RFN-Polska. Porozumienie o zmianie artykułu 4 ustęp 2, artykułu 10 ustęp 2, 5 i 8 Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", stanowiących integralną część Porozumienia w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży".

Monitor Polski

M.P.2013.951

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 października 2013 r.

POROZUMIENIE
z dnia 9 października 2013 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie artykułu 4 ustęp 2, artykułu 10 ustęp 2, 5 i 8 Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", stanowiących integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"

Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

Warszawa

Nota No. 098/2013

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt poinformować, co następuje:

W nawiązaniu do podpisanej dnia 17 czerwca 1991 roku Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży oraz Porozumienia z dnia 1 października 2003 roku między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" proponuje się zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie artykułu 4 ustęp 2, artykułu. 10 ustęp 2, 5 i 8 Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", stanowiących integralną część zawartego w dniu 1 października 2003 roku Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych dotyczących Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", w następującym brzmieniu:

1.
Artykuł 4 ustęp 2 Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" otrzymuje następujące brzmienie:

"Podstawą sporządzania planu budżetu będą deklaracje obu Rządów odnośnie planowanej wysokości wkładów na rzecz Organizacji, oraz spodziewane inne wpływy, przy czym wkład Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wyrażony jest w złotych polskich, a wkład Rządu Republiki Federalnej Niemiec w euro."

2.
Artykuł 10 ustęp 2, zdanie 1 Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" otrzymuje następujące brzmienie:

"Dostępne środki mogą zostać przeznaczone jedynie na cele określone w planie budżetu, o ile nie przewiduje on możliwości przesunięcia środków z innych pozycji na pokrycie niedoborów."

3.
Artykuł 10 ustęp 5 Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" otrzymuje następujące brzmienie:

"Na wydatki inwestycyjne i wydatki na pojedyncze przedsięwzięcia o wartości przekraczającej 30.000 euro lub równowartość tej kwoty w złotych polskich konieczna jest zgoda Rady."

4.
W artykule 10 Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" dodaje się ustęp 8 w następującym brzmieniu:

"Nieprzewidziane wpływy o wartości przekraczającej 30.000 euro lub równowartość tej kwoty w złotych polskich pociągają za sobą konieczność przedłożenia budżetu uzupełniającego, wymagającego aprobaty obu Przewodniczących Rady. O takim fakcie należy powiadomić Radę na następnym posiedzeniu."

5.
Z dniem wejścia w życie niniejszych zmian tracą moc odpowiednie obowiązujące dotychczas regulacje Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", stanowiących integralną część porozumienia z 1 października 2003 roku między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży",
6.
Porozumienie niniejsze zostaje zawarte w językach niemieckim i polskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.
7.
Niniejsza nota zastępuje notę nr 281/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku.

Jeżeli Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na propozycję Rządu Republiki Federalnej Niemiec, wówczas niniejsza nota oraz udzielona w formie noty odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej będą stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z datą noty stanowiącej odpowiedź.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.

Warszawa, dnia 07.06.2013 roku

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i ma zaszczyt potwierdzić nadejście noty nr 098/2013 roku, która w uzgodnionym tłumaczeniu na język polski ma następujące brzmienie:

"Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt poinformować co następuje:

W nawiązaniu do podpisanej dnia 17 czerwca 1991 roku Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży oraz Porozumienia z dnia 1 października 2003 roku między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" proponuje się zawarcie porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie artykułu 4 ustęp 2, artykułu 10 ustęp 2, 5 i 8 Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", stanowiących integralną część zawartego w dniu 1 października 2003 roku Porozumienia pomiędzy Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych dotyczących Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", w następującym brzmieniu:

1.
Artykuł 4 ustęp 2 Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" otrzymuje następujące brzmienie:

"Podstawą sporządzania planu budżetu będą deklaracje obu Rządów odnośnie do planowanej wysokości wkładów na rzecz Organizacji oraz spodziewane inne wpływy, przy czym wkład Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wyrażony jest w złotych polskich a wkład Rządu Republiki Federalnej Niemiec w euro".

2.
Artykuł 10 ustęp 2, zdanie 1 Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży otrzymuje następujące brzmienie:

"Dostępne środki mogą zostać przeznaczone jedynie na cele określone w planie budżetu, o ile nie przewiduje on możliwości przesunięcia środków z innych pozycji na pokrycie niedoborów".

3.
Artykuł 10 ustęp 5 Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" otrzymuje następujące brzmienie:

"Na wydatki inwestycyjne i wydatki na pojedyncze przedsięwzięcia o wartości przekraczającej 30.000 euro lub równowartości tej kwoty w złotych polskich konieczna jest zgoda Rady".

4.
W artykule 10 Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" dodaje się ustęp 8 w następującym brzmieniu:

"Nieprzewidziane wpływy o wartości przekraczającej 30.000 euro lub równowartości tej kwoty w złotych polskich pociągają za sobą konieczność przedłożenia budżetu uzupełniającego, wymagającego aprobaty obu Przewodniczących Rady. O takim fakcie należy powiadomić Radę na następnym posiedzeniu".

5.
Z dniem wejścia w życie niniejszych zmian tracą moc odpowiednie obowiązujące dotychczas regulacje Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", stanowiących integralną część porozumienia z 1 października 2003 roku między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży".
6.
Porozumienie niniejsze zostaje zawarte w językach niemieckim i polskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.
7.
Niniejsza nota zastępuje notę nr 281/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku.

Jeżeli Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na propozycję Rządu Republiki Federalnej Niemiec, wówczas niniejsza nota oraz udzielona w formie noty odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej będą stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z datą noty stanowiącej odpowiedź.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt powiadomić Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na propozycję Rządu Republiki Federalnej Niemiec. Zgodnie z tym nota Ambasady Republiki Federalnej Niemiec nr 098/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku oraz niniejsza nota, będąca odpowiedzią na nią, stanowią Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie artykułu 4 ustęp 2, artykułu 10 ustęp 2, 5 i 8 Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", stanowiących integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 roku między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", które wejdzie w życie z datą niniejszej noty i które w językach polskim i niemieckim mają jednakową moc.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy najwyższego szacunku.

Warszawa, dnia 9 października 2013 roku