M.P.2018.961

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2011 r.

UMOWA RAMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy obronnej,
podpisana w Warszawie dnia 21 czerwca 2011 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Federalnej Niemiec, zwane dalej razem "Umawiającymi się Stronami" i osobno "Umawiającą się Stroną",

- potwierdzając swoje zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych,

- dążąc do pogłębienia współpracy obronnej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej oraz Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

- przekonane o tym, że współpraca obronna przyczyni się do lepszego zrozumienia ich dbałości o bezpieczeństwo i wzmocnienia ich zdolności obronnych,

- dążąc do prowadzenia obustronnie korzystnej współpracy obronnej opartej na zasadach wzajemnego szacunku i zaufania,

- mając na względzie postanowienia Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.,

- biorąc pod uwagę postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa, sporządzonej w Warszawie dnia 23 sierpnia 2000 r.,

- uwzględniając postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, sporządzonej w Gdańsku dnia 30 kwietnia 1999 r.,

- kierując się celami i zasadami Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.,

- w obliczu wzajemnych korzyści płynących z działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego,

- zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym, zasadami prawa międzynarodowego i swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi,

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ  1

Postanowienia ogólne

1.  Niniejsza Umowa Ramowa, stanowiąca traktat w myśl artykułu 2 ustęp 1 litera a) Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r., określa reguły współpracy obronnej między Umawiającymi się Stronami, opartej na zasadach równości, wzajemnych interesów i partnerstwa.
2.  Umawiające się Strony będą prowadzić działania na podstawie niniejszej Umowy Ramowej z uwzględnieniem zasad i celów Karty Narodów Zjednoczonych, w tym zasad suwerennej równości i nienaruszalności terytorialnej państw oraz nieingerencji w ich sprawy wewnętrzne, a także z uwzględnieniem ich prawa wewnętrznego i prawa międzynarodowego.
3.  Dla potrzeb wykonywania niniejszej Umowy Ramowej, organem wykonawczym będzie Minister Obrony Narodowej we współpracy z ministrem właściwym do spraw gospodarki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federalne Ministerstwo Obrony we współpracy z Federalnym Ministerstwem Gospodarki i Technologii w imieniu Republiki Federalnej Niemiec.
ARTYKUŁ  2

Współpraca obronna

1.  Współpraca obronna między Umawiającymi się Stronami będzie obejmować następujące obszary:
1) planowanie obronne,
2) organizacja sił zbrojnych i ich wewnętrzny porządek, łącznie z wewnętrznym dowodzeniem,
3) wykonywanie postanowień międzynarodowych traktatów w dziedzinach obronności, wojskowości, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń,
4) operacje pokojowe i humanitarne oraz inne działania organizacji międzynarodowych dotyczące wspierania pokoju i zwalczania terroryzmu,
5) działania wojskowych służb poszukiwawczo-ratowniczych,
6) obrona przed bronią masowego rażenia,
7) ochrona przestrzeni powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec,
8) obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa,
9) wykonywanie lotów wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, łącznie z przekraczaniem granicy państwowej,
10) wojskowe wsparcie logistyczne,
11) wojskowe systemy i technologie informatyczne i telekomunikacyjne,
12) prawo i ekonomia w dziedzinie obronności,
13) wojskowe wsparcie medyczne,
14) wojskowe zastosowanie geografii, geodezji, kartografii, hydrografii i meteorologii,
15) metrologia wojskowa,
16) ćwiczenia wojskowe, łącznie z wykorzystaniem wojskowej infrastruktury poligonowej na terytoriach Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec,
17) szkolnictwo wojskowe,
18) różne formy szkolenia i doskonalenia służbowego i zawodowego personelu wojskowego i cywilnego podporządkowanego ministrom lub ministerstwom właściwym w sprawach obrony,
19) nauki i badania naukowe odnoszące się do obronności,
20) historia wojskowości i muzea wojskowe, łącznie z wymianą eksponatów muzealnych,
21) przemysły obronne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, łącznie ze wspieraniem wspólnych projektów w dziedzinie rozwoju nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
22) ochrona środowiska naturalnego w odniesieniu do wojskowych operacji jednostek wielonarodowych,
23) wojskowa normalizacja, kodyfikacja i zapewnienie jakości,
24) wymiana personelu wojskowego i cywilnego podporządkowanego ministrom lub ministerstwom właściwym w sprawach obrony,
25) inne obszary wspólnego zainteresowania, uprzednio uzgodnione przez Umawiające się Strony.
2.  Umawiające się Strony będą współpracować w obszarach, o których mowa w ustępie 1, między innymi w następujących formach:
1) spotkań ministrów właściwych do spraw obrony i ich przedstawicieli, w których będą uczestniczyli przedstawiciele ministrów lub ministerstw właściwych do spraw gospodarki, jeżeli zagadnienie wymienione w ustępie 1 punkt 21 będzie przedmiotem wspólnego zainteresowania,
2) wzajemnych wizyt personelu wojskowego i cywilnego podporządkowanego ministrom lub ministerstwom właściwym w sprawach obrony,
3) wzajemnych wizyt wojskowych statków powietrznych i okrętów wojennych na terytoriach zarówno Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Republiki Federalnej Niemiec, stosownie do uprzednich uzgodnień,
4) wymiany doświadczeń na szczeblu eksperckim,
5) konsultacji polityczno-wojskowych, konferencji i seminariów,
6) studiów i praktycznych szkoleń w wojskowych instytucjach edukacyjnych oraz badawczo-rozwojowych,
7) doradztwa fachowego i pomocy w badaniach, remontach i modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
8) udziału w ćwiczeniach wojskowych,
9) użytkowania poligonów wojskowych na terytoriach Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec,
10) udziału jednostek wojskowych w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych,
11) wymiany informacji, dokumentacji i materiałów szkoleniowych,
12) organizacji i udziału w przedsięwzięciach kulturalnych i sportowych.
ARTYKUŁ  3

Postanowienia finansowe

Każda z Umawiających się Stron poniesie wszelkie własne wydatki powstałe w wyniku wykonywania postanowień niniejszej Umowy Ramowej, chyba że uzgodniono inaczej.

ARTYKUŁ  4

Ochrona wymienianych informacji niejawnych

Ochrona informacji niejawnych w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy Ramowej będzie regulowana postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, sporządzonej w Gdańsku dnia 30 kwietnia 1999 r.

ARTYKUŁ  5

Rozstrzyganie sporów

Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy Ramowej będą rozstrzygane przez Umawiające się Strony wyłącznie w drodze negocjacji.

ARTYKUŁ  6

Postanowienia końcowe

1.  Niniejsza Umowa Ramowa wejdzie w życie trzydzieści dni po otrzymaniu pisemnej notyfikacji, przesłanej drogą dyplomatyczną, w której Rząd Rzeczypospolitej Polskiej poinformuje Rząd Republiki Federalnej Niemiec o spełnieniu wewnętrznych przesłanek, wymaganych dla jej wejścia w życie.
2.  Niniejszą Umowę Ramową zawiera się na czas nieokreślony.
3.  Niniejsza Umowa Ramowa może być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze pisemnej notyfikacji, przesłanej drogą dyplomatyczną. W takim przypadku Umowa Ramowa wygaśnie sto osiemdziesiąt dni po otrzymaniu notyfikacji o wypowiedzeniu.
4.  Wypowiedzenie niniejszej Umowy Ramowej nie będzie miało wpływu na ważność lub okres obowiązywania rozpoczętych projektów lub przedsięwzięć realizowanych na jej podstawie aż do ich zakończenia, chyba że Umawiające się Strony zgodnie postanowią inaczej.
5.  Niniejsza Umowa Ramowa może zostać zmieniona za pisemną zgodą Umawiających się Stron w dowolnym czasie. Zmiany wejdą w życie zgodnie z procedurą określoną w ustępie 1.
6.  Niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej Umowy Ramowej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podejmie działania zmierzające do jej rejestracji w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych. Rząd Republiki Federalnej Niemiec zostanie poinformowany o dokonanej rejestracji i o numerze zarejestrowania niezwłocznie po uzyskaniu przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jej potwierdzenia.
7.  W dniu wejścia w życie niniejszej Umowy Ramowej tracą moc następujące porozumienia i protokoły:
- Porozumienie między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Obrony Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w dziedzinie wojskowej, podpisane w Bonn dnia 25 stycznia 1993 r.,
- Protokół dodatkowy do Porozumienia między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Obrony Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w dziedzinie wojskowej w sprawie dwustronnej współpracy w dziedzinie geografii wojskowej, podpisany w Warszawie dnia 15 lutego 1995 r. i w Bonn dnia 31 marca 1995 r.,
- Protokół do Porozumienia między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Obrony Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w dziedzinie wojskowej o wzajemnej wymianie członków sił zbrojnych, podpisany w Warszawie dnia 18 listopada 1997 r.,
- Porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Obrony Republiki Federalnej Niemiec w sprawie warunków wzajemnego zabezpieczenia wizyt oficjalnych i roboczych, podpisane w Bonn dnia 4 września 1991 r. i w Warszawie dnia 27 listopada 1992 r.

Sporządzono w Warszawie dnia 21 czerwca 2011 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.