§ 1. - Roboty i czynności, których wykonywanie jest zabronione w pobliżu obiektów budowlanych gospodarki wodnej.

Monitor Polski

M.P.1964.20.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1964 r.
§  1.
1.
Robotami, których wykonywanie w pobliżu istniejących lub będących w budowie obiektów budowlanych gospodarki wodnej jest zabronione, są roboty mogące spowodować:
1)
nieprawidłowe osiadanie obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub ich części,
2)
pojawianie się szczelin, rys lub pęknięć w betonach, koronie zapory, okładzinach betonowych, szybach, sztolniach, przepławkach dla ryb itp.,
3)
nadmierną filtrację wody,
4)
uszkodzenie budowli regulacyjnych, ochronnych lub ich umocnień, jak np. uszkodzenie bruków, oskarpowań, umocnień faszynowych lub betonowych, darniny itp.,
5)
unieruchomienie zamknięć na jazach, zaporach i upustach,
6)
erozję powyżej lub poniżej obiektów budowlanych gospodarki wodnej,
7)
obsuwanie się ziemi na stokach terenu przy obiektach budowlanych gospodarki wodnej,
8)
zmniejszenie wytrzymałości obiektu i jego przydatności gospodarczej,
9)
awarie w oczyszczalniach ścieków i w ujęciach wody,
10)
uszkodzenie wylotów kanałów zrzutowych do odbiorników.
2.
Zabrania się wykonywania robót określonych w ust. 1 w odległości mniejszej niż:
1)
500 m od obiektów budowlanych gospodarki wodnej, służących do piętrzenia wody powyżej 15 m,
2)
100 m od pozostałych obiektów budowlanych gospodarki wodnej, służących do piętrzenia wody,
3)
5 m od stopy wałów przeciwpowodziowych w przypadkach nie przewidzianych w art. 98 Prawa wodnego.
3.
W indywidualnych przypadkach organ administracji wodnej właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie danego obiektu budowlanego gospodarki wodnej może w zależności od rodzaju robót ustalić inne odległości niż wymienione w ust. 2.