RFN-Polska. Porozumienie o włączeniu przejścia granicznego Łęknica-Krauschwitz do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. Warszawa.2002.03.27.

Monitor Polski

M.P.2002.31.493

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 2002 r.

POROZUMIENIE
z dnia 27 marca 2002 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Łęknica - Krauschwitz do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ambasada Republiki Federalnej

Rzeczypospolitej Polskiej Niemiec w Warszawie

DPT.I 2265-8 2001/83

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ambasady Republiki Federalnej Niemiec Nr 96/01 z dnia 15 marca 2001 r., następującej treści:

"Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i powołując się na negocjacje niemiecko-polskiej komisji ekspertów do spraw przejść granicznych w dniach od 5 do 7 października 1998 r. w Lübbenau oraz Umowę z dnia 6 listopada 1992 r. między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego - zwaną dalej Umową - na zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o włączeniu przejścia granicznego Krauschwitz - Łęknica (Lugnitz) do załącznika nr 2 do wymienionej Umowy, w następującym brzmieniu:

1. Pod punktem 6 załącznika nr 2 wprowadza się następujące zapisy:

rubryka 1: 6

rubryka 2: Krauschwitz - Łęknica (Lugnitz)

rubryka 3: drogowe

rubryka 4: osobowy

rubryka 5: Krauschwitz, Republika Federalna Niemiec.

2. Strona niemiecka spowoduje zarejestrowanie tego Porozumienia w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych, niezwłocznie po jego wejściu w życie, zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych. Strona polska zostanie powiadomiona o dokonaniu rejestracji po podaniu numeru rejestracyjnego NZ, gdy zostanie on potwierdzony przez Sekretariat NZ.

3. Porozumienie to jest zawarte w języku niemieckim i polskim, przy czym każda wersja językowa jest w jednakowym stopniu wiążąca.

Jeżeli Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgodzi się z przedłożonymi w punktach 1 do 3 propozycjami Rządu Republiki Federalnej Niemiec, wówczas niniejsza nota werbalna i nota z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrażająca zgodę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej będą stanowić Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o włączeniu przejścia granicznego Krauschwitz - Łęknica (Lugnitz) do załącznika nr 2 do wymienionej Umowy, które wejdzie w życie w dniu datowania noty z odpowiedzią.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponownie złożyć Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najgłębszego szacunku."

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, aby przytoczona wyżej nota oraz niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Łęknica - Krauschwitz do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., które wejdzie w życie z dniem dzisiejszym.

Niezależnie od powyższego Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pragnie jednocześnie zauważyć, iż istnieją rozbieżności dotyczące numeru pozycji przejścia granicznego Łęknica - Krauschwitz w załączniku nr 2 w wersji polskiej i niemieckiej. W wersji polskiej ww. przejście graniczne powinno figurować pod liczbą porządkową nr 14, natomiast w wersji niemieckiej figuruje pod liczbą porządkową nr 6. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej sugeruje, aby powyższą różnicę omówić podczas kolejnego spotkania polskich i niemieckich ekspertów ds. przejść granicznych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 27 marca 2002 r.