RFN-Polska. Porozumienie w sprawie Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży".

Monitor Polski

M.P.2008.76.680

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 2008 r.

POROZUMIENIE
z dnia 28 stycznia 2008 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"

Przekład

Gz.: Ku 652.01/5 Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Nota werbalna nr 206/2007

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o niemiecko-polskiej współpracy młodzieży, podpisanej dnia 17 czerwca 1991 roku, oraz do Porozumienia z dnia 1 października 2003 roku między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", które ma mieć następujące brzmienie:

1. Załącznik nr 3 do artykułu 15, część II Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), otrzymuje następujące brzmienie:

"Część II:

Dodatki z tytułu pracy za granicą dla pracowników polskich PNWM wysłanych do Poczdamu:

dodatek z tytułu pracy za granicą w wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z załącznikiem nr 2, część I, tabela wynagrodzeń 1;

dodatek z tytułu pracy za granicą dla żonatych/zamężnych w wysokości 25 % dodatku dla żonatych/zamężnych zgodnie z załącznikiem nr 2, część II - dodatki do wynagrodzeń, punkt 1;

dodatek z tytułu pracy za granicą na dzieci w wysokości 25 % dodatku na dzieci zgodnie z załącznikiem nr 2, część II - dodatki do wynagrodzeń, punkt 1."

2. Regulacje w sprawie dodatków według punktu 1 obowiązują od dnia 1 stycznia 2006 roku.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Porozumienia o zmianie traci moc załącznik nr 3 do artykułu 15, część II Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM) w obecnie obowiązującej wersji Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży".

Porozumienie niniejsze zawarte zostaje w językach niemieckim i polskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

W przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na propozycje Rządu Republiki Federalnej Niemiec przedstawione w punktach 1 - 3 niniejsza nota oraz nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrażająca zgodę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowić będą Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z datą noty stanowiącej odpowiedź.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego szacunku.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2007 roku

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT-II-45-28-2007.pd/25

Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty z dnia 21 sierpnia 2007 roku nr 206/2007 o następującej treści:

"Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o niemiecko-polskiej współpracy młodzieży, podpisanej dnia 17 czerwca 1991 r., oraz do Porozumienia z dnia 1 października 2005 r. między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Statutu Personelu Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", które ma mieć następujące brzmienie:

1. Załącznik nr 3 do artykułu 15, część II Statutu Personelu Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), otrzymuje następujące brzmienie:

"Część II:

Dodatki z tytułu pracy za granicą dla pracowników polskich PNWM wysłanych do Poczdamu:

dodatek z tytułu pracy za granicą w wysokości: 25 % wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z załącznikiem nr 2, cześć I, tabela wynagrodzeń 1:

dodatek z tytułu pracy za granicą dla żonatych/zamężnych w wysokości: 25 % dodatku dla żonatych/zamężnych zgodnie z załącznikiem nr 2, część II - dodatki do wynagrodzeń, punkt 1;

dodatek z tytułu pracy za granicą na dzieci w wysokości: 25 % dodatku na dzieci zgodnie z załącznikiem nr 2, cześć II - dodatki do wynagrodzeń, punkt 1."

2. Regulacje w sprawie dodatków według punktu 1 obowiązują od dnia 1 stycznia 2006 roku.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Porozumienia o zmianie traci moc załącznik nr 3 do artykułu 15, część II Statutu Personelu Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM) w obecnie obwiązującej wersji Porozumienia z dniu 1 października 2003 r. między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży".

Porozumienie niniejsze zawarte zostaje w językach niemieckim i polskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

W przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na propozycje Rządu Republiki Federalnej Niemiec przedstawione w punktach 1 - 3 niniejsza nota oraz nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrażająca zgodę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowić będą Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z datą noty stanowiącej odpowiedź.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego szacunku."

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, aby przytoczona wyżej nota oraz niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", które wejdzie w życie z dnia niniejszej noty.

Niniejsze Porozumienie jest zawarte w językach polskim i niemieckim, przy czym oba teksty mają jednakową moc obowiązującą.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy najwyższego poważania.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2003 roku.