Rodzaje oraz kategorie zakładów hotelarskich i obozowisk turystycznych.

Monitor Polski

M.P.1977.27.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 listopada 1977 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
z dnia 20 października 1977 r.
w sprawie rodzajów oraz kategorii zakładów hotelarskich i obozowisk turystycznych.

Na podstawie § 1 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz form nadzoru w zakresie kultury fizycznej i turystyki nad instytucjami i organizacjami (Dz. U. z 1960 r. Nr 38, poz. 224 i z 1973 r. Nr 51, poz. 287) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie określa rodzaje oraz kategorie zakładów hotelarskich i obozowisk turystycznych, jak również podstawowe wymagania, jakim powinny one odpowiadać.
Przepisy zarządzenia stosuje się do zakładów hotelarskich i obozowisk turystycznych, które świadczą w pełnym lub ograniczonym zakresie usługi ogólnie dostępne.
1.
Zakładem hotelarskim jest obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, przez które rozumie się czasowe wynajmowanie podróżnym umeblowanych lokali mieszkalnych lub miejsc w tych lokalach oraz świadczenie usług z tym związanych za opłatą określoną z góry.
2.
Obozowiskiem turystycznym jest obiekt, w którym są świadczone usługi campingowe, przez które rozumie się czasowe wynajmowanie podróżnym miejsc pod ustawianie namiotów lub mieszkalnych przyczep samochodowych i pojazdów oraz świadczenie usług z tym związanych za opłatą określoną z góry.
1.
Ustala się następujące rodzaje zakładów hotelarskich:
1)
hotele,
2)
motele,
3)
pensjonaty,
4)
domy wycieczkowe,
5)
schroniska,
6)
pokoje gościnne.
2.
Do hoteli są zaliczane zakłady, które dysponują co najmniej 10 pokojami, z tym że najwyżej 20% miejsc noclegowych może znajdować się w pokojach większych niż dwuosobowe.
3.
Do moteli są zaliczane hotele, które:
1)
dysponują co najmniej 10 pokojami, z tym że 40% miejsc noclegowych może znajdować się w pokojach większych niż dwuosobowe, lecz nie większych niż czteroosobowe,
2)
są położone przy trasach komunikacji drogowej oraz
3)
świadczą usługi motoryzacyjne i dysponują parkingiem pojazdów samochodowych.
4.
Do pensjonatów są zaliczane zakłady, które:
1)
dysponują co najmniej 7 pokojami oraz
2)
świadczą usługi hotelarskie, łącznie z całodziennym wyżywieniem.
5.
Do domów wycieczkowych są zaliczane zakłady, które:
1)
dysponują co najmniej 10 pokojami oraz
2)
świadczą usługi hotelarskie przede wszystkim w pokojach większych niż czteroosobowe.
6.
Do schronisk są zaliczane zakłady, które:
1)
dysponują co najmniej 10 miejscami noclegowymi,
2)
są położone poza obszarami zabudowanymi na terenach powyżej 600 m nad poziomem morza oraz
3)
świadczą usługi przede wszystkim turystom górskim.
7.
Do pokoi gościnnych są zaliczane zakłady lub lokale, które nie odpowiadają warunkom przewidzianym dla jednego z zakładów hotelarskich określonych w ust. 2-6, a w szczególności umeblowane lokale mieszkalne, w których są świadczone usługi hotelarskie przez osoby fizyczne i jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
1.
Ustala się następujące rodzaje obozowisk turystycznych:
1)
campingi,
2)
pola biwakowe.
2.
Do campingów są zaliczane obiekty strzeżone i wyposażone w urządzenia umożliwiające turystom nocleg w namiotach lub mieszkalnych przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków oraz parkowanie pojazdów samochodowych.
3.
Do pól biwakowych są zaliczane obiekty nie strzeżone, ogrodzone prowizorycznie lub tylko oznakowane, wyposażone w urządzenia umożliwiające turystom nocleg w namiotach.
1.
Jednostki organizacyjne świadczące usługi hotelarskie i campingowe mogą stosować różne nazwy firmowe lub określające charakter tych usług, jak domy turysty, stanice wodne, ośrodki wypoczynkowe i zajazdy.
2.
Zakłady hotelarskie i obozowiska turystyczne działające w ramach jednostek, o których mowa w ust. 1, są zaliczane do odpowiednich rodzajów, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu.
1.
Zakłady hotelarskie i campingi podlegają zaliczeniu do określonej kategorii w zależności od:
1)
zakresu usług oraz ich poziomu,
2)
standardu urządzeń technicznych i wykończenia budowlanego,
3)
standardu urządzeń sanitarnych i czystości utrzymania,
4)
jakości, jednolitości i kompleksowości wyposażenia.
2.
Szczegółowe zasady oraz tryb zaliczania zakładów hotelarskich i obozowisk turystycznych do poszczególnych kategorii oraz zasady świadczenia usług hotelarskich i campingowych określają odrębne przepisy wydane przez Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
1.
Przy wejściu do zakładu hotelarskiego oraz na teren obozowiska turystycznego lub w recepcji zakładu hotelarskiego powinna być umieszczona tablica określająca rodzaj i kategorię zakładu (obozowiska).
2.
Tablice dotyczące zakładów hotelarskich powinny mieć kształt prostokąta o wymiarach co najmniej 40 x 30 cm. Na niebieskim tle tablicy powinien być umieszczony w białym kolorze napis określający rodzaj i kategorię zakładu.
3.
Tablica przy wejściu na teren obozowiska turystycznego powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach 90 x 150 cm. Na pomarańczowym tle tablicy powinien być umieszczony w czarnym kolorze napis określający rodzaj i kategorię obozowiska.
4.
W zakładach hotelarskich i obozowiskach turystycznych, które nie świadczą w pełnym zakresie usług ogólnie dostępnych, napis określający rodzaj zakładu (obozowiska) powinien być uzupełniony oznaczeniem środowiskowego charakteru usług (np. zakładowy pensjonat lub camping).
5.
Przepisy ust. 1-4 nie dotyczą pokoi gościnnych wynajmowanych przez osoby fizyczne.
W zakładzie hotelarskim oraz obozowisku turystycznym powinny być umieszczone w widocznym miejscu:
1)
regulamin porządkowy,
2)
cennik usług.
1.
W zakładach hotelarskich i na campingach powinna być prowadzona działalność gastronomiczna odpowiednio do kategorii zakładu.
2.
Zasady prowadzenia działalności gastronomicznej w zakładach hotelarskich oraz na campingach określają odrębne przepisy wydane przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 16 kwietnia 1966 r. w sprawie określenia rodzajów oraz kategorii hoteli i innych zakładów noclegowych (Monitor Polski Nr 20, poz. 110),
2)
zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 18 sierpnia 1966 r. w sprawie rejestracji niektórych campingów (Monitor Polski Nr 40, poz. 207).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.