Monitor Polski

M.P.2011.92.951

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2012 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki,
podpisana w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 r.

Umowa

między

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

a

Rządem Republiki Federalnej Niemiec

o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Rząd

Rzeczypospolitej Polskiej

i

Rząd

Republiki Federalnej Niemiec

zwane dalej "Umawiającymi się Stronami" -

nawiązując do wyrażonej w dniu 4 listopada 2004 roku podczas 7. polsko-niemieckich Konsultacji Międzyrządowych w Krakowie przez obydwie Strony gotowości do pogłębienia współpracy w ramach Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą,

mając na uwadze Wspólne Oświadczenie dotyczące zacieśnienia współpracy między studentami, naukowcami i badaczami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, podpisane przez przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Federalnej Niemiec we Frankfurcie nad Odrą dnia 25 lipca 2005 roku,

uwzględniając postanowienie artykułu 26 ustęp 1 Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 roku, oraz artykułu 6 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kulturalnej, podpisanej w Bonn dnia 14 lipca 1997 roku,

dążąc do pogłębienia stosunków między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec oraz wniesienia wspólnego wkładu na rzecz dalszej integracji Europy,

mając na uwadze duże znaczenie, jakie odgrywa wzmożona współpraca w zakresie działalności naukowo-badawczej, szkolnictwa wyższego oraz wymiany studentów, doktorantów i pracowników naukowych dla lepszego wzajemnego poznania się i zrozumienia młodych pokoleń w obu krajach,

w przeświadczeniu, że ścisła współpraca między studentami, naukowcami i badaczami obu krajów przyniesie korzyści dla obywateli w obu krajach i przyczyni się zwłaszcza do zwiększenia szans na przyszłość ludzi młodych,

uznając, że Strona niemiecka, w duchu Wspólnego Oświadczenia dotyczącego zacieśnienia współpracy między studentami, naukowcami i badaczami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, podpisanego we Frankfurcie nad Odrą dnia 25 lipca 2005 roku, utworzyła, zgodnie z przepisami prawa niemieckiego, fundację o nazwie "Polsko - Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki" z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą,

pewne, że Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki jest podmiotem posiadającym osobowość prawną w rozumieniu niemieckiego prawa cywilnego, stwarzającym odpowiednie ramy dla zamierzonej współpracy,

uznając, że Strona niemiecka, zgodnie z jej zobowiązaniem wynikającym z aktu fundacyjnego przekazała już dla Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki pięćdziesiąt milionów euro,

kierując się pragnieniem dalszego rozbudowania szczególnej roli, jaka przypada Uniwersytetowi Europejskiemu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Collegium Polonicum w Słubicach, jako wspólnej instytucji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, w ramach współpracy między studentami, naukowcami i badaczami -

uzgodniły, co następuje;

Artykuł  1

Umawiające się Strony współpracują w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, zwanej dalej "Fundacją na rzecz Nauki", oraz wspierają jej działalność zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Artykuł  2
1. Celem Fundacji na rzecz Nauki jest promocja nauki i porozumienia między narodami poprzez wspieranie polsko-niemieckiej współpracy między studentami, naukowcami i badaczami, włącznie z nauczycielami akademickimi i doktorantami, obydwu krajów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów i przedsięwzięć podejmowanych w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Collegium Polonicum w Słubicach, jednostce wspólnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
2. Fundacja na rzecz Nauki realizuje swój cel przede wszystkim poprzez przyznawanie środków finansowych na realizację projektów i przedsięwzięć podejmowanych przez polskich i niemieckich studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz naukowców i badaczy, w tym w szczególności na:
1) projekty badawcze,
2) konferencje, sympozja i seminaria naukowe oraz warsztaty naukowe,
3) kształcenie studentów lub doktorantów, umożliwiające uzyskiwanie polskich i niemieckich dyplomów,
4) stypendia w celu zwiększenia mobilności akademickiej służącej wzajemnemu poznaniu i zrozumieniu.
3. Fundacja na rzecz Nauki przyznaje środki finansowe, kierując się poziomem naukowym projektów i przedsięwzięć oraz znaczeniem projektu lub przedsięwzięcia dla wzajemnego poznania i porozumienia między Polakami i Niemcami.
Artykuł  3
1. 1 Strona polska przekaże do budżetu Fundacji na rzecz Nauki środki finansowe w wysokości stanowiącej równowartość dziesięciu milionów euro:
1) w okresie do 2015 roku przekaże rocznie środki finansowe w wysokości stanowiącej równowartość dwóch milionów euro oraz
2) w okresie od 2016 roku przekaże rocznie środki finansowe w wysokości stanowiącej równowartość miliona euro.
2. Umawiające się Strony potwierdzają, że zasady, warunki i wytyczne dotyczące przyznawania przez Fundację na rzecz Nauki środków finansowych na realizację przedsięwzięć i projektów zostaną uzgodnione w Kuratorium pomiędzy przedstawicielami obydwu Umawiających się Stron.
3. Strona niemiecka będzie przekazywać Stronie polskiej coroczne sprawozdanie finansowe Fundacji na rzecz Nauki wraz ze sprawozdaniem z wypełnienia celu tej Fundacji.
Artykuł  4
1. 2 Organami Fundacji na rzecz Nauki są:
1) Kuratorium, w skład którego wchodzi ośmiu członków, w tym dwóch przedstawicieli Strony polskiej, wyznaczonych przez polskiego ministra właściwego do spraw nauki w porozumieniu z polskim Ministrem Spraw Zagranicznych,
2) Zarząd, w skład którego wchodzi nie więcej niż trzech członków, w tym jeden przedstawiciel Strony polskiej wyznaczony przez polskiego ministra właściwego do spraw nauki,
3) Rada Doradcza, w skład której wchodzi nie więcej niż sześciu członków, w tym dwóch przedstawicieli Strony polskiej wyznaczonych przez polskiego ministra właściwego do spraw nauki.
2. Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy organów Fundacji na rzecz Nauki określają Statut tej Fundacji oraz regulaminy pracy tych organów. Umawiające się Strony potwierdzają, że zmiany postanowień Statutu Fundacji na rzecz Nauki będą uzgadniane w Kuratorium pomiędzy przedstawicielami obydwu Umawiających się Stron.
Artykuł  5

Przedstawiciele Umawiających się Stron współpracują w ramach Fundacji na rzecz Nauki i jej organów na podstawie przepisów prawa niemieckiego (włącznie z przepisami prawa jednego kraju związkowego), jak również Statutu Fundacji na rzecz Nauki.

Artykuł  6

Spory dotyczące interpretacji i stosowania postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane w porozumieniu pomiędzy Umawiającymi się Stronami w drodze konsultacji i negocjacji.

Artykuł  7 3

Organami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej Umowy są:

1) minister właściwy do spraw nauki - ze Strony polskiej,
2) Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych - ze Strony niemieckiej.
Artykuł  8
1. Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu, w którym Strona polska powiadomi Stronę niemiecką o spełnieniu niezbędnych wymogów wewnętrznych dla jej wejścia w życie. Za dzień wejścia w życie Umowy uważać się będzie dzień otrzymania tego powiadomienia.
2. Niniejsza Umowa jest zawarta na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużaniu na dalsze okresy dwuletnie, o ile nie zostanie wypowiedziana przez jedną z Umawiających się Stron drogą dyplomatyczną w formie pisemnej najpóźniej na rok przed upływem danego okresu obowiązywania.
3. W przypadku rozwiązania Fundacji na rzecz Nauki, środki finansowe wpłacone przez Umawiające się Strony zostaną zwrócone na podstawie postanowień Statutu Fundacji na rzecz Nauki.
4. 4 W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy przez jedną z Umawiających się Stron, niezależnie od przypadku rozwiązania Fundacji na rzecz Nauki, albo połączenia Fundacji na rzecz Nauki z inną fundacją bez zgody Strony polskiej, Strona niemiecka zapewnia Stronę polską, że środki finansowe wpłacone przez Stronę polską, zgodnie z artykułem 3 ustęp 1, zostaną zwrócone w odpowiedniej wysokości nie niższej jednak niż suma wpłat faktycznie dokonanych przez Stronę polską - zgodnie z obowiązującym w tym czasie upoważnieniem ustawy budżetowej Republiki Federalnej Niemiec - w okresie pięciu lat od dnia, w którym niniejsza Umowa utraci moc lub Fundacja na rzecz Nauki zostanie połączona z inną fundacją.
5. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy przez jedną z Umawiających się Stron, przedstawiciele Strony, która wypowie niniejszą Umowę tracą prawo udziału w głosowaniach podejmowanych w organach Fundacji na rzecz Nauki.

Sporządzono w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

1 Art. 3 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 umowy międzynarodowej z dnia 14 listopada 2012 r. (M.P.2015.1154) zmieniającej nin. umowę międzynarodową z dniem 20 grudnia 2012 r.
2 Art. 4 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 umowy międzynarodowej z dnia 14 listopada 2012 r. (M.P.2015.1154) zmieniającej nin. umowę międzynarodową z dniem 20 grudnia 2012 r.
3 Art. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 3 umowy międzynarodowej z dnia 14 listopada 2012 r. (M.P.2015.1154) zmieniającej nin. umowę międzynarodową z dniem 20 grudnia 2012 r.
4 Art. 8 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 4 umowy międzynarodowej z dnia 14 listopada 2012 r. (M.P.2015.1154) zmieniającej nin. umowę międzynarodową z dniem 20 grudnia 2012 r.