Monitor Polski

M.P.1995.2.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 stycznia 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy realizacji:
1) obiektów budowlanych użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2500 m3 i większej,
2) obiektów wpisanych do rejestru zabytków w zakresie wykonywania rekonstrukcji, modernizacji lub remontu,
3) budynków i budowli:
a) o wysokości nad terenem 15 m i większej,
b) zawierających strefy zagrożenia wybuchem w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej,
c) 1 wymagających uwzględnienia ruchów podłoża, w tym spowodowanych wpływem eksploatacji górniczej,
d) z zainstalowaną mocą elektryczną 1 000 kW i większą,
e) 2 technicznych o kubaturze 2500 m3, związanych z obiektami wymienionymi w pkt 12,
4) budowli mostowych wszelkich typów, w tym wiaduktów, estakad i innych podobnych obiektów,
5) zapór ziemnych i wałów przeciwpowodziowych o wysokości 3 m i większej lub chroniących miasta, wsie, obszary rolne i leśne o powierzchni powyżej 1000 ha oraz budowli technicznych związanych z tymi obiektami,
6) budowli piętrzących o różnicy poziomów lustra wody 3 m i większej oraz ścian oporowych o wysokości 3 m i większej,
7) budowli zbiornikowych naziemnych i podziemnych na materiały stałe, płynne i gazowe:
a) niebezpieczne dla ludzi, mienia i środowiska,
b) o wysokości lub zagłębieniu 5 m i większych,
8) ujęć i przepompowni wód powierzchniowych o wydajności powyżej 300 m3/h lub głębokości 100 m i większej,
9) obiektów stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków o wydajności 50 m3/h i większej,
10) obiektów budowlanych służących do składowania i utylizacji odpadów,
11) linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i większym oraz stacji elektroenergetycznych, rozdzielczych i przetwórczych z nimi związanych,
12) 3 linii telekomunikacyjnych przewodowych i radiowych - dalekosiężnych (międzynarodowych, międzymiastowych i wewnątrzstrefowych) oraz linii pomiędzy centralami,
13) sieci gazowych:
a) gazociągów o ciśnieniu nominalnym 5 kPa i większym,
b) gazociągów o ciśnieniu nominalnym do 5 kPa i średnicach przewodów większych niż 150 mm, z wyjątkiem przyłączy gazowych o ciśnieniu nie większym niż 400 kPa,
c) obiektów tłoczni gazu,
d) obiektów stacji gazowych, wyposażonych co najmniej w dwa ciągi redukcyjne,
14) rurociągów oraz obiektów i urządzeń z nimi związanych:
a) ciepłowniczych:
tradycyjnych o średnicy 310 mm i większej,
preizolowanych o średnicy 200 mm i większej,
b) wodociągowych o średnicy 200 mm i większej oraz kanalizacyjnych o średnicy 400 mm i większej,
c) innych transportujących czynnik płynny lub gazowy niebezpieczny dla ludzi, mienia i środowiska,
15) dróg krajowych i wojewódzkich oraz związanych z nimi bezpośrednio obiektów budowlanych, w tym tuneli drogowych i innych budowli,
16) kanałów żeglugi śródlądowej oraz melioracyjnych,
17) sieci melioracyjnych na obszarze powyżej 100 ha,
18) kanałów energetycznych,
19) dróg szynowych, wraz z przeznaczonymi do prowadzenia ruchu budynkami, budowlami i urządzeniami,
20) 4 urządzeń transportowych linowych i linowo-terenowych służących do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych,
21) budowli pola naziemnego ruchu lotniczego na lotniskach.
2. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane także przy realizacji obiektów budowlanych nie wymienionych w ust. 1, szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, określonych w przepisach szczególnych.
§  2. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane również przy realizacji obiektów lub ich części, które zawierają:
1) ustroje konstrukcyjne, takie jak powłoki, łupiny, tarcze, łuki i kopuły oraz linowe wiszące bez względu na ich rozpiętość, a także fundamenty inne niż proste ławy i stopy fundamentowe posadowione bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym,
2) elementy konstrukcyjne:
a) o rozpiętości 12 m i większej, wysięgu 3 m i większym lub o wysokości jednej kondygnacji 6 m i większej,
b) poddane obciążeniu użytkowemu 5 kN/m2 i większemu, obciążeniu zmiennemu ruchomemu, a także zwymiarowane z uwzględnieniem wpływów dynamicznych, termicznych, skurczów materiałowych lub ruchów podpór,
c) wstępnie sprężane na budowie lub na miejscu ich wbudowania w obiekcie budowlanym.
§  3. Właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę nakłada obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego określonej specjalności, z powołaniem odpowiedniego dla danego obiektu budowlanego przepisu zarządzenia.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 pkt 3 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 5 grudnia 1996 r. (M.P.96.83.726) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 stycznia 1997 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 3 lit. e) dodana przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 5 grudnia 1996 r. (M.P.96.83.726) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 stycznia 1997 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 grudnia 1996 r. (M.P.96.83.726) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 stycznia 1997 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 20 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 5 grudnia 1996 r. (M.P.96.83.726) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 stycznia 1997 r.