może ustalić odległości mniejsze niż wymienione w ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3.
3.
Urządzenia i instalacje przeznaczone do magazynowania i przygotowania ścieków do rolniczego wykorzystania nie powinny znajdować się na gruntach narażonych na zalewanie wodami wezbraniowymi, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest większe niż 2%. Urządzenia i instalacje związane z magazynowaniem i przygotowaniem ścieków do rolniczego wykorzystania powinny być ogrodzone.
4.
Organ administracji państwowej wydający pozwolenie wodnoprawne może ustalić odległości większe niż wymienione w ust. 1 załącznika nr 3, jeżeli wymagają tego lokalne warunki środowiska przyrodniczego.
Zakład lub osoba fizyczna ubiegająca się o pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków w celu rolniczego ich wykorzystania jest obowiązana dołączyć do wniosku o to pozwolenie:
1)
operat wodnoprawny,
2)
opinię dotyczącą oddziaływania ścieków na środowisko, uwzględniającą w szczególności wymagania, o których mowa w zarządzeniu; opinię sporządza jednostka naukowo-badawcza lub zespół rzeczoznawców wskazany przez organ administracji państwowej wydający pozwolenie wodnoprawne,
3)
opinię państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
1.
Zakład lub osoba fizyczna mająca pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do ziemi w celu rolniczego wykorzystania jest obowiązana do corocznego badania zawartości w glebie metali ciężkich wymienionych w załączniku nr 2 i przedstawiania wyników tego badania organowi administracji państwowej, który wydał pozwolenie wodnoprawne, oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.
2.
Organ administracji państwowej, który wydał pozwolenie wodnoprawne, może w uzasadnionych wypadkach ustalić inną częstotliwość badań niż określona w ust. 1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1986 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYMAGANIA SANITARNE DLA ŚCIEKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA

Lp.Wskaźnik Wielkość dopuszczalna
1 Bakterie chorobotwórcze, w tym z rodzaju Salmonella niewykrywalne
2 Miano coli nie mniej niż 0,01
3 Obecność jaj Ascaris Cumbricoides lub Trichocephalus trichuria do 10 w litrze

ZAŁĄCZNIK Nr  2

DOPUSZCZALNA ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W GLEBACH

określona w mg/kg suchej masy
Pierwiastek Zawartość w glebach
lekkich ciężkich
ołów 50 100
kadm 3 3
chrom 100 300
miedź 50 100
nikiel 30 100
rtęć 1 2
cynk 200 300

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WARUNKI POŁOŻENIA GRUNTÓW, NA KTÓRYCH JEST STOSOWANE ROLNICZE WYKORZYSTANIE ŚCIEKÓW

1. Odległość gruntów, na których stosuje się rolnicze wykorzystanie ścieków, od obszarów, o których mowa w § 4 pkt 1 zarządzenia, powinna wynosić:

1) przy nawodnieniach grawitacyjnych - 100 m,

2) przy nawodnieniach deszczownianych - 200 m,

3) dla gruntów służących do awaryjnego i rezerwowego odbioru ścieków

przy ilości ścieków do 5000 m3/dobę - 300 m,

4) przy ilości ścieków powyżej 5000 m3/dobę - 500 m.

2. Grunty, na których stosuje się rolnicze wykorzystanie ścieków, powinny znajdować się w odległości:

1) od obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi przy zastosowanej dawce ścieków:

a) od 1500 mm/rok przy nawodnieniach grawitacyjnych - 100 m, przy nawodnieniach deszczownianych - 200 m,

b) ponad 1500 mm/rok - 300 m,

2) od dróg publicznych i linii kolejowych - co najmniej 30 m,

3) od linii brzegu płynących wód powierzchniowych przy spadku terenu do 2% - 20 m, od 2 do 10% - 50 m, a przy spadku od 10 do 20% - 70 m,

4) od linii brzegu jezior, zbiorników wodnych, stawów rybnych nie przeznaczonych do zasilania ściekami, przy spadku terenu do 2% - 40 m, od 2 do 10% - 70 m, a od 10 do 20% - 100 m.

3. Grunty przeznaczone do rezerwowego i filtracyjnego odbioru ścieków przy ilości ścieków do 5000 m3/dobę powinny być oddalone od obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi o 300 m, a przy ilości ścieków ponad 5000 m3/dobę o 500 m. Odległość tych gruntów od linii brzegu płynących wód powierzchniowych powinna wynosić co najmniej:

1) przy spadku terenu do 2% - 30 m,

2) przy spadku terenu powyżej 2% - 60 m,

- a od linii brzegu jezior, zbiorników wodnych i stawów rybnych nie przeznaczonych do zasilania ściekami - odpowiednio 50 i 80 m.

* Z dniem 1 stycznia 2002 r. zarządzenie traci moc w części sprzecznej z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229) - zobacz art. 218 powołanej ustawy.