Roboty i czynności, których wykonywanie jest zabronione w pobliżu obiektów budowlanych gospodarki wodnej.

Monitor Polski

M.P.1964.20.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1964 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ
z dnia 17 marca 1964 r.
w sprawie robót i czynności, których wykonywanie jest zabronione w pobliżu obiektów budowlanych gospodarki wodnej.

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158) zarządza się, co następuje:
1.
Robotami, których wykonywanie w pobliżu istniejących lub będących w budowie obiektów budowlanych gospodarki wodnej jest zabronione, są roboty mogące spowodować:
1)
nieprawidłowe osiadanie obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub ich części,
2)
pojawianie się szczelin, rys lub pęknięć w betonach, koronie zapory, okładzinach betonowych, szybach, sztolniach, przepławkach dla ryb itp.,
3)
nadmierną filtrację wody,
4)
uszkodzenie budowli regulacyjnych, ochronnych lub ich umocnień, jak np. uszkodzenie bruków, oskarpowań, umocnień faszynowych lub betonowych, darniny itp.,
5)
unieruchomienie zamknięć na jazach, zaporach i upustach,
6)
erozję powyżej lub poniżej obiektów budowlanych gospodarki wodnej,
7)
obsuwanie się ziemi na stokach terenu przy obiektach budowlanych gospodarki wodnej,
8)
zmniejszenie wytrzymałości obiektu i jego przydatności gospodarczej,
9)
awarie w oczyszczalniach ścieków i w ujęciach wody,
10)
uszkodzenie wylotów kanałów zrzutowych do odbiorników.
2.
Zabrania się wykonywania robót określonych w ust. 1 w odległości mniejszej niż:
1)
500 m od obiektów budowlanych gospodarki wodnej, służących do piętrzenia wody powyżej 15 m,
2)
100 m od pozostałych obiektów budowlanych gospodarki wodnej, służących do piętrzenia wody,
3)
5 m od stopy wałów przeciwpowodziowych w przypadkach nie przewidzianych w art. 98 Prawa wodnego.
3.
W indywidualnych przypadkach organ administracji wodnej właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie danego obiektu budowlanego gospodarki wodnej może w zależności od rodzaju robót ustalić inne odległości niż wymienione w ust. 2.
1.
Organ administracji wodnej prezydium powiatowej (miejskiej w mieście stanowiącym powiat, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej ustala na wniosek użytkownika obiektu gospodarki wodnej czynności, mogące spowodować skutki określone w § 1 ust. 1, i obszar, na którym jest zabronione wykonywanie tych czynności oraz łowienie ryb.
2.
Użytkownik obiektu budowlanego gospodarki wodnej obowiązany jest umieścić przy danym obiekcie ogłoszenie w formie tablic ostrzegawczych, określające rodzaj czynności, których wykonywanie zabronione jest na obszarze ustalonym zgodnie z ust. 1. Ogłoszenie powinno zawierać ostrzeżenie o sankcjach karnych przewidzianych w art. 157 pkt 1 i art. 158 Prawa wodnego.
W przypadkach wskazanych w § 1 ust. 3 i § 2 ust. 1 organy administracji wodnej obowiązane są zawiadamiać o wydanych decyzjach organy do spraw planowania przestrzennego prezydiów właściwych rad narodowych.
1.
Przepisów zarządzenia nie stosuje się do podlegających przepisom Prawa górniczego robót górniczych i prac geologicznych związanych z ruchem zakładu górniczego i wykonywanych na podstawie zatwierdzonego planu ruchu tego zakładu.
2.
Przepisów § 1 ust. 2 i § 2 ust. 1 nie stosuje się do robót i czynności związanych z akcją bezpośredniej ochrony przed powodzią.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.