§ 2. - Roboty i czynności, których wykonywanie jest zabronione w pobliżu obiektów budowlanych gospodarki wodnej.

Monitor Polski

M.P.1964.20.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1964 r.
§  2.
1.
Organ administracji wodnej prezydium powiatowej (miejskiej w mieście stanowiącym powiat, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej ustala na wniosek użytkownika obiektu gospodarki wodnej czynności, mogące spowodować skutki określone w § 1 ust. 1, i obszar, na którym jest zabronione wykonywanie tych czynności oraz łowienie ryb.
2.
Użytkownik obiektu budowlanego gospodarki wodnej obowiązany jest umieścić przy danym obiekcie ogłoszenie w formie tablic ostrzegawczych, określające rodzaj czynności, których wykonywanie zabronione jest na obszarze ustalonym zgodnie z ust. 1. Ogłoszenie powinno zawierać ostrzeżenie o sankcjach karnych przewidzianych w art. 157 pkt 1 i art. 158 Prawa wodnego.