Rodzaj i wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.

Monitor Polski

M.P.1997.1.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1999 r.

ZARZĄDZENIE
SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
z dnia 21 grudnia 1996 r.
w sprawie rodzaju i wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163, i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
1.
Funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, zwany dalej "funkcjonariuszem", na czas pełnienia służby w Urzędzie Ochrony Państwa otrzymuje bezpośrednio po mianowaniu legitymację służbową funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa, zwaną dalej "legitymacją służbową".
2.
W legitymacji służbowej umieszcza się fotografię funkcjonariusza, wpisuje się numer legitymacji, nazwisko i imię funkcjonariusza oraz datę ważności legitymacji.
3.
Wzór legitymacji służbowej określa załącznik do zarządzenia.
Legitymacja służbowa jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia funkcjonariusza, wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496).
Z chwilą otrzymania legitymacji służbowej funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić legitymację dotychczas posiadaną.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ

1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 19 listopada 1999 r. (M.P.99.39.596) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 grudnia 1999 r.