Monitor Polski

M.P.1952.A-1.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

UCHWAŁA NR 917
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 21 grudnia 1951 r.
w sprawie robót i dostaw inwestycyjnych, objętych planem inwestycyjnym na rok 1951, nie wykonanych rzeczowo do dnia 31 grudnia 1951 r.

W związku z koniecznością pokrycia corocznie występującego poślizgu rzeczowego w zakresie robót i dostaw inwestycyjnych Prezydium Rządu uchwala, co następuje:
§  1. Przedmiotem niniejszej uchwały jest regulacja tzw. rzeczowego poślizgu inwestycyjnego, tzn. robót i dostaw inwestycyjnych, objętych planem inwestycyjnym na rok 1951, które nie zostały rzeczowo wykonane w planowanych rozmiarach do dnia 31 grudnia 1951 r. Przez "plan inwestycyjny na rok 1951" rozumie się zakres robót i dostaw, objętych limitem inwestycyjnym w dniu 31 grudnia 1951 r.
§  2.
1. Ustala się konieczność nieprzerywania robót inwestycyjnych, przechodzących w formie poślizgu inwestycyjnego rzeczowego z roku 1951 na rok 1952.
2. Zobowiązuje się organizację wykonawstwa inwestycyjnego do kontynuowania po dniu 1 stycznia 1952 r. robót inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1.
3. Zobowiązuje się ministerstwa, sprawujące nadzór nad przedsiębiorstwami wykonawstwa inwestycyjnego, do uwzględnienia w rezerwie planów produkcyjnych na rok 1952 robót z poślizgu rzeczowego.
§  3.
1. Maszyny i urządzenia techniczne typowe, objęte planem inwestycyjnym na rok 1951, dostarczone po dniu 1 stycznia 1952 r., zostaną pokryte ze środków przewidzianych na ten sam typ maszyn lub urządzeń technicznych w planie inwestycyjnym na rok 1952.
2. Jeżeli inwestor bezpośredni, który miał otrzymać dostawę maszyn lub urządzeń technicznych typowych w roku 1951, nie posiada w roku 1952 limitu inwestycyjnego na ten cel, właściwy inwestor naczelny przydzieli dostawę inwestorowi bezpośredniemu, posiadającemu w planie na rok 1952 odpowiednie środki.
3. Maszyny i urządzenia techniczne nietypowe zostaną dodatkowo włączone do planu inwestycyjnego na rok 1952, o ile inwestor naczelny stwierdzi niemożność przydzielenia dostawy innemu inwestorowi, posiadającemu odpowiednie środki w planie inwestycyjnym na rok 1952.
§  4.
1. Upoważnia się Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego do włączenia w terminie do dnia 31 marca 1952 r. do planu inwestycyjnego na rok 1952 robót lub dostaw inwestycyjnych, objętych planem inwestycyjnym na rok 1951, nie wykonanych rzeczowo do dnia 31 grudnia 1951 r. po stwierdzeniu nieodzownej konieczności kontynuowania roboty lub przyjęcia spóźnionej dostawy nietypowej w r. 1952. Stwierdzenie to należy w miarę możności przeprowadzać na placu budowy.
2. Jeżeli Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego odmówi włączenia inwestycji do planu, robota winna być natychmiast przerwana, a koszty jej prowadzenia od dnia 1 stycznia 1952 r. do dnia przerwania zostaną pokryte w trybie § 5.
3. Zobowiązuje się inwestorów centralnych do wystąpienia w terminie do dnia 15 lutego 1952 r. do Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o włączenie poślizgu rzeczowego do planu inwestycyjnego na r. 1952. Załączone do wystąpień inwestorów centralnych wnioski inwestorów bezpośrednich nie mogą przekraczać różnicy pomiędzy wysokością limitu, przewidzianego na ten cel w planie inwestycyjnym na rok 1951, a wysokością kosztu robót wykonanych do dnia 31 grudnia 1951 r. i muszą być podpisane przez kierownika przedsiębiorstwa, wykonującego roboty.
4. Na podstawie decyzji Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o włączeniu inwestycji do planu inwestycyjnego na rok 1952 inwestor bezpośredni zawiera umowę o wykonanie robót budowlano-montażowych z przedsiębiorstwem wykonawstwa inwestycyjnego. Przedmiotem tej umowy mogą być jedynie roboty przewidziane w planie inwestycyjnym na rok 1951, a ich wartość nie może przekraczać kwoty włączonej do planu.
5. Zobowiązuje się Ministra Finansów do uruchomienia kredytów krótkoterminowych celem umożliwienia przedsiębiorstwom wykonawczym wykonanie postanowienia § 2 ust. 2. Kredyty te zostaną zrefundowane ze środków inwestycyjnych.
§  5. Zobowiązuje się Ministra Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego do zapewnienia odpowiedniego pokrycia finansowego dla inwestycji, włączonych do planu na rok 1952 z poślizgu rzeczowego, w ramach środków planu pokrycia finansowego inwestycji na rok 1952.
§  6. Zobowiązuje się Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrami Budownictwa Przemysłowego oraz Budownictwa Miast i Osiedli do wydania odpowiednich zarządzeń wykonawczych do niniejszej uchwały.
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1952 r.