§ 3. - Roboty i czynności, których wykonywanie jest zabronione w pobliżu obiektów budowlanych gospodarki wodnej.

Monitor Polski

M.P.1964.20.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1964 r.
§  3.
W przypadkach wskazanych w § 1 ust. 3 i § 2 ust. 1 organy administracji wodnej obowiązane są zawiadamiać o wydanych decyzjach organy do spraw planowania przestrzennego prezydiów właściwych rad narodowych.